Yêu Cầu Về Thủ Tục Nhập Học

Post

Để làm thủ tục nhập học cho con em quí vị tại Trung Tâm Định Hướng và Tuyển Chọn, xin mang theo các giấy tờ sau:

• Giấy xác nhận tuổi (quí vị phải có một trong các giấy tờ sau: Giấy Khai Sanh, Hộ Chiếu, Giấy Chứng Nhận Rửa Tội, Bản Tuyên Thệ, Hồ Sơ Học Tập, hay Hồ Sơ I-94 UNHCR)
• Hồ sơ tiêm chủng ngừa mới nhất
• Chứng nhận nơi thường trú, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích
• Nếu học sinh đang học tại Hoa Kỳ, xin mang giấy tờ rút tên khỏi truờng cũ.