Yuav Tsum Nqa Ntaub Ntawv Dabtsi

General information

Thaum koj coj menyuam tuaj sau npe ntawm Matriculation and Orientation Center, koj yuav tsum nqa cov ntaub ntawv li hauv qab no nrog koj tuaj:

  • Nqa daim ntawv RAUG CAI tsav tsheb lossis ID
  • Ntawv qhia hnub yug (koj yuav tsum nqa cov ntaub ntawv xws li: Daim ntawv yug, Daim ntawv hla tebchawst, Daim ntawv pov thawj ntawm kev cai ntxuav plig, Cov ntaub ntawv hauv tsev kawm ntawv, lossis daim I-94 UNHCR)
  • Cov npav txhaj txhuaj
  • Pov thawj qhia chaw nyob, nqi hluav taws xob, nqi nkev
  • Yog tus menyuam kawm ntawv nyob hauv lub tebchaws no, thov nqa cov ntaub ntawv rho npe tawm nrog koj tuaj.