Nyob Zoo SCUSD Cov Tswv Cuab Zeg Zog

Post

Kuv xav xa cov lus no tuaj qhia kuv txoj kev zoo siab ntawm yuav los ua tus thawj tswj fwm tshiab ntawm koog tsev kawm ntawv Sacramento City Unified School District. Kuv yuav pib kuv tes haujlwm rau thaum hnub Saturday, lub 7 hli ntuj tim 1 los ntawm kev sablaj nrog rau cov neeg muaj feem xyuas (stakeholders), xws li cov tswv cuab ntawm lub Fruitridge Community Collaborative and Black Parallel School Board. Kuv hnub Saturday yuav xaus nrog rau kev koom rau ib lub rooj sib tham tom tsev (Parent Teacher Home Visit), uas yog kuv yuav muaj lub sijhawm zoo los mus koom rau peb ib tug xibfwb uas mob siab thiab sib zog ua haujlwm pab rau ib tug niamtxiv ntawm peb cov tsev neeg.

Kuv xav ua tsaug rau thawj tswj fwm José Banda rau nws kev siv zog tshaj rau peb lub xyoo tas los nyob rau hauv kev pab peb cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg thiab nws txoj kev cog lus kom muaj kev hloov yam tsis muaj dab tsis khuam.  Tsis tas li ntawd, kuv kuj xav qhia tias kuv ua tsaug rau ntau ntau yam kev xav zoo siab thiab kev txais tos uas kuv thiab kuv tsev neeg tau txais los ntawm cov tswv cuab hauv lub zej zos. 

Raws li kuv nkag los coj rau lub koog tsev kawm ntawv Sacramento City Unified School District rau peb cov tub/ntxhais kawm ntawv, cov neeg ua haujlwm, thiab cov tsev neeg, kuv kuj xav ua tsaug rau cov Thawj Tsav Xwm Board of Trustees rau kev tso siab rau kuv txog ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv yav pem suab.  Lub luag haujlwm no ua rau kuv nco txog kuv tus kheej txoj kev kawm ntawv uas tau coj kuv los rau txoj kev no. 

Kuv txoj kev pib raws li yog ib tug menyuam ua haujlwm nrog nraim kuv niam thiab kuv txiv nyob rau hauv cov teb de txiv grapes. Qhov no yog qhov uas kuv pom tau tias tseem ceeb los—ua tus tub hlob ntawm ib tug niamtxiv uas ua liaj ua teb thiab ua thawj tug ntawm kuv tsev neeg mus kawm ntawv qeb siab.  Kuv nkag siab txog cov kev uas nyuaj raug rau ntau tus tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov tsev neeg nyob thoob plaws hauv peb cheeb tsam.  Kuv tau raug tej yam teeb meem uas zoo ib yam li peb ntau ntau tus tub/ntxhais kawm ntawv niaj hnub niam no raug.  Cov kev taug no ua rau kuv muaj kev cog lus khov mus rau ntawm kev pab pej xeem—qhia meej meej, mus rau kev kawm ntawv kom muaj kev vaj huam sib luag thiab kev sib raug zoo rau hauv kev kawm ntawv ntawm laj mej pej xeem.  Qhov uas ib txwm muaj xws li koog tsev kawm ntawv zoo thiab nyab xeeb “Safe Haven” tsemb ceeb rau kuv.

Nyob rau yim lub as thiv dhau los, kuv tau muaj lub sij hawm mus koom rau hauv ib cov rooj sablaj tseem ceeb nrog rau Sacramento cov tub/ntxhais kawm ntawv, cov niamtxiv, cov neeg zej zog, cov neeg ua haujlwm pab rau pej xeem, cov thawj coj ua lag luam.  Tsis hais mus tham nrog ib tug tub/ntxhais kawm ntawv, uas yog Adrian Morales, nyob rau Hiram Johnson High School uas nyiam qhuav kawm tag kev sib tw ntawm National Leadership and Skills Competition hauv Kentucky lub as thiv tag los; Luther Burbank High School DREAMers Club cov tub/ntxhais kawm ntawv; Kim Williams nyob ntawm Building Healthy Communities; lossis cov neeg nyob ntawm Oak Park nyob hauv ib lub rooj sablaj zej zog tsis ntev los no.  Kuv ntseeg hais tias peb yuav ua haujlwm uake los muab ib qho kev kawm kom muaj vaj huam sib luag rau tag nrho cov tub/ntxhais kawm ntawv kom kawm tiav nrog rau cov kev kawm tom qab high school uas zoo tshaj plaws los rau lawv xaiv. 

Yuav kom ua tau li qhov no, peb yuav tau los koomtes uake sib pab tsim kom tau ib qho kev cai kom los pab tau cov tub/ntxhais kawm ntawv los ntawm muab txoj kev kawm kom tsim nyog thiab cov kev txhawb nqa mus rau sab kev sib raug zoo –kev xav.  Nws tseem ceeb sib npaug zos, uas peb yuav koomtes uake nrog rau peb cov tsev neeg, cov kev kawm qeb siab, cov sawv cev, cov neeg ua haujlwm pab pej xeem, thiab cov tub/ntxhais lag luam vim rau qhov peb yuav ua tau ntau dua los ntawm sib koomtes uake nrog sawv daws thiab lwm tus, dua li uas peb nyias yuav uas nyias tus kheej kom ua tau zoo. 

Kuv txoj kev cog lus rau koj ces yog kom lub hauv paus tsev kaw ntawv yuav tsum ua tes dejnum kom muaj vaj huam sib luag thiab kev nkag mus tau rau hauv lub hauv paus ntawm tag nrho peb cov kev nqis tes ua. Nws yog ib qho qhia tias kuv yog leej twg – kuj tsis muaj dabtsi ntau, thiab ho tsis muaj dabtsi tsawg tshaj. Raws li yog ib tug thawj tswj fwm ntawm koog tsev kawm ntawv, kuv cia siab tias yuav tau ua dejnum nrog rau cov neeg ua haujlwm thiab lub zej zos kom:

  • Koomtes uake, thiab txhawb nqa peb cov xibfwb kom muab txoj kev qhia ntawv zoo;
  • Saib tej ntaub ntawv kom muaj nuj nqis vim rau qhov, nyob tom qab txhua tus naj npawb, yog ib tug menyuam thiab nws yog peb lub luag haujlwm rau cov niamtxiv thiab cov saibxyuas kom yuav tsum paub txhua tus menyuam los ntawm lub npe thiab kev xav tau;
  • Saib kom zoo mus rau tej yam uas tshwm sim uas peb ua los dua li ntawm cov hom phiaj uas peb tau tham tseg tias xav ua kom tau;
  • Tsis txhob saib tej yam nyob sab nraud los ua cov txiav tau cov tub/ntxhais kawm ntawv, tiamsis saib tej yam ntawd – xws li cov uas tau nyiaj hli tsawg – yuav yog ib qho uas yuav pab tau lawv ua tau zoo; thiab,
  • Nrhiav kev pab hloov tej yam rau cov tub/ntxhais kawm ntawv nyob rau lub sijhawm tam sim no raws li tsis pom zoo mus rau tej kev nqis tes ua uas tsim nyog peb yuav tsum ua lawm yog hais tias muaj kev saib xyuas tej ntaub ntawv (data) tsi tu ncua lossis siv los mus “txhim kho” dua li coj los ua “kev qhia.”

Peb lub hom phiaj yog yuav txhim kho kev qhia ntawv nyob rau hauv txhua txhua chav kawm ntawm peb koog tsev kawm ntawv los ntawm kev txhawb nqa peb cov xibfwb thiab thawj coj nrog rau lub laj lim “siv qeeb qeeb tab sis kawm tau sai sai” zoo dua li uas “siv ceev ceev tab sis kawm tau qeeb qeeb.”  Txhua yam peb ua, los ntawm chav sib tham ntawv cov thawj tsav xwm los mus rau hauv cov chav kawm ntawv, yuav tsum ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv.

Kuv cia siab tias yuav tau pib ua dejnum sai nrog rau cov neeg ua haujlwm thiab lub zej zos los qhia tias cov kev nyuab uas peb cov tub/ntxhais kawm ntawv tau ntsib thiab kom paub txhim kho txoj kev kawm kom tau zoo. Lub zeem muag no yog qhov uas ua rau kuv pojniam thiab kuv wb tau xaiv Sacramento City Unified School District rau wb 4 tug menyuam.

Ua tsaug ib zaug ntxiv rau qhov uas txais tos kuv raws li yog tus thawj tswj fwm ntawm koog tsev kawm ntawv no! Kuv cia siab tias yuav tau ntsib koj rau ntawm peb cov tsev kawm ntawv lossis hauv lub zej zos rau cov as thiv yuav tuaj tom ntej no thiab cov hli uas raws li peb yuav ua haujlwm uake kom peb koog tsev kawm no yog ib lub uas yog kev xaiv rau cov neeg nyob hauv xeev California!

Sau Npe,

Jorge A. Aguilar
Superintendent
Sacramento City Unified School District