Hmoob / Hmong

Chaw Sau Npe Kawm Ntawv thiab Kawm Lus (MOC)

Overview

Txais tos thiab ua tsaug rau koj tuaj txog rau ntawm peb chav tuam tsev ua dej num uas lub hom phiaj yog los pab kev ua dej num kom tau txog lossis dhau li qhov koj xav tau. Chav tuam tsev ua dej num Matriculation & Orientation Center no yog hauv paus tsev kawm ntawv ib lub chaw ua haujlwm pab sau npe kawm ntawv rau yim neeg los tshiab rau hauv koog tsev kawm ntawv nroog Sacramento no.

Chav tuam tsev no muaj  Neeg Txhais Lus/Neeg Ntsuam Xyuas (Translators/Assessors) hais tau ntau hom lus pab qhia tau rau niamtxiv txog koog tsev kawm ntawv cov kev kawm. Koog tsev kawm ntawv muaj haiv neeg hais tau cov lus xwb li nram no, lus Hmoob, lus Mev, lus Suav, lus Lav Xias thiab lus Nyab Laj. Xav paub ntau ntxiv txog koj tej lus nug, thov hu rau Ms. Luda Hedger.

Chaw Nyob:
5601 47th Avenue
Sacramento, CA 95824
Luda Hedger, Supervisor
(916) 643-2374