Tomorrow 5/21: Free COVID-19 Vaccine Clinic at Serna Center

e-Connections Post

​Free COVID-19 Vaccine Clinic tomorrow at the Serna Center in South Sacramento

Pfizer vaccine will be offered, now available to anyone 12 and over.  Parental consent is required. No appointment needed. Walk-ins welcome.

Download Pfizer Vaccine Consent Form for Individuals Under 18 Years of Age

When: 

Tomorrow, Friday, May 21 from 1 p.m. to 5 p.m.

Where: 

Sacramento City Unified School District – Serna Center

5735 47th Avenue Sacramento, CA 95824

Register at the MyTurn.ca.gov website. Walk-in appointments will also be available. Register yourself or your child by filling out the required information and entering your address.  A list of local clinics will appear – look for the one called “SCUSD Serna Center.”  

—–

Clínica Gratuita de Vacunación Contra el COVID-19 

No necesita cita previa (Walk-In)

Viernes, 21 de mayo

1 p.m.  - 5 p.m.

Todas las personas de 12 años en adelante son elegibles. Se requiere el consentimiento de los padres. Varios menores pueden ir acompañados por un adulto de 18 años o más.  

Descargue el Formulario de Consentimiento de la Vacuna Pfizer para Personas Menores de 18 Años

Vacuna Pfizer 

Serna Center, 5735 47th Avenue Sacramento, CA 95824

Regístrese en el sitio web MyTurn.ca.gov.También habrán citas disponible en el lugar.  Registre o registre a su hijo llenando la información requerida e ingresando su domicilio. Aparecerá una lista de clínicas locales, busque la clínica llamada “SCUSD Serna Center.” 

——

Lub Chaw Txhaj Tus Tshuaj COVID-19 Pub Dawb

Tsis tas yuav teem sijhawm – Cia li tuaj xwb

Hnub Friday, Lub 5 Hlis Ntuj 21

1 -5 moos tav su

Yuav muaj tus tshuaj Pfizer txhaj tiv thaiv. Txhua tus neeg uas muaj 12 xyoos thiab tshaj ntawd tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj. Naimtxiv yuav tsum tau muab kev pom zoo. Ib tug neeg laus muaj hnub nyoog 18 lossis tshaj ntawd nrog cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog tuaj los tau. 

Mus rub daim ntawv tso cai Pfizer Vaccine Consent Form rau Cov Tibneeg Muaj Hnub Nyoog Qis Duas 18 Xyoo

Chaw nyob: Sacramento City Unified School District – Serna Center

5735 47th Avenue Sacramento, CA 95824

Coj tuaj rau koj los ntawm SCUSD & Dignity Health

Mus Cuv Npe ntawm MyTurn.ca.gov website. Kuj muaj cov sijhawm rau tuaj kiag ntawm chaw tsis tas teem caij. Cuv npe rau koj lossis koj tus menyuam los ntawm ua cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau ua thiab muab koj qhov chaw nyob ntaus rau hauv. Yuav muaj cov npe ntawm cov chaw txhaj tshuaj hauv zos tshwm tuaj – xyuas lub npe hu ua “SCUSD Serna Center.” 

免費接種COVID-19 疫苗

無需預約–僅需親自來臨先到先得

5月,星期五 21

1- 5 PM

我們將提供輝瑞疫苗Pfizer。

12歲以上每人都有資格。需要家長的同意。未成年的孩子可以由18歲以上的成年人陪同。

18歲以下人士需要下載輝瑞疫苗接種的同意書

地點: Sacramento City Unified School District – Serna Center

5735 47th Avenue Sacramento, CA 95824

SCUSD學區和Dignity Health 為你服務

在MyTurn.ca.gov網站上報名參加。也提供預約服務

填寫必要信息並輸入地址為自己或孩子報名參加。將出現本地診所列表–尋找 “SCUSD Serna Center” 。

—-

Phòng Tiêm Chủng Vắc Xin COVID-19 Miễn Phí 

Không cần lấy hẹn – Chỉ cần đến

Thứ sáu, ngày 20 tháng năm 

1 – 5 PM

Vắc xin Pfizer sẽ được cung cấp. 

Mọi người từ 12 tuổi trở lên hội đủ điều kiện.  Yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh.  Nhiều trẻ vị thành niên có thể đi kèm với một người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Viễn nạp Mẫu Đồng Ý Vắc Xin Pfizer cho các cá nhân dưới 18 tuổi. 

Địa Điểm: Sacramento City Unified School District – Serna Center

5735 47th Avenue Sacramento, CA 95824

Được SCUSD & Dignity Health cung cấp cho quí vị

Đăng ký tại trang mạng MyTurn.ca.gov.  Cũng nhận những cuộc hẹn tự đi đến. Đăng ký cho quí vị hay cho con mình bằng cách điền các thông tin được yêu cầu và nhập địa chỉ của quí vị.  Một danh sách các phòng tiêm chủng ở địa phương sẽ xuất hiện – hãy tìm một phòng tiêm chủng được gọi là “SCUSD Serna Center.”