Độ Tuổi Cho Phép để Ghi Danh Học Mẫu Giáo Năm Học
2015-2016

Post

Nếu con quí vị đúng 5 tuổi rơi vào hay trước ngày 1 tháng 9, 2015, quí vị hội đủ tiêu chuẩn để ghi danh cho cháu vào mẫu giáo cho năm học 2015-2016.  Việc ghi danh học Mẫu Giáo bắt đầu từ ngày 20 Tháng 1, 2015 và sẽ tiếp tục trong suốt năm học tại 5601 47th Avenue, Sacramento, CA 95824.