Nhân Viên MOC

Post

Trung tâm Định Hướng & Tuyển Chọn cung ứng các Nhân Viên Đánh Giá và Thông Dịch, thực hiện nhiều dịch vụ liên quan tới các ngôn ngữ liên kết với các phụ huynh trong các chương trình của học khu. Các ngôn ngữ luôn có sẵn là Tiếng Tây Ban Nha, Hmông, Hoa, Nga, Việt Nam, và Miên. Để biết thêm tin tức cho các câu hỏi của quí vị, xin liên lạc bà Luda Hedger.