Take Our School Climate Survey

e-Connections Post

In Sacramento City Unified School District, your input on how our schools are doing is important to us. We hope you will take a couple of minutes to give us feedback by completing our school climate survey. The survey will be open from March 8 to March 26, 2021.

Positive school climate is important to us as we work towards equitable outcomes for all of our students. The social and emotional health of our students is a priority. Hearing from all members of our community on these issues is critical.

California school districts are required to survey families every year for their opinion on safety and feelings of connectedness to school. Parent and community voice is critical for our success, so please share this survey with other parents at your school and across the district. 

Click here to take the survey. The page includes links to surveys in Spanish, Chinese, Hmong, Russian and Vietnamese.

We also want you to know that students in grades 3 through 12 will be asked to take a similar survey in the classroom. A copy of the student survey is available for review on the survey web page. Positive school climate is a state priority, and it is a cornerstone of the district’s goal for safe, emotionally healthy and engaged students.

Please complete one survey per school that your student attends. The family survey should take no more than 10 minutes to complete. Thank you!

————————————————————————————

Complete nuestra encuesta sobre el ambiente escolar

En el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, su opinión sobre el desempeño de nuestras escuelas es importante para nosotros. Esperamos que se tome un par de minutos para darnos su opinión al completar nuestra encuesta sobre el ambiente escolar. La encuesta estará abierta del 8 al 26 de marzo del 2021.

El ambiente escolar positivo es importante para nosotros mientras trabajamos para lograr resultados equitativos para todos nuestros estudiantes. La salud social y emocional de nuestros estudiantes es una prioridad. Es fundamental escuchar a todos los miembros de nuestra comunidad sobre estos temas.

Los distritos escolares de California deben realizar una encuesta a las familias todos los años para saber su opinión sobre la seguridad y sus sentimientos de conexión con la escuela. La voz de los padres y la comunidad es fundamental para nuestro éxito, así que comparta esta encuesta con otros padres en su escuela y en todo el distrito.

Haga clic aquí para completar la encuesta. La página incluye enlaces a encuestas en español, chino, hmong, ruso y vietnamita.

También queremos que sepa que se pedirá a los estudiantes de 3º a 12º grados que realicen una encuesta similar en el salón de clases. Una copia de la encuesta estudiantil está disponible para que usted pueda revisarla en la página web de la encuesta. El ambiente escolar positivo es una prioridad estatal y es una piedra angular de la meta del distrito para que los estudiantes estén seguros, emocionalmente saludables e involucrados.

Por favor complete una encuesta por cada escuela a la que asisten sus estudiantes. La encuesta familiar no tomará más de 10 minutos para completarla. ¡Gracias!

————————————————————————————

Mus Ua Peb Daim Ntawv Ntsuam Xyuas Tsev Kawm Ntawv Kev Nyab Xeeb

Hauv koog tsev kawm ntawv Sacramento City Unified School District, koj cov lus pom txog tias peb cov tsev kawm ntawv ua tau licas tseem ceeb rau peb. Peb cia siab tias koj yuav siv sijhawm li ob peb nasthis los tawm tswv yim los ntawm mus ua peb daim ntawv ntsuam xyuas tsev kawm ntawv kev nyab xeeb. Daim ntawv ntsuam xyuas yuav qhib thaum lub Peb Hlis Ntuj Tim 8 mus txog lub Peb Hlis Ntuj Tim 26, 2021.

Kev nyab xeeb zoo hauv tsev kawm ntawv tseem ceeb rau peb vim peb ua haujlwm kom muaj kev sib txig sib luag rau txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv.  Txoj kev noj qab nyob zoo thiab kev noj qab haus huv ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv yog ib qho tseem ceeb.  Hnov los ntawm txhua tus tswv cuab hauv peb lub zej zog txog cov teeb meem no yog ib qho tseem ceeb heev.

Xeev California cov koog tsev kawm ntawv yuav tsum tau ua kev ntsuam xyuas cov tsev neeg txhua xyoo txog lawv qhov kev xav rau ntawm kev nyab xeeb thiab kev xav txog ntawm kev txuas rau tsev kawm ntawv.  Cov niamtxiv thiab zej zog lub suab yog qhov tseem ceeb rau peb txoj kev ua tau zoo, yog li ntawd thov pab muab daim ntawv ntsuam xyuas no qhia rau lwm tus niamtxiv nyob rau ntawm koj lub tsev kawm ntawv thiab thoob plaws koog tsev kawm ntawv.

Nias qhov no los ua daim ntawv ntsuam xyuas. Lub page no muaj cov links coj mus rau cov ntawv ntsuam xyuas sau ua lus Mev, Suav, Hmoob, Lav Xias thiab Nyab Laj.

Peb tseem xav kom koj paub tias cov tub/ntxhais kawm rau qib 3 mus txog qib 12 yuav raug nug kom ua ib qhov kev ntsuam xyuas zoo ib yam li nyob rau hauv chav kawm.  Daim ntawv tub/ntxhais kawm ntawv kev ntsuam xyuas muaj nyob rau ntawm lub web page ua qhov kev ntsuam xyuas rau koj mus saib tau.  Kev nyab xeeb zoo hauv tsev kawm ntawv yog lub xeev thawj qhov kev tseem ceeb, thiab nws yog lub hauv paus ntawm koog tsev kawm ntawv lub homphiaj rau kev nyab xeeb, kev xav zoo rau cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab ua rau cov tub/ntxhais kawm ntawv muaj kev koomtes.

Thov ua kom tiav ib daim ntawv ntsuam xyuas rau txhua lub tsev kawm ntawv uas koj cov menyuam kawm ntawv rau.  Daim ntawv ntsuam xyuas tsev neeg yuav tsis siv sijhawm ntev tshaj li 10 nasthis los ua.  Ua tsaug!

————————————————————————————

請參加我們學校的氛圍環境調查

對於我們沙加緬度市聯合學區,您對學校環境的意見是很重要。我們希望您能花幾分鐘時間給我們反饋,完成我們學校環境氛圍的調查。調查將於202138日至326日舉行。

積極的學校氛圍對我們很重要,因為我們努力為所有學生爭取合理的成績。當務之急是我們學生的社交和情感健康問題。至關重要是聽取我們社區所有成員就這些問題的意見。

加州學區必需每年向家庭進行調查,徵詢他們對安全性和與學校聯繫的看法。家長和社區的聲音對於我們成功是至關重要,因此請與您學校和整個學區其他的家長分享這份調查問卷。

請點擊此處做調查Click here to take the survey。該頁面包含的鏈接有:西班牙語,中文,苗族語,俄語和越南語的調查問卷。

希望各位家長知道學校要求3至12年級學生在課堂上進行類似調查。各位可在網頁上查看學生的調查問卷是怎樣。積極的學校氛圍是我們州優先考慮事宜,也是我們學區目標的基石,以實現安全環境,情緒健康和積極參與學習的學生。

請為學生就讀的每所學校完成一份調查。家庭調查問卷不超過10分鐘時間就可完成。謝謝!

————————————————————————————

Tham Gia Khảo Sát Môi Trường Học Đường

Trong Học Khu Sacramento, ý kiến đóng góp của quí vị về việc các trường đang hoạt động thì rất là quan trọng cho chúng tôi.  Chúng tôi hy vọng quí vị sẽ dành ra ít phút để đưa ý kiến phản hồi bằng cách thực hiện bản khảo sát môi trường học đường của chúng tôi.  Bản khảo sát này sẽ mở từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3, 2021.

Đối với chúng tôi, môi trường học đường tích cực thì thật là quan trọng khi chúng tôi hướng đến kết quả công bằng cho tất cả các học sinh.  Sự lành mạnh về tình cảm xã hội của học sinh chúng ta thật là một ưu tiên.  Lắng nghe ý kiến từ tất cả các thành viên của cộng đồng chúng tôi về những vấn đề này thì rất quan trọng.    

Các học khu của Cal được yêu cầu tiến hành khảo sát các gia đình hằng năm để biết ý kiến của họ về sự an toàn và cảm giác gắn bó với nhà trường.  Tiếng nói của các phụ huynh và cộng đồng thì thật là quan trọng cho sự thành công của chúng tôi, vì thế xin chia sẻ bản khảo sát này với các phụ huynh khác tại trường của quí vị và toàn thể học khu.    

Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.  Trang bao gồm các đường dẫn tới bản khảo sát bằng tiếng Tây Ban Nha, Hoa, Hmông, Nga và tiếng Việt.

Chúng tôi cũng muốn quí vị biết rằng các học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 12 sẽ được yêu cầu tham gia khảo sát tương tự trong lớp học.  Một bản sao về khảo sát của học sinh có sẵn trên trang mạng khảo sát để xem xét.  Môi trường học đường tích cực là ưu tiên của tiểu bang, và đó là nền tảng trong mục tiêu của học sinh về sự an toàn, lành mạnh về tình cảm, và gắn bó của học khu. 

Xin hoàn tất một bản khảo sát cho mỗi trường mà học sinh của quí vị theo học.  Bản khảo sát của gia đình sẽ mất không quá 10 phút để hoàn tất.  Cảm ơn quí vị!