Tiếng Việt / Vietnamese Documents

Multilingual Documents

Overview

Chúng tôi có bản dịch các tài liệu khác nhau thật hữu dụng cho các phụ huynh, học sinh, và thành viên cộng đồng.  Những tài liệu sau đây đã được Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn dịch sang Tiếng Việt.  Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào về các tài liệu này, xin gọi cho ông Tuong Dang, tại số (916) 643-2335.  Cảm ơn quí vị.