Neeg Ua Haujlwm Hauv MOC

Post

Lub chaw Matriculation and Orientation Center muaj neeg ua haujlwm hais tau lus Hmoob pab koj thiab yuav qhia tau ntau yam kev kawm uas muaj nyob rau hauv koj koog tsev kawm ntawv rau koj.  Yog koj muaj lus nug, thov hu rau Shoua Fang (916) 643-2336