Apply for the Emergency Broadband Benefit
Helping Households Connect During the Pandemic

Post

Dear Sac City Unified Families: 

The Federal Communications Commission has launched a temporary program to help families and households struggling to afford internet service during the COVID-19 pandemic.  The Emergency Broadband Benefit (EBB) provides a discount of up to $50 per month toward broadband service for eligible households. 

To be eligible for the EBB, a member of your household must participate or be enrolled in one of the following:

 • FCC Lifeline; an existing affordable Home Internet offer
 • National School Lunch Program (NSLP)
 • CalFresh (food stamp) or Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
 • Medi-Cal or Supplemental Security Income (SSI)
 • Pell Grant

Apply for Emergency Broadband Benefit (EBB)

 1. Go to www.internetforallnow.org/applytoday or call 866-696-8748 to apply. Choose how you want to apply and submit all necessary documents.
 2. Find a broadband provider near you. Use the search tool in the application to find a company that offers EBB discounts.
 3. Make a choice before EBB ends. Your Internet Service Provider (ISP) will notify you about 30 days before EBB ends. You must choose a plan or the ISP will disconnect your service at the end of the 30 days.

Download the EBB flyer in English/Spanish, Chinese, Vietnamese or Korean

Note: The Internet Service Provider cannot require a waiting period before applying the EBB discount. You can keep the Lifeline benefit for a mobile phone and get EBB for a discount on Home Internet service.

For information on long-term, affordable home internet offers and computers visit everyoneon.org/CEFT to find offers in your zip code.

————————————————————————————

Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha lanzado un programa temporal para ayudar a las familias y hogares que tienen dificultades con el pago del servicio de Internet durante la pandemia de COVID-19. El Beneficio de Emergencia para Internet (EBB, por sus siglas en inglés) ofrece un descuento de hasta $50 por mes para el servicio de internet para hogares elegibles.

Para ser elegible para el EBB, un miembro de su hogar debe participar o estar inscrito en uno de los siguientes programas:

 • Lifeline de FCC; una oferta de Internet residencial asequible existente
 • Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)
 • CalFresh (estampillas de alimentos) o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
 • Medi-Cal o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
 • Beca Pell (Pell Grant)

Envíe su Solicitud para el Beneficio de Emergencia para Internet (EBB)

 1. Visite www.internetforallnow.org/applytoday o llame al 866-696-8748 para hacer su solicitud. Elija cómo desea solicitar el programa y envíe todos los documentos necesarios.
 2. Encuentre un proveedor de internet cerca de usted. Utilice la herramienta de búsqueda en la solicitud para encontrar una compañía que ofrezca descuentos de EBB.
 3. Haga su selección antes de que finalice el EBB. Su Proveedor de Servicios de Internet (ISP) le notificará unos 30 días antes de que finalice el EBB. Usted debe elegir un plan o el ISP desconectará su servicio al final de los 30 días.

Descargue el volante de EBB en inglés/español, chino, vietnamita o coreanon

Nota: El proveedor de servicios de Internet no puede exigir un período de espera antes de solicitar el descuento de EBB. Usted puede conservar el beneficio de Lifeline para un teléfono móvil y obtener EBB para un descuento en el servicio de Internet residencial.

Para obtener información sobre computadoras y ofertas de Internet residencial asequibles a largo plazo, visite everyoneon.org/CETF para encontrar ofertas en su código postal.

————————————————————————————

Nyob Zoo Txog Sac City Unified Cov Tsev Neeg: 

Lub chaw Federal Communications Commission tau pib ib lub ooskas los pab cov tsev neeg uas muaj teeb meem txog kev them tsis taus nqi internet nyob rau thaum lub sijhwm muaj tus kab mob COVID-19 kis toob teb chaws.  Lub Emergency Broadband Benefit (EBB) muab kev luv nqi txog $50 toj ib lub hlis mus rau cov kev siv internet rau cov yim neeg uas tsim nyog tau txais.  

Yuav kom tsim nyog tau txais kev pab rau EBB, ib tug ntawm koj tsev neeg yuav tsum koom lossis cuv npe rau hauv ib yam ntawm cov li nram qab no:

 • FCC Lifeline; ib qhov kev pab kom them taus internet hauv tsev
 • National School Lunch Program (NSLP)
 • CalFresh (food stamp) lossis Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
 • Medi-Cal lossis Supplemental Security Income (SSI)
 • Pell Grant

Ua ntawv thov rau Emergency Broadband Benefit (EBB)

 1. Mus rau www.internetforallnow.org/applytoday lossis hu 866-696-8748 mus thov. Xaiv raws li koj xav thov thiab xa tag nrho cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau xa tuaj.
 2. Nrhiav ib lub chaw pabcuam internet (broadband) nyob ze koj. Siv lub cuab yeej tshawb nrhiav nyob hauv qhov application los nrhiav lub tuam txhab uas muab kev luv nqi EBB.
 3. Muab kev txiav txim siab ua ntej EBB xaus. Koj lub chaw pabcuam Internet Service Provider (ISP) yuav ceeb toom rau koj li 30 hnub ua ntej EBB xaus. Koj yuav tsum xaiv ib txoj kev npaj lossis lub ISP yuav txiav koj cov kev pab thaum tag 30 hnub.

Mus rub (download) daim ntawv tshaj tawm ua lus Askiv/Mev, Suav, Nyab Laj lossis  Kaus Lim

Nco Cia: Lub chaw pabcuam Internet Service Provider tsis muaj lub sijhawm tos ua ntej mus thov qhov kev luv nqi EBB. Koj khaws tau qhov kev pab Lifeline rau lub xov tooj ntawm tes thiab txais tau qhov kev luv nqi rau qhov pabcuam internet hauv tsev.

Xav paub txog kev siv kom ntev mus, kom tau txais internet hauv tsev pheej yig thiab cov computers, mus saib everyoneon.org/CETF kom pom cov kev pab nyob rau koj tus zip code thaj tsam.

———————————————————————————–

親愛的 Sac City Unified學區聯合家庭:

聯邦通信委員會FCC啟動了一項臨時計劃以幫助在COVID-19大流行期間難以負擔互聯網服務費用的家庭和住戶。緊急寬頻福利(EBB)為符合條件的家庭提供每月最高$50美元的寬頻服務折扣。

要符合EBB的資格,您的家庭成員必須參與或報名參加以下其中一項:撥款

 • FCC生命線;現有負擔得起的家庭互聯網服務項目
 • 全國學校午餐計劃(NSLP)
 • CalFresh(食品券)或補充營養援助計劃(SNAP)
 • Medi-Cal或補充保障收入(SSI)
 • Pell Grant大學補助金

申請緊急寬頻福利(EBB)

 1. 查詢 www.internetforallnow.org/applytoday 或致電 866-696-8748進行申請。選擇您希望如何申請並提交所有必要文件的方法。
 2. 查找附近的寬頻提供商。使用申請程序中的搜索工具來尋找提供EBB折扣的公司。
 3. EBB結束前做出選擇。您的 Internet 服務提供商(ISP)在EBB結束之前大約30天通知您。您必須選擇一個計劃,否則ISP將在30天結束時切斷您的服務。

下載英語/西班牙語、中文、越南語或韓語English/Spanish, Chinese, Vietnamese Korean的EBB傳單。

注意:互聯網服務提供商在您申請EBB折扣之前是不能要求等待期。您可以保留手機的 Lifeline 福利,並通過家庭互聯網服務的折扣獲得EBB。

有關長期、負擔得起的家庭互聯網優惠和電腦的信息,請家長查訪everyoneon.org/CETF 以便在您郵政編碼中查找優惠。

———————————————————————————–

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến: 

Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang đã đưa ra một chương trình tạm thời nhằm giúp các gia đình và hộ gia đình đang gặp khó khăn có thể trả tiền thuê bao internet trong thời gian của đại dịch COVID-19.  Chương trình Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (Emergency Broadband Benefit – EBB) cung cấp dịch vụ broadband giảm giá lên đến $50 một tháng cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện. 

Để hội đủ điều kiện nhận chương trình EBB, một thành viên trong hộ gia đình phải tham gia hoặc ghi danh vào một trong những trường hợp sau đây:

 • Đang tham gia vào FCC Lifeline; một ưu đãi Internet cho Gia Đình với giá cả phải chăng hiện có
 • Chương Trình Toàn Quốc cho Bữa Trưa Tại Trường (NSLP)
 • Đang hưởng CalFresh (food stamp) hoặc Chương Trình Trợ Giúp Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP)
 • Đang hưởng Medi-Cal hoặc Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)
 • Có sinh viên hưởng Pell Grant

Nộp Đơn cho Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB)

 1. Vào trang mạng www.internetforallnow.org/applytoday hay gọi số 866-696-8748 để nộp đơn.  Chọn cách quí vị muốn nộp đơn và nộp tất cả các giấy tờ cần thiết.
 2. Tìm một nhà cung ứng broadband gần nơi quí vị.  Sử dụng một công cụ tìm kiếm trong ứng dụng để tìm một công ty đang cung cấp dịch vụ giảm giá EBB. 
 3. Chọn ngay trước khi EBB kết thúc.  Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Internet của quí vị (ISP) sẽ thông báo cho quí vị trong vòng 30 ngày trước khi EBB kết thúc.  Quí vị phải chọn một kế hoạch hoặc ISP sẽ ngưng kết nối dịch vụ của quí vị vào cuối ngày thứ 30.

Viễn nạp tờ quảng cáo EBB bằng Tiếng Anh/Tây Ban Nha, Tiếng Hoa, Tiếng Việt hay Tiếng Hàn

Lưu ý: Nhà Cung Ứng Dịch Vụ Internet không thể yêu cầu một khoảng thời gian chờ đợi trước khi nộp đơn xin giảm giá EBB.  Quí vị có thể giữ quyền lợi Lifeline của mình cho một điện thoại di động và xin quyền lợi EBB để được giảm giá cho dịch vụ Internet Tại Nhà. 

Cần thêm tin tức về máy tính và những ưu đãi dài hạn về dịch vụ internet có thể trả tại nhà, lên trang mạng everyoneon.org/CETF để tìm hiểu về những ưu đãi trong khu vực mã vùng của quí vị.