2021-2022 Free Immunization Clinics
District Enrollment Center – Room 4 (5601 47th Avenue)

Eligibility Requirements

The SCUSD Free Immunization Clinic may administer vaccines to students who meet all of the following conditions:

 • Are entering or currently attend Early Kindergarten – 12th grade at an SCUSD school
 • Are under 19 years old
 • Have Medi-Cal, or no insurance, or are Native American or Native Alaskan
Date Time Last Registration

Thursdays, September – May (school holidays excluded)

3:00PM – 6:00PM 5:30PM

Click here for flyer for more information as well as translations.

_________________________________________________________________

Clínicas de Vacunación Gratuita 2021-2022

Requisitos de Elegibilidad

La Clínica de Vacunación Gratuita de SCUSD puede aplicar vacunas a los estudiantes de SCUSD que cumplan con con todas las siguientes condiciones:

 • Están ingresando o actualmente ya asisten desde Kindergarten de Transición (Early Kinder) al 12˚ grado en cualquier escuela de SCUSD.
 • No han cumplido los 19 años de edad.
 • Tienen seguro de Medi-Cal, no tiene seguro médico, son Nativos Americanos o Nativos de Alaska
Fecha Hora Última Registración

Todos los jueves de septiembre a mayo (excepto vacaciones escolares)

3:00PM – 6:00PM 5:30PM

Haga clic aquí para obtener más información sobre el folleto, así como las traducciones.

_________________________________________________________________

2021-2022 SCUSD Lub Chaw Txhaj Tshuaj Dawb

Cov Kev Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab

SCUSD LUB CHAW TXHAJ TSHUAJ DAWB yuav muaj txhaj tshuaj tiv thaiv rau SCUSD cov tub/ntxhais kawm ntawv uas muaj raws li cov hauv qab no:

 • Tuaj cuv npe rau los yog tamsim no muaj npe kawm ntawv rau qib Early Kindergarten – qib 12 nyob rau ntawm SCUSD ib lub tsev kawm ntawv.
 • Muaj hnub nyoog qis dua 19 xyoos.
 • Muaj Medi-Cal, Tsis muaj insurance kho mob, lossis yog neeg Native American lossis Native Alaskan
Hnub Tim Suhawm Sijhawm Kawg Rau Kev Cuv Npe
Txhua hnub Thursday, Lub Cuaj Hlis txog Lub Tsib Hlis (tsev kawm ntawv cov hnub caiv  tsis suav nrog) 3:00PM – 6:00PM 5:30PM

Nias ntawv nov rau daim ntawv tshaj tawm rau cov lus qhia ntxiv nrog rau cov ntawv txhais lus.

_________________________________________________________________

2021-2022 Phòng Tiêm Chủng Miễn Phí SCUSD

Điều Kiện Nhận Tiêm Chủng

Phòng Tiêm Chủng Miễn Phí SCUSD có thể tiêm chủng ngừa cho các học sinh SCUSD đáp ứng các tiêu chuẩn theo sau:

 • Đang ghi danh hoặc hiện đã ghi danh vào các lớp từ Tiền Mẫu Giáo – lớp 12 tại một trường trong SCUSD. 
 • Dưới 19 tuổi.
 • Có Medi-Cal, Không có bảo hiểm y tế, hoặc là người Mỹ Da Đỏ hay Người Alaska Bản Xứ
Ngày Thời Gian Giờ Ghi Tên Trễ Nhất
Mỗi Thứ Năm, tháng 9-tháng 5  (ngoại trừ các ngày nghỉ lễ) 3:00PM – 6:00PM 5:30PM

Nhấn vào đây để tìm thấy tờ rơi về các tin tức cũng như bản dịch.

_________________________________________________________________

2021-2022 SCUSD 學年免費的免疫診所

接受免疫接種的資格

SCUSD學區免費的免疫診所,是為符合以下條件的SCUSD學區學生注射疫苗:

 •  在SCUSD學區學校就讀或正在就讀的幼稚園-12年級的學生。
 • 未滿19歲。
 • 擁有Medi-Cal,沒有保險,或者是美國印地安人或阿拉斯加原住民
日期 時間 最後登記時間     
九月至五月的每周四  (学校假期除外)           下午 3:00 – 傍晚 6:00 傍晚 5:30

單擊此處以獲取更多信息及翻譯傳單Click here for flyer for more information as well as translations.