Stay Connected on Student Progress and Important Announcements
Sign up today to get real-time access and communication from schools

e-Connections Post

During the school year, communication is critical. We know you want the tools to stay updated on your student’s progress and to communicate with teachers and school staff.

We need all parents and guardians to update their Infinite Campus Parent Portal accounts with current emails and cell phone numbers.

Stay Connected with Infinite Campus

Infinite Campus is the district’s online parent portal which can be accessed via a smartphone app, a mobile device or computer. This site will empower you with real-time access to your student’s records and other important announcements.

Communicate with Teachers and Get Real-Time Access 

The portal is designed to allow parents/guardians to not only see student’s class progress and activities, but increase communication with teachers, and to provide the information and assistance needed to support your student’s success.

How to Sign up 

If you do not have access to your Infinite Campus Parent Portal, please contact your student’s school office to activate your account. 

Keep your Information Updated 

Click here for instructions on how to update your information in Infinite Campus.

For more information about the Infinite Campus parent portal, please contact your student’s school. 

———————————————————————————–

Manténgase Conectado con el Progreso de sus Estudiantes y Anuncios Importantes

Regístrese hoy para obtener acceso en tiempo real y comunicados de las escuelas

Durante el año escolar, la comunicación es fundamental. Sabemos que desea que las herramientas se mantengan actualizadas sobre el progreso de sus estudiantes y para comunicarse con los maestros y el personal de la escuela.

Necesitamos que todos los padres y tutores actualicen sus cuentas del Portal para Padres de Infinite Campus con correos electrónicos y números de teléfono celular actuales.

Manténgase Conectado con Infinite Campus

Infinite Campus es el portal para padres en línea del distrito al que se puede acceder a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, un dispositivo móvil o una computadora. Este sitio le permitirá acceder en tiempo real a los registros de sus estudiantes y otros anuncios importantes.

Comuníquese con los Maestros y Obtenga Acceso en Tiempo Real

El portal está diseñado para permitir a los padres/tutores no sólo ver el progreso y las actividades de la clase del estudiante, sino también para aumentar la comunicación con los maestros, y proporcionar la información y el apoyo necesario para apoyar el éxito de sus estudiantes.

Cómo Registrarse

Si no tiene acceso a su Portal para Padres de Infinite Campus, comuníquese con la oficina de la escuela de su estudiante para activar su cuenta. 

Mantenga su Información Actualizada

Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su información en Infinite Campus.

Para obtener más información sobre el portal para padres de Infinite Campus, comuníquese con la escuela de su estudiante. 

————————————————————————————

Nyob Txuas Nrog Cov Tub/Nthxais Kawm Kev Kawm Tau Ntawv thiab Cov Lus Tshaj Tawm Tseem Ceeb

Sau npe hnub no kom tau txais kev nkag mus thiab kev sib txuas lus los ntawm tsev kawm ntawv

Nyob rau thaum lub xyoo kawm ntawv, kev sib txuas lus tseem ceeb heev. Peb paub tias koj xav tau cov cuab yeej kom paub txog tej kev hloov kho tshiab ntawm koj tus menyuam txoj kev kawm tau ntawv thiab kev sib txuas lus nrog cov xibfwb thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv.

Peb xav kom txhua tus niamtxiv thiab cov saibxyuas hloov kho lawv tus Infinite Campus Parent Portal as khauj nrog cov email chaw nyob thiab tej npawb xov tooj ntawm tes uas siv tam sim no.

Nyob Txuas Nrog Infinite Campus

Infinite Campus yog koog tsev kawm ntawv lub online parent portal uas tuaj yeem nkag mus tau los ntawm lub xov tooj smartpone app, xov tooj ntawm tes lossis computer. Lub vejxaij no yuav txhawb koj kev nkag mus rau koj tus menyuam cov ntaub ntawv thiab lwm yam kev tshaj tawm tseem ceeb.

Sib Txuas Lus nrog Cov Xibfwb thiab Tau Txais Kev Nkag Mus  

Lub portal yog tsim los tso cai rau cov niamtxiv/tus saibxyuas kom tsis txhob yog tsuas pom cov tub/ntxhais kawm txoj kev kawm tau zoo hauv cov hoob kawm thiab kev kawm xwb, tabsis ua kom muaj kev sib txuas lus nrog cov xibfwb, thiab muab cov ntaub ntawv thiab kev pab xav tau los txhawb koj tus menyuam txoj kev kawm tau zoo.

Yuav Mus Sau Npe Licas 

Yog tias koj tsis muaj kev nkag mus rau koj lub Infinite Campus Parent Portal, thov hu rau koj tus menuyam lub hoob kas ntawm tsev kawm ntawv kom qhib koj tus as khauj. 

Hloov Kho Koj Cov Ntaub Ntawv  

Nias ntawm novrau cov lus qhia tias yuav hloov kho koj cov ntaub ntawv licas hauv Infinite Campus.

Yog xav paub ntxiv txog lub Infinite Campus parent portal, thov hu rau koj tus menyuam lub tsev

———————————————————————————–

保持聯繫以獲悉學生的進步和重要公告

立即報名參加以獲得學校的實時訪問和交流

在學年期間,溝通是至關重要。我們知道您需要這些工具能夠及時了解學生的學習進度並與教師和學校工作人員進行溝通。

我們需要所有家長和監護人使用當前的電郵和手機號碼來更新他們無限校園家的家長門戶帳戶Infinite Campus Parent Portal accounts

使用 Infinite Campus 來保持聯繫

Infinite Campus 是學區的在線家長門戶,可通過智能手機應用程式、移動設備或電腦來使用。該站點將使您能夠實時查訪您學生的記錄和其他重要公告。

與教師溝通並獲得實時訪問權限

該門戶旨在讓家長/監護人不僅可以查看學生的課堂進度和活動,還可以增加與教師的溝通,並提供支持學生學習成功所需的信息和幫助。

如何報名參加

如果您無法使用 Infinite Campus 家長門戶,請聯繫您學生的學校辦公室以激活您的家長帳戶。

保持您信息的更新

請單擊此處Click here以獲取有關如何在 Infinite Campus 中更新信息的說明。

有關 Infinite Campus 家長門戶的更多信息,請聯繫您學生的學校。

———————————————————————————-

Giữ Kết Nối về Sự Tiến Bộ của Học Sinh và Những Tuyên Bố Quan Trọng

Đăng ký ngày hôm nay để nhận thông tin liên lạc và truy cập tại thời điểm hiện tại từ các trường

Trong suốt năm học, việc giao tiếp thì quan trọng.  Chúng tôi biết rằng quí vị muốn có các công cụ để được cập nhật về sự tiến bộ của con mình và để giao tiếp với các giáo viên và nhân viên trường. 

Chúng tôi cần tất cả các phụ huynh và người giám hộ cập nhật email và số điện thoại hiện tại của mình vào Tài khoản Infinite Campus Parent Portal.

Giữ Kết Nối với Infinite Campus

Infinite Campus là cổng phụ huynh trực tuyến của học khu có thể được truy cập thông qua ứng dụng (app) của một điện thoại thông minh, một thiết bị điện thoại hay máy tính. Ứng dụng này sẽ cho phép quí vị truy cập tại thời điểm hiện tại hồ sơ học tập của con mình và những tuyên bố quan trọng khác. 

Giao Tiếp với Giáo Viên và Được Tiếp Cận Tại Thời Điểm Hiện Tại  

Cổng thông tin được lập ra để cho phép các phụ huynh/người giám hộ không chỉ nhìn thấy sự tiến bộ về học tập và các hoạt động khác của học sinh, mà còn tăng cường giao tiếp với các giáo viên, cung cấp thông tin và sự giúp đỡ cần thiết để hỗ trợ cho sự thành công của con quí vị. 

Cách Thức Đăng Ký 

Nếu quí vị không thể truy cập vào Infinite Campus Parent Portal (Cổng Thông Tin Phụ Huynh Infinite Campus) của mình, xin liên lạc văn phòng trường để khởi động tài khoản của quí vị. 

Luôn Cập Nhật Thông Tin của Quí Vị 

Nhấn vào đây để nhận được hướng dẫn về cách thức cập nhật thông tin của quí vị vào trong Infinite Campus.

Cần thêm thông tin về Infinite Campus parent portal, xin liên lạc trường của con qui vị.