Technical Issue: Clever Outage

e-Connections Post

SCUSD Families and Students,

We have learned that our online system, Clever, is experiencing an outage which may affect students’ experience connecting with classes. The Clever system connects students and teachers to different applications and software used online for distance learning, including Zoom. This issue is not unique to our district, as this outage is impacting districts throughout the area. Clever is working to resolve the issue.

We apologize for any inconvenience and we will update you as more information becomes available. Thank you for your patience.

Sacramento City Unified 

Spanish

Hola familias y estudiantes de SCUSD,

Nos hemos enterado de que nuestro sistema en línea, Clever, está experimentando una interrupción que puede afectar la experiencia de los estudiantes al conectarse con las clases. El sistema Clever conecta a los estudiantes y los maestros con diferentes aplicaciones y software utilizados en línea para el aprendizaje a distancia, incluyendo Zoom. Este problema no está afectando solamente a nuestro distrito, ya que esta interrupción está afectando a los distritos de toda el área. Clever está trabajando para resolver el problema.

 Nos disculpamos por cualquier inconveniente y les mantendremos actualizados a medida que haya más información disponible. Gracias por su paciencia.

Hmong

Nyob Zoo SCUSD Cov Tsev Neeg thiab Cov Tub/Ntxhais Kawm Ntawv,

Peb tau paub tias peb qhov online system, Clever, tab tom tsis ua haujlwm uas yuav cuam tshuam rau cov tub/ntxhais kawm ntawv kev txuas rau cov hoob kawm. Qhov Clever system txuas cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov xibfwb mus rau cov applications thiab software sib txawv uas siv online rau kev kawm ntawv distance learning, nrog rau Zoom. Qhov teeb meem no tsis yog tshwj xeeb rau peb koog tsev kawm ntawv, qhov kev tsis ua haujlwm no raug rau thoob plaws cov koog tsev kawm ntawv nyob rau thaj tsam no. Clever tab tom ua haujlwm los daws qhov theeb meem no.

Peb thov zam txim rau txhua qhov tsis raws siab xav thiab peb yuav qhia rau nej ntxiv yog thaum muaj cov xwm txheej tshiab. Ua tsaug rau koj ua siab ntev.

Chinese

您好,SCUSD的家庭和學生,

我們了解到,我們的在線系統 “Clever”正發生故障,這可能會影響學生的課堂學習體驗。 Clever系統將學生和教師連接到用於在線遠程學習的不同應用程序和軟件,包括Zoom。 此問題並非我們學區所獨有,因為此中斷影響到整個地區各學區。Clever正在努力解決問題。

對於給您帶來的任何不便,我們深表歉意。當有更多信息時,我們會及時通知您。 感謝您耐心的等待。

  沙加緬度市聯合學區

Vietnamese

Xin chào các Gia Đình và Học Sinh của SCUSD,

Chúng tôi đã được biết rằng hệ thống trực tuyến của chúng tôi, Clever, đang gặp sự cố, có thể ảnh hưởng đến việc kết nối các lớp học của học sinh.  Hệ thống Clever kết nối các ứng dụng và phần mềm khác nhau được sử dụng trực tuyến để kết nối học sinh với giáo viên trong việc học tập từ xa, bao gồm cả Zoom.  Vấn đề này không chỉ xảy ra duy nhất với học khu của chúng ta, khi sự cố này đang tác động đến các học khu khác trong toàn khu vực.  Hệ thống Clever đang làm việc để giải quyết vấn đề. 

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự không thuận tiện nào và chúng tôi sẽ cập nhật cho quí vị ngay khi có thông tin nào thêm. 

Cảm ơn quí vị về sự kiên nhẫn.