Hmoob / Hmong Documents

Multilingual Documents

Overview

Peb muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txhais ua koj hom lus uas tsim nyog peb cov niamtxiv, tub ntxhais kawm ntawv thiab zej zog sawvdaw yuav tsum tau paub txog.  Cov ntaub ntawv hauv qab no tau muab txhais hais ua lus Hmoob los ntawm lub chaw ua haujlwm Matriculation and Orientation Center. Cov ntaub ntawv muab txhais hais ua koj hom lus muaj nyob rau hauv lub vas sab (website) hais lus Hmoob. Yog koj muaj lus nug txog cov ntaub ntawv no, thov hu rau Luda Hedger, tus saibxyuas haujlwm ntawm 916-643-2336. Ua Tsaug.