Washington, William Land, and the Met Sites Closed for Jan. 20

e-Connections Post

As has been widely reported, demonstrations may occur near the Capitol over the next few days. According to the Sacramento Police Department, there is a large law enforcement presence in this area and in surrounding areas of the city. However, out of an abundance of caution, the following school sites and meal services locations will be closed tomorrow, January 20:

 • William Land Elementary
 • Washington Elementary
 • The Met High School (Not a meal service location)

Meal pick-up sites are listed here https://thecentralkitchen.org/curbside. We suggest families pick up at California Middle School and Kit Carson International Academy as alternatives.

For updates on activity in our area, please check the Sacramento Police Department’s Twitter page at @SacPolice.

—–

Como se ha informado ampliamente, las manifestaciones pueden ocurrir cerca del Capitolio en los próximos días. Según el Departamento de Policía de Sacramento, hay una gran presencia de las fuerzas del orden público en esta área y en las áreas de los alrededores de la ciudad. Por lo tanto y por precaución, los siguientes sitios escolares y sitios de servicios de comidas permanecerán cerrados mañana, 20 de enero:

 • William Land Elementary
 • Washington Elementary
 • The Met High School (No es un lugar de servicio de comidas)

Los sitios para recoger comidas se enumeran aquí https://thecentralkitchen.org/curbside. Sugerimos que las familias recojan las comidas en las escuelas California Middle y Kit Carson International Academy como una alternativa.

Para obtener información sobre la actividad en nuestra área, consulte la página de Twitter del Departamento de Policía de Sacramento en @SacPolice.

—–

Raws li tau tshaj tawm ntau heev hais tias, yuav muaj kev tawm tsam tshwm sim ze nyob rau ntawm lub tsev Capitol rau ob-peb hnub tom ntej no. Raws li hais los ntawm Sacramento Police Department, yuav muaj cov tub ceev xwb coob heev nyob rau thaj tsam no thiab ib ncig ntawm lub nroog. Txawm licas los xij, yuav tau muaj kev ceev faj kom ntau. Cov tsev kawm ntawv thiab cov chaw faib zaub mov noj hauv qab no yuav kaw rau tag kis, lub Ib Hlis Ntuj Tim 20:

 • William Land Elementary
 • Washington Elementary
 • The Met High School (Tsis yog ib lub chaw faib zaub mov)

Cov chaw tuaj nqa zaub mov noj muaj nyob rau ntawm no https://thecentralkitchen.org/curbside. Peb xav kom cov tsev neeg tuaj nqa zaub mov nyob rau ntawm lub tsev kawm ntawv California Middle School thiab Kit Carson International Academy uas yog lwm txoj hauv kev.

Yog xav paub txog cov xov xwm hloov tshiab nyob rau ntawm peb thaj tsam, thov mus saib Sacramento Police Department qhov Twitter page ntawm @SacPolice.

—–

正如廣泛報導那樣,國會大廈附近在未來幾天可能會發生示威遊行。據沙加緬度警察局稱,我們地區和城市周邊各區都有大量執法人員。但是,出於謹慎考慮,以下學校場所和餐飲服務場所將於1月20日明天關閉:

 • William Land Elementary小學
 • Washington Elementary小學
 • The Met High School 高中(並非是分發餐飲服務的地點)

學區的分發餐食地點信息列在此處 https://thecentralkitchen.org/curbside。我們建議家庭改在California Middle School 初中和Kit Carson International Academy國際學院去領取餐飲。

有關本地區活動最新信息,請查訪沙加緬度警察局的 Twitter頁面@SacPolice。

—–

Như đã được báo cáo rộng rãi, các cuộc biểu tình có thể xảy ra gần Điện Capitol trong vài ngày tới.  Theo Sở Cảnh Sát Sacramento, có sự hiện diện lớn lực lượng cảnh sát trong khu vực này và các khu vực lân cận của thành phố.  Tuy nhiên, ngoài việc hết sức thận trọng, các địa điểm phục vụ bữa ăn và các trường sẽ đóng cửa vào ngày mai, 20 tháng 1:

 • Trường Tiểu Học William Land
 • Trường Tiểu Học Washington
 • Trung Học The Met (không phải địa điểm phục vụ bữa ăn)

Các địa điểm trường để nhận bữa ăn được liệt kê ở đây https://thecentralkitchen.org/curbside.  Chúng tôi đề nghị các gia đình lựa chọn biện pháp thay thế bằng cách đến nhận bữa ăn tại trường Cấp Hai California và Trường Quốc Tế Kit Carson. 

Để biết tin tức cập nhật về hoạt động trong khu vực của chúng tôi, xin kiểm tra trang Twitter của Sở Cảnh Sát Sacramento tại @SacPolice.