SCUSD Immunization Clinic

e-Connections Post

Our Immunization Clinic is now open for SCUSD students by appointment registration.

The SCUSD Free Immunization Clinic may administer vaccines to SCUSD students who meet the following criteria:

 • Enrolling for or currently enrolled in Early Kindergarten - 12th grade at a SCUSD school.
 • Are under 19 years of age.
 • Have Medi-Cal or no insurance, or are Native American or Native Alaskan

To register for an appointment, please click here. Families with urgent immunization needs should contact their child’s doctor. Students with private insurance must see their primary care provider.

For everyone’s safety during COVID-19 appointments are required. To ensure physical distancing, appointments will be spaced apart and the number of people attending the appointment will be limited. All individuals are required to use face masks and hand hygiene.

Click here for flyer for more information as well as translations.

_________________________________________________________________

Nuestra Clínica de Inmunización ya está abierta para los estudiantes de SCUSD por medio de la registración de citas.

La Clínica de Vacunación Gratuita de SCUSD puede aplicar vacunas a los estudiantes de SCUSD que cumplan con los siguientes criterios:

 • Están ingresando o actualmente ya asisten desde Kindergarten de Transición (Early Kinder) al 12˚ grado en cualquier escuela de SCUSD.
 • No han cumplido los 19 años de edad.
 • Tienen seguro de Medi-Cal, no tiene seguro médico, son Nativos Americanos o Nativos de Alaska

Para registrarse para una cita, por favor haga clic aquí. las familias con necesidades urgentes de inmunización deben ponerse en contacto con el médico de su hijo(a) para recibir las vacunas. los estudiantes con seguro privado deben consultar a su proveedor de atención primaria.

Para la seguridad de todos durante el COVID-19 se requiere hacer cita. Para asegurar el distanciamiento físico, las citas serán espaciadas y el número de personas que asistan a la cita será limitado. Se requiere que todas las personas utilicen mascarilla facial y mantener una buena higiene en sus manos.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el folleto, así como las traducciones.

_________________________________________________________________

Peb lub chaw txhaj tshuaj tau qhib tamsim no rau SCUSD cov tub/ntxhais kawm ntawv los ntawm kev teem caij sau npe.

SCUSD LUB CHAW TXHAJ TSHUAJ DAWB yuav muaj txhaj tshuaj tiv thaiv rau SCUSD cov tub/ntxhais kawm ntawv uas muaj raws li cov hauv qab no:

 • Tuaj cuv npe rau los yog tamsim no muaj npe kawm ntawv rau qib Early Kindergarten – qib 12 nyob rau ntawm SCUSD ib lub tsev kawm ntawv.
 • Muaj hnub nyoog qis dua 19 xyoos.
 • Muaj Medi-Cal, Tsis muaj insurance kho mob, lossis yog neeg Native American lossis Native Alaskan

Yog xav sau npe rau kev teem caij, thov nias ntawm nov. Cov tsev neeg xav tau kev txhaj tshuaj kom ceev yuav tsum hu rau lawv tus menyuam tus kws kho mob.  Cov tub/ntxhais kawm ntawv uas muaj private insurance yuav tsum mus ntsib lawv tus kws kho mob.

Yuav kom txhua tus neeg muaj kev nyab xeeb thaum lub sijhawm muaj COVID-19 yuav tsum tau teem caij.  Txhawm rau kom muaj kev nyob sib nrug deb, kev teem caij yuav muab tso kom sib nrug thiab cov neeg tuaj rau ntawm cov sijhawm teem caij yuav tsawg.  Txhua tus neeg yuav tsum siv lub ntaub npog qhov ncauj thiab ntxuav tes kom huv si.

Nias ntawv nov rau daim ntawv tshaj tawm rau cov lus qhia ntxiv nrog rau cov ntawv txhais lus.

_________________________________________________________________

Phòng Tiêm Chủng của chúng tôi hiện đang mở cửa dành cho các học sinh SCUSD bằng cách đăng ký lấy hẹn.

Phòng Tiêm Chủng Miễn Phí SCUSD có thể tiêm chủng ngừa cho các học sinh SCUSD đáp ứng các tiêu chuẩn theo sau:

 • Đang ghi danh hoặc hiện đã ghi danh vào các lớp từ Tiền Mẫu Giáo – lớp 12 tại một trường trong SCUSD. 
 • Dưới 19 tuổi.
 • Có Medi-Cal, Không có bảo hiểm y tế, hoặc là người Mỹ Da Đỏ hay Người Alaska Bản Xứ

Để đăng ký lấy hẹn, xin nhấn vào đây.  Các gia đình cần tiêm chủng khẩn cấp nên liên lạc bác sĩ của con mình.  Các học sinh có thẻ bảo hiểm y tế tư nhân phải gặp bác sĩ của cháu.

Để giữ an toàn cho mọi người trong thời gian COVID-19, yêu cầu lấy hẹn trước.  Để đảm bảo giữ giãn cách xã hội, các buổi hẹn sẽ cách xa nhau và số lượng người đến do có hẹn sẽ bị hạn chế.  Tất cả các cá nhân được yêu cầu đeo khẩu trang và vệ sinh bàn tay. 

Nhấn vào đây để tìm thấy tờ rơi về các tin tức cũng như bản dịch.

_________________________________________________________________

我們的免疫診所現在向SCUSD學區的學生開放,但需要通過登記來做預約。

SCUSD學區免費的免疫診所,是為符合以下條件的SCUSD學區學生注射疫苗:

 •  在SCUSD學區學校就讀或正在就讀的幼稚園-12年級的學生。
 • 未滿19歲。
 • 擁有Medi-Cal,沒有保險,或者是美國印地安人或阿拉斯加原住民

要登記預約,請單擊此處, please click here. 有緊急免疫需要的家庭應聯繫孩子的醫生。擁有私人保健保險的學生必須去看家庭醫生或保健提供者。

COVID-19期間為了確保每個的人安全,我們需要通過登記來做預約。為了確保人與人之間距離,預約將被間隔開,並且參加預約人數將受到限制。所有人都必須戴口罩和手衛生。

單擊此處以獲取更多信息及翻譯傳單Click here for flyer for more information as well as translations.