Sign up for this Friday’s COVID-19 Vaccination Clinic
Hug again! Get Vaccinated

e-Connections Post

Dear SCUSD Employees and Families -

If you, or anyone you know, are eligible for the COVID-19 vaccine under the current Sacramento County Public Health eligible categories  and are still seeking vaccine – SCUSD and Dignity Health is hosting a vaccine clinic:

Friday, April 9, 2021 from 8 a.m.  – 3 p.m.

at the SCUSD Serna Center located at:

5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824.

Please see the eligible vaccine categories at the Sacramento County Public Health vaccine webpage. Categories include essential workers, all people 50 years or older, and people 16 years and older with eligible medical conditions. 

Please sign up as soon as possible by clicking the link to schedule an appointment: https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

If you are not able to make this first dose clinic or the spaces are full, we will continue to offer opportunities for vaccination.

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

_______________________________________________________________

Estimados empleados y familias de SCUSD:

Si usted, o alguien que conoce, es elegible para la vacuna de COVID bajo las categorías elegibles actuales de SCPH y aún está buscando la vacuna, SCUSD y Dignity Health están organizando una clínica de vacunación

Viernes 9 de abril del 2021 de 8 a.m. a 3 p.m.

en el Serna Center de SCUSD ubicado en

5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824

Por favor consulte las categorías elegibles para las vacunas en el sitio web de vacunación del Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento.  Las categorías incluyen trabajadores esenciales, todas las personas de 50 años o mayores y personas de 16 años o mayores con afecciones médicas elegibles.

Por favor regístrese lo antes posible haciendo clic en el siguiente enlace para programar una cita: https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

Si no puede asistir a esta clínica de primera dosis o si no hay espacios disponibles, continuaremos ofreciendo oportunidades para la vacunación.

¡Alentamos a todos a que se vacunen lo antes posible!

_______________________________________________________________

Các Nhân Viên và Gia Đình SCUSD thân mến -

Nếu quí vị, hay bất kỳ ai quí vị biết, đủ điều kiện nhận vắc xin COVID theo các hạng mục về điều kiện hiện tại của SCPH và vẫn đang tìm kiếm mũi vắc xin – SCUSD và Dignity Health đang tổ chức một phòng tiêm chủng vắc xin vào:

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 4 năm 2021 từ 8 giờ sáng – 3 giờ chiều

Tại Trung Tâm Serna của SCUSD tọa lạc tại  

5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824.

Xin xem các hạng mục về điều kiện nhận vắc xin tại trang mạng vắc xin của Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento.  Các hạng mục gồm có các nhân viên thiết yếu, tất cả mọi người từ 50 tuổi trở lên, và những người ở độ tuổi từ 16 tuổi trở lên hội đủ các điều kiện y tế. 

Xin đăng ký càng sớm càng tốt bằng cách nhấn vào đường dẫn để lấy hẹn: https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

Nếu quí vị không thể đến phòng tiêm chủng để lấy mũi vắc xin đầu tiên hay không còn chỗ, chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng cơ hội giúp quí vị được chủng ngừa. 

Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm chủng vắc xin càng sớm càng tốt!

_______________________________________________________________

至尊敬的SCUSD員工和家庭-

如果您或您認識任何人,是符合資格注射當前SCPH合格類別下的COVID疫苗,並仍在尋求疫苗– SCUSD學區和Dignity Health正在舉辦疫苗活動

202149日星期五,上午8點至下午3

SCUSD 學區Serna中心,位於

5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824.

請在沙加緬度縣公共衛生疫苗頁面上Sacramento County Public Health vaccine webpage查看符合條件注射疫苗的類別。類別包括至關重要基本工人,所有人士年齡在50歲以上,以及16歲以上且具有合格醫療情況的人。

請盡快報名,單擊鏈接來安排預約Please sign up as soon as possible : https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

如果您無法打第一口疫苗或診所注射名額已滿,我們將繼續提供其他疫苗接種的機會。

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!