Upcoming COVID-19 Vaccine Clinics

e-Connections Post

Dear Sacramento City Unified Families:

The following COVID-19 vaccine clinics are being held in our community. 

Please register for any of COVID-19 clinics listed below at the MyTurn.ca.gov website. Most clinics also offer walk-in appointments. Please click on each link below for specific clinic details. 

The Pfizer vaccine is available for anyone 12 and up. Parental consent is required. Multiple minors may be accompanied by one adult 18 years or older.  

Need help registering? 

Call the CA COVID-19 Hotline at 1-833-422-4255 Monday-Friday from 8:00 a.m. – 8:00 p.m. or Saturday – Sunday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. There are translators who speak more than 250 languages available to assist you.

Upcoming COVID-19 Vaccine Clinics

Location Date Time Eligibility 
SCUSD Serna Center 10/27/21 4-7pm 12+
Ethel I. Baker Elementary 10/28/21 2:30-5:30pm 12+

If you are not able to make one of these clinics, Sac City Unified will continue to offer opportunities for vaccination. For more information about our district’s vaccination efforts, please visit www.scusd.edu/vaccinations

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

————————————————————————————

Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:

Las siguientes clínicas de vacunación contra COVID-19 se están llevando a cabo en nuestra comunidad. 

Por favor regístrese en cualquiera de las clínicas de COVID-19 anotadas a continuación en el sitio web MyTurn.ca.gov. La mayoría de las clínicas también aceptan pacientes sin cita previa. Haga clic en cada enlace a continuación para obtener detalles específicos sobre cada clínica.

La vacuna Pfizer está disponible para cualquier persona de 12 años en adelante. Se requiere el consentimiento de los padres. Varios menores pueden ser acompañados por un adulto de 18 años o mayor.

¿Necesita ayuda para registrarse? 

Llame a la línea directa de COVID-19 de CA al 1-833-422-4255 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. o los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Hay intérpretes disponibles en más de 250 idiomas para ayudarle.

Próximas clínicas de vacunación contra COVID-19

Lugar Fecha Hora Elegibilidad 
SCUSD Serna Center 10/27/21 4-7pm 12+
Ethel I. Baker Elementary 10/28/21 2:30-5:30pm 12+

Si no puede asistir a una de estas clínicas, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento continuará ofreciendo oportunidades de vacunación. Para obtener más información sobre los esfuerzos de vacunación de nuestro distrito, por favor visite www.scusd.edu/vaccinations

¡Alentamos a todos a que se vacunen lo antes posible!

———————————————————————————–

Nyob Zoo Sacramento City Unified Cov Tsev Neeg:

Tau muaj cov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 hauv qab no nyob hauv peb lub zej zog. 

Thov mus cuv npe tau rau ntawm lub chaw txhaj tshuaj twg los tau nyob rau ntawm lub vejxaij MyTurn.ca.gov.  Cov chaw txhaj tshuaj feem ntau muaj qhov teem caij kiag ntawm lub chaw los tau.  Thov nias rau txhua lub link hauv qab no kom paub meej ntxiv txog cov chaw txhaj tshuaj.

Yuav muaj tus tshuaj Pfizer txhaj tiv thaiv rau txhuas tus neeg uas muaj 12 xyoos thiab tshaj ntawd. Naimtxiv yuav tsum tau muab kev pom zoo. Ib tug neeg laus muaj hnub nyoog 18 lossis tshaj ntawd nrog cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog tuaj los tau. 

Puas xav tau kev pab cuv npe txhaj txhuaj? 

Hu rau CA COVID-19 Hotline ntawm 1-833-422-4255 Hnub Monday-Friday thaum 8:00 a.m. – 8:00 p.m. lossis hnub Saturday – Sunday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Muaj cov neeg txhais lus uas hais tau ntau tshaj 250 yam lus los pab koj.

Cov Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 uas yuav muaj

Tsim Nyog Hnub Tim Sijhawm Chaw Nyob 
SCUSD Serna Center 10/27/21 4-7pm 12+
Ethel I. Baker Elementary 10/28/21 2:30-5:30pm 12+

Yog tias koj mus tsis tau rau ib lub ntawm cov chaw txhaj tshuaj no, Sac City Unified tseem yuav muab txoj hauv kev ntxiv rau koj mus txhaj tshuaj tiv thaiv. Yog xav paub ntxiv txog peb koog tsev kawm ntawv cov kev pab muab kev txhaj tshuaj, thov mus saib www.scusd.edu/vaccinations

Peb nqua hu kom txhua leej txhua tus mus txhaj tshuaj sai li sai tau!

———————————————————————————–

親愛的薩克拉門托市聯合家庭:

我們社區正在舉辦以下COVID-19疫苗診所。

請在MyTurn.ca.gov網站上登記, 到下面列出的任何COVID-19診所接種。大多數診所還提供親自步入等候接種而無需預約。請單擊下面每個鏈接以獲取特定診所的詳細信息。

輝瑞疫苗適用於12歲以上的任何人。未成年孩子需要父母同意讓接種。多名未成年孩子可以由一名18歲或以上成年人陪同來接受接種。

需要幫助登記預約?

請撥打 CA COVID-19的熱線1-833-422-4255時間是週一至週五上午8:00至晚上8:00, 或週六-週日上午8:00-下午5:00, 有會說250多種語言的翻譯人員可以為您提供幫助。

即將開設的COVID-19疫苗診所

地點 日期 時間 資格 
SCUSD Serna Center 10/27/21 4-7pm 12+
Ethel I. Baker Elementary 10/28/21 2:30-5:30pm 12+

如果您無法到其中之一診所接種,Sac City Unified 將繼續提供接種疫苗機會。有關我們學區疫苗接種工作時間日期地點的更多信息,請訪問www.scusd.edu/vaccinations

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!

————————————————————————————

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

Các phòng tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo sau đang được tổ chức cho cộng đồng của chúng ta. 

Xin đăng ký bất kỳ phòng tiêm chủng COVID-19 nào được liệt kê bên dưới tại trang mạng MyTurn.ca.gov.  Hầu hết các phòng tiêm chủng cũng cung cấp những cuộc hẹn tự đến.  Xin nhấn vào mỗi đường dẫn bên dưới để có các chi tiết về phòng tiêm chủng cụ thể.   

Vắc xin Pfizer có sẵn cho bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên.  Yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh.  Nhiều trẻ em vị thành niên có thể đi cùng với một người lớn 18 tuổi trở lên.     

Cần sự giúp đỡ cho việc đăng ký? 

Gọi Đường Dây Nóng CA COVID-19 tại số 1-833-422-4255 từ Thứ hai – Thứ sáu từ 8 giờ sáng – 8 giờ tối hoặc Thứ bảy – Chủ nhật từ 8 giờ sáng – 5 giờ chiều.  Có các thông dịch viên nói được hơn 250 ngôn ngữ sẽ sẵn sàng trợ giúp quí vị. 

Các Phòng Tiêm Chủng Vắc Xin COVID-19 Sắp Tới 

Địa điểm Ngày Thời Gian Điều Kiện 
SCUSD Serna Center 10/27/21 4-7pm 12+
Ethel I. Baker Elementary 10/28/21 2:30-5:30pm 12+

Nếu quí vị không thể đến chích tại một trong các phòng tiêm chủng này, Học Khu Sacramento sẽ tiếp tục cung cấp cơ hội khác để tiêm chủng.  Để biết thông tin về mọi nỗ lực tiêm chủng của học khu chúng tôi, xin vào trang mạng www.scusd.edu/vaccinations

Chúng tôi khuyến khích mọi người nhận tiêm chủng sớm nhất có thể!