Tiếng Việt / Vietnamese

Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn (MOC)
Tiếng Việt / Vietnamese

Overview

Chào mừng và cảm ơn quí vị đã đến trung tâm, nơi mà mục tiêu là nhằm đáp ứng hoặc vượt quá sự mong đợi của quí vị.  Trung tâm Định Hướng & Tuyển Chọn là văn phòng Ghi Danh tập trung của học khu để làm thủ tục nhập học cho các học sinh nói ngôn ngữ không phải là tiếng Anh tới học tại Học Khu Sacramento.

Trung tâm cung ứng các Nhân Viên Đánh Giá và Thông Dịch, thực hiện nhiều dịch vụ liên quan tới các ngôn ngữ liên kết với các phụ huynh trong các chương trình của học khu. Các ngôn ngữ luôn có sẵn là Tiếng Tây Ban Nha, Hmông, Hoa, Nga, Việt Nam, và Miên. Để biết thêm tin tức cho các câu hỏi của quí vị, xin liên lạc bà Ms. Luda Hedger.

5601 47th Avenue
Sacramento, CA 95824
Luda Hedger, Supervisor
(916) 643-2374