Hnub Nyoog Sau Npe Kawm Ntawv rau Qib Kindergarten Xyoo
2015-2016

Post

Yog koj tus menyuam yuav muaj 5 xyoos rau los yog muaj ua ntej lub 9 hlis tim 1, xyoo 2015, koj raug cai tuaj sau npe kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv 2015-2016.  Sij hawm sau npe kawm ntawv rau qib Kindergarten yuav pib rau lub 1 hlis tim 20, xyoo 2015 thiab yuav muaj txuas ntxiv thoob plaws rau lub xyoo no | 5601 47th Avenue, Sacramento, CA 95824.