Statement and Resources for Discussing Racism and Hate Crimes Against AAPI Communities

e-Connections Post

Dear Sac City Unified Community:

The recent uptick of hate crimes against Asian Americans has left us with deep sadness. Yesterday’s tragic event in Atlanta further demonstrates the urgent need for advocacy, discussion, and attention of this ongoing violence and racism.  In recent weeks, several Asian American Pacific Islander ( AAPI) seniors have been violently attacked and since March 2020, reports of 2,800 hate crimes against AAPI individuals have been submitted to the Stop AAPI Hate reporting site. Our hearts go out to the individuals and their families and the family of Vicha Ratanapakdee, the Thai immigrant grandfather who was recently killed in San Francisco. We know we still have much work to do within our own community, with local incidents recently reported including like the racist graffiti at an Elk Grove Japanese restaurant or the recent reports of a local teacher recorded making offensive anti-Asian gestures remind us that we still have much work to do in our community.

Our commitment to anti-racism, anti-hate, and anti-violence remain firm. The recent anti-Asian hate crimes along with the killings of many Black Americans serve as stark reminders of the work we still need to do; the work we must do to eradicate systemic racism. Solidarity events like the Black and Asian community rallies against hate give us hope. In Sac City, we have been clear on our long-term commitment to Anti-racism work, both individual and systemic.

Lilla Watson aptly said, “If you have come to help me you are wasting your time. But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together.” As we vigilantly work to actualize our guiding principle of equity, access, and social justice for all, we are reminded that the work of healing and liberation requires a collective nurturing of belonging for all.

These events, along with the trauma of the COVID-19 pandemic, will have left indelible marks on our families, students, and colleagues. We grieve for families who have experienced loss of loved ones and send healing thoughts to those who are still fighting, both the health crisis and against racism.

As we plan to return together in person, we acknowledge the range of emotions that many of our students, families, and staff will be returning with. Some in our community will be excited, hopeful, joyful, and relieved about returning while others will be anxious, sad, angry, frustrated, uncertain, and fearful. However our people may show up, we will be prepared to cultivate a culture of care, compassion, understanding, and belonging for all. We will continue to prioritize safety, connectedness, healing, and belonging for everyone in our community.

For our most impacted communities, including our AAPI and Black communities, we stand in solidarity with you.  The following are resources that you may find helpful as we work on healing together:

Lastly, remember that Self-Care and Community-Care are intrinsically linked. Here are some tips:

Sincerely,

Jorge. A. Aguilar

Superintendent

_______________________________________________________________’

Việc gia tăng tội ác thù hận chống lại người Mỹ Gốc Á Châu gần đây đã để lại cho chúng ta nỗi buồn sâu sắc.   Sự kiện bi thảm ngày hôm qua càng chứng minh sự cần thiết cho việc vận động, thảo luận, và chú ý đến tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc này đang diễn ra. Trong vài tuần lễ gần đây, một số người cao niên Mỹ Gốc Á Đảo Thái Bình Dương ( AAPI) đã bị tấn công một cách dữ dội và kể từ tháng Ba năm 2020, báo cáo có 2,800 tội ác thù hận chống lại các cá nhân người AAPI đã được gởi lên trang báo cáo Ngừng Thù Hận người AAPI.  Trái tim của chúng tôi cùng hướng về các cá nhân và gia đình của họ cũng như gia đình của Vicha Ratanapakdee, người Ông nhập cư Thái Lan mới đây đã bị giết hại tại San Francisco.  Chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm trong cộng đồng của mình, với các vụ việc gần đây tại Địa Phương được báo cáo bao gồm việc vẽ tranh bậy phân biệt chủng tộc tại một nhà hàng Nhật ở Elk Grove hay những báo cáo mới đây được thâu lại về một giáo viên địa phương có cử chỉ phản cảm chống lại người Châu Á., nhắc nhở chúng tôi rằng chúng tôi vẫn còn nhiều việc cần làm hơn cho cộng đồng của mình.   

Cam kết vững chắc của chúng tôi về chống phân biệt chủng tộc, chống sự thù hận, và chống bạo lực vẫn được duy trì.  Những tội ác việc thù hận Người Châu Á gần đây cùng với việc giết hại nhiều người Mỹ Gốc Phi Châu là những lời cảnh tỉnh rõ ràng về những việc mà chúng tôi vẫn cần phải làm; công việc chúng tôi phải làm để xóa bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc có hệ thống.  Những sự kiện đoàn kết như các cuộc biểu tình của Người Da Đen và Châu Á chống lại sự thù hận đã cho chúng tôi niềm hy vọng.  Tại Học Khu Sac, chúng tôi đã xác định cam kết rõ ràng và lâu dài của mình về việc chống phân biệt chủng tộc, cho cả cá nhân và cho hệ thống.    

Lilla Watson đã nói một cách khéo léo, “nếu bạn đến để giúp tôi, bạn đang lãng phí thời gian của mình.  Nhưng nếu bạn đến để giải thoát sự ràng buộc của mình cùng với tôi, thì chúng ta hãy cùng làm việc với nhau”.  Khi chúng tôi làm việc một cách thận trọng để hiện thực hoá  nguyên tắc hướng dẫn của mình về công bằng, tiếp cận và bình đẳng xã hội cho tất cả mọi người, chúng tôi được nhắc nhở rằng công việc chữa lành và việc giải thoát đòi hỏi cần chung tay nuôi dưỡng tình yêu mến tất cả mọi người.  Như bà Lilla Watson đã nói một cách khéo léo, “nếu bạn đến để giúp tôi, bạn đang lãng phí thời gian của mình.  Nhưng nếu bạn đến để giải thoát sự ràng buộc của mình cùng với tôi, thì chúng ta hãy cùng làm việc với nhau”.

Những sự cố này, cùng với nỗi đau của đại dịch COVID-19, sẽ để lại những dấu ấn khó phai mờ trong các gia đình, học sinh, và đồng nghiệp của chúng ta.  Chúng tôi đau buồn cho những gia đình trải qua sự mất mát những người thân yêu và gởi đến những suy nghĩ xoa dịu đến những người vẫn đang chiến đấu, cho cả sự khủng hoảng sức khoẻ cũng như chống lại sự phân biệt chủng tộc. 

Khi chúng tôi lập kế hoạch cùng nhau trở lại học trực tiếp, chúng tôi thừa nhận có nhiều cảm xúc mà những học sinh, gia đình, và nhân viên của chúng tôi sẽ trở lại.  Một số người trong cộng đồng sẽ vui mừng, hy vọng, vui sướng và nhẹ nhõm về việc quay trở lại trường trong khi những người khác vẫn sẽ lo lắng, buồn bã, tức giận, thất vọng, không chắc chắn và lo sợ.  Tuy nhiên, mọi người chúng tôi có thể xuất hiện, chúng tôi sẽ được chuẩn bị để nuôi dưỡng một nền văn hoá quan tâm, từ bi, và hiểu biết và yêu mến tất cả mọi người.  Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên cho sự an toàn, kết nối, xoa dịu, và yêu mến mọi người trong cộng đồng của chúng ta.   

Đối với những cộng đồng bị tác động nhiều nhất, bao gồm cộng đồng AAPI và Da Đen, chúng tôi luôn đoàn kết với các bạn.  Theo sau là các nguồn giúp quí vị có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi chúng ta làm việc để cùng nhau xoa dịu:

Cuối cùng, hãy nhớ rằng Chăm Sóc Bản Thân và Chăm Sóc Cộng Đồng về bản chất có mối liên hệ với nhau.  Dưới đây là một số lời khuyên:

Jorge. A. Aguilar

Superintendent

_______________________________________________________________

最近針對亞裔美國人仇恨犯罪事件增加,使我們深感悲傷。昨天在亞特蘭大發生的悲劇事件進一步表明,迫切需要對這種持續不斷暴力和種族主義進行提議,討論和關注. 最近幾週幾名亞裔太平洋島民(AAPI)老年人遭到暴力襲擊 ( AAPI) seniors have been violently attacked,自2020年3月以來,針對AAPI個人仇恨罪2800案例已提交至Stop AAPI Hate報告站點。我們心向這些人及其家人,對泰國移民祖父Vicha Ratanapakdee的家人致敬,他最近在舊金山被殺。我們知道在自己社區中仍有許多工作要做,最近發生了些當地事件,包括Elk Grove日本餐廳的種族塗鴉racist graffiti at an Elk Grove Japanese restaurant,或者最近報導稱記錄了當地老師有反亞裔的冒犯姿態行為recent reports of a local teacher recorded making offensive anti-Asian gestures。這些事件提醒我們,我們在社區中仍有許多工作要做。

我們仍然堅定承諾反對種族主義,反仇恨和反暴力事件。最近反亞裔仇恨罪惡以及許多美國黑人被殺害,充分提醒我們仍然需要做的工作。消除系統種族主義是必須要做的工作。團結活動正如黑人和亞裔社區團結起來反對仇恨的活動給了我們希望Black and Asian community rallies against hate 。在沙加緬度學區裡,我們明確承諾對個人和系統性的反種族主義,是要長期努力工作。

莉拉·沃森(Lilla Watson)恰如其分說:“如果您是來幫助我,那是在浪費時間。但是,如果您是因為釋放與我捆綁在一起而來,那就讓我們一起努力吧。” 當我們保持警惕努力地實現所有人平等,獲取知識和社會正義指導原則時,那提醒我們,康復和釋放工作是需要集體培育所有人的歸屬感。就像莉拉·沃森Lilla Watson恰當地說那樣:“如果您是來幫助我,那是在浪費時間。但是,如果您是因為釋放與我捆綁在一起而來的,那就讓我們一起努力吧。”

這些事件以及COVID-19大流行創傷,將給我們家人,學生和同事留下不可磨滅的印記。我們為失去親人的家庭感到悲傷,並向健康危機和反對種族主義仍在戰鬥的人,發送治癒的念頭。

當我們計劃親自返回學校時,我們認識到許多學生,家庭和工作人員將返回情感的範圍。我們社區中一些人會為復課感到興奮,充滿希望,快樂和放心,而其他人則感到焦慮悲傷,憤怒,沮喪,不確定和恐懼。無論員工可能在哪裡出現,我們準備培養一種關愛文化,對所有人同情,明白和有歸屬感。我們繼續優先考慮社區中每個人的安全,聯繫,康復,和歸屬感。

我們聲援您,對於我們受影響最大的社區,包括我們亞裔太平洋島民AAPI和黑人社區。在我們共同努力進行康復時,以下資源可能會有所幫助:

最後,請記住,自我保健和社區保健具有內在聯繫。這裡有些小技巧的提示:

Jorge. A. Aguilar

Superintendent

_______________________________________________________________

Cov teebmeem ntxub ntxaug tawm tsam rau cov neeg Esxias tsis ntev los no tau ua rau peb nyuaj siab kawg nkaus. Qhov teeb meem tshw sim tsis zoo nag mo nyob rau Atlanta tau qhia tias yuav tsum muaj kev txhawb nqa sai sai, kev sib tham, thiab kev saib xyuas txog ntawm kev ua phem thiab kev ntxub ntxaug txuas ntxiv. Nyob rau cov asthiv tsis ntev los no, ntau tus neeg uas yog neeg Esxias (Asian American Pacific Islander) ( AAPI) cov laus tau raug tsim txom thiab txij li lub Peb Hlis Ntuj 2020, tau ceeb toom tias muaj 2,800 qhov kev ntxub ntxaug tawm tsam rau cov neeg Exias (AAPI) tau raug xa tuaj rau ntawm qhov vejxaij Stop AAPI Hate. Peb hlub tshua txog cov tibneeg thiab lawv tsev neeg uas tau raug teebmeem thiab tsev neeg ntawm Vicha Ratanapakdee, tus yawm txiv Thaib tuaj txawv teb chaws tuaj uas tsis ntev los no tau raug tua tuag nyob rau hauv San Francisco. Peb paub tias peb tseem muaj haujlwm ntau yam yuav tau ua nyob rau hauv peb lub zej zug, nrog rau cov xwm txheej hauv zos uas nyuam qhuav tshaj tawm dhau los xws li qhov kev sau ntawv ntxub ntxaug rau ntawm ib lub khw noj mov Nyij Pooj nyob hauv Elk Grove los yog cov kev tshaj tawm txog ntawm ib tug xibfwb qhia ntawv hauv zej zog cov lus kaw cia hais txog tej yam tsis zoo rau cov neeg Esxias. 

Peb txoj kev mob siab rau kev tiv thaiv kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg, tiv thaiv kev ntxub ntxaug, thiab kev tawm tsam kev ua phem tseem khov kho.  Qhov kev ntxub ntxaug tsis ntev los no txog ntawm kev tua ntau tus neeg Meskas Dub tau yog txoj kev ua rau nco qab txog txoj haujlwm peb tseem yuav tau ua; txoj haujlwm peb yuav tsum ua kom tshem tawm cov kev ntxub ntxaug lwm haiv neeg. Cov xwm txheej koom uake zoo li Cov Neeg Dub thiab Esxias zej zog los tawm tsam kev ntxub ntxaug ua rau peb muaj kev cia siab. Hauv Sac City, peb tau paub meej txog peb cov lus cog tseg ntev mus rau kev ua haujlwm tiv thaiv cov neeg ua haujlwm thiab txoj kev ntxub ntxaug.

Lilla Watson hais tias, “Yog koj tuaj pab kuv koj yuav nkim koj lub sijhawm. Tabsis yog tias koj tuaj vim tias koj txoj kev xav tau khi nrog kuv, yog li cia peb ua haujlwm uake”. Raws li peb kub siab lug ua haujlwm kom pom tseeb peb cov kev coj ua ntawm kev ncaj ncees, kev nkag mus, thiab kev ncaj ncees rau txhua tus, peb tau nco txog tias kev ua haujlwm ntawm kev kho kom zoo thiab daws kev xav tau yuav tsum muaj kev sib koomtes uake nrog rau txhua tus. Zoo li Lilla Watson tau hais, “Yog koj tuaj pab kuv koj yuav nkim koj lub sijhawm.  Tabsis yog tias koj tuaj vim tias koj txoj kev xav tau khi nrog kuv, yog li cia peb ua haujlwm uake”.

Cov xwm txheej no, nrog rau kev raug mog ntawm tus kab mob COVID-19 kis toob teb chaw, yuav ua rau peb cov tsev neeg, cov tub/ntxhais kawm ntawv, thiab cov neeg ua haujlwm raug mob. Peb tu siab rau cov tsev neeg uas tau xiam cov neeg uas lawv hlub thiab peb xa cov lus zoo kom pab tau rau cov neeg uas tseem tab tom tawm tsam thiab ua kom yeej txoj kev mob nkeeg thiab kev ntxub ntxaug no. 

Raws li peb npaj rov qab tuaj uake tim ntsej tim muag, peb lees paub txog ntau yam kev xav uas coob leej ntau tus ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv, cov tsev neeg, thiab cov neeg ua haujlwm yuav coj nrog lawv tuaj. Muaj qee tus neeg hauv peb lub zej zog yuav zoo siab, muaj kev cia siab, thiab tso siab lug txog kev rov qab tuaj thaum muaj lwm tus yuav ntxhov siab, tu siab, chim siab, npau taws, nyuaj siab, tsis paub thiab ntshai. Txawm licas los tej zaum peb cov neeg yuav tuaj, peb yuav npaj siab los saibxyuas, hlub tshua, nkag siab, thiab koom nrog rau txhua tus. Peb yuav muab yam tseem ceeb tso ua ntej txuas ntxiv xws li kev nyab xeeb, kev sib txuas, kev kho kom zoo, thiab koom nrog txhua tus hauv peb lub zej zog.

Rau peb cov zej zog uas raug teebmeem tshaj plaws, xws li peb cov zej zog Esia thiab Dub (AAPI and Black), peb sawv ib ntxaig koomtes nrog nej. Cov hauv qab no yog ib co kev pabcuam uas tej zaum koj yuav pom tias muaj txiaj ntsig rau koj thaum peb sawv daws kho kom zoo uake:

Qhov kawg, nco ntsoov tias Kev Saib Xyuas Yus Tus Kheej thiab Lub Zej Zog yog kev sib txuam uake. Ntawm no yog ib cov tswv yim:

Jorge. A. Aguilar

Superintendent

_______________________________________________________________

El reciente aumento de los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático nos ha dejado con una profunda tristeza. El trágico evento de ayer en Atlanta demuestra aún más la urgente necesidad de interceder, discutir y prestar atención a este problema continuo de violencia y racismo. En las últimas semanas, varias personas mayores asiáticos americanos de las islas del Pacífico (AAPI) han sido atacados violentamente y desde marzo de 2020, se han presentado ante el Tribunal de Justicia informes de 2,800 delitos de odio contra personas AAPI al sitio de denuncias Stop AAPI Hate. Nuestros corazones están con las personas y sus familias y la familia de Vicha Ratanapakdee, el abuelo inmigrante tailandés que fue asesinado recientemente en San Francisco. Sabemos que todavía tenemos mucho trabajo por hacer dentro de nuestra propia comunidad, con incidentes locales reportados recientemente, como el grafiti racista en un restaurante japonés en Elk Grove o los reportes recientes de la grabación de un maestro local haciendo gestos ofensivos anti-asiáticos   nos recuerdan que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en nuestra comunidad.

Nuestro compromiso contra el racismo, el odio y la violencia se mantiene firme. Los recientes crímenes de odio contra los asiáticos, junto con los asesinatos de muchos afroamericanos, sirven como claros recordatorios del trabajo que aún tenemos que hacer, el trabajo que debemos hacer para erradicar el racismo sistémico. Los eventos solidarios como las congregaciones contra el odio hacia las comunidades afroamericanas y asiáticas  nos dan esperanza. En el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, hemos sido claros en nuestro compromiso a largo plazo con el trabajo contra el racismo, tanto individual como sistémico.

Lilla Watson dijo acertadamente: “Si han venido a ayudarme, están perdiendo el tiempo. Pero si han venido porque su liberación está ligada a la mía, trabajemos juntos”. Mientras trabajamos atentamente para actualizar nuestro principio rector de equidad, acceso y justicia social para todos, se nos recuerda que el trabajo de sanación y liberación requiere un fomento colectivo de la pertenencia para todos. Como bien dijo Lilla Watson: “Si han venido a ayudarme, están perdiendo el tiempo. Pero si han venido porque su liberación está ligada a la mía, trabajemos juntos”.

Estos eventos, junto con el trauma de la pandemia de COVID-19, dejarán marcas indelebles en nuestras familias, estudiantes y colegas. Estamos de luto por las familias que han experimentado la pérdida de seres queridos y enviamos pensamientos sanadores a quienes aún están luchando, tanto por la crisis de salud como contra el racismo.

Mientras planeamos regresar juntos en persona, reconocemos la variedad de emociones con las que muchos de nuestros estudiantes, familias y personal regresarán. Algunos en nuestra comunidad estarán emocionados, esperanzados, alegres y aliviados por regresar, mientras que otros estarán ansiosos, tristes, enojados, frustrados, inseguros y temerosos. Independientemente de cómo venga nuestra gente, estaremos preparados para cultivar una cultura de afecto, compasión, comprensión y pertenencia para todos. Continuaremos priorizando la seguridad, la conexión, la sanación y la pertenencia para todos en nuestra comunidad.

Para nuestras comunidades más afectadas, incluyendo nuestras comunidades AAPI y afroamericanas, nos solidarizamos con ustedes. Los siguientes son recursos que pueden ser útiles mientras trabajamos para sanar juntos:

Finalmente, recuerde que el autocuidado y el cuidado comunitario están intrínsecamente vinculados. Aquí hay algunos consejos:

Jorge. A. Aguilar

Superintendent