Hmong Version/Lus Hmoob

Peb muaj ntau hom ntaub ntawv txhais ua koj hom lus uas tsim nyog peb cov niamtxiv, menyuam kawm ntawv lossis cov laj mej pej xeem sawvdaws paub.  Cov ntaub ntawv hauv qab no tau muab txhais los ntawm Chav Tuam Tsev Hais Ntau Hom Lus/Ntau Hom Kab Lig Kev Cai los mus ua koj hom lus. Cia li nias rau ntawm daim ntawv ces yuav tawm tuaj.

Yog koj muaj lus nug, thov hu rau Matriculation Orientation Center (MOC) ntawm (916) 433-5320