Register for the COVID-19 Vaccination Clinic on May 3 at Luther Burbank

e-Connections Post COVID-19 Vaccination Information & Clinic Resources

Dear SCUSD Employees, Students and Families:

SCUSD in partnership with Dr. Rusty Oshita with Urgent Care Now and Equivax is hosting a COVID vaccine clinic:

Monday, May 3, 2021 from 9:00 a.m. – 2:00 p.m.

Luther Burbank High School
3500 Florin Road
Sacramento, CA 95823

Pfizer vaccine will be provided.

Everyone 16 years and older is eligible. Please sign up as soon as possible by clicking the link to schedule an appointment: 

https://www.equivax.org/registration-for-luther-burbank-high-school-mon-may-3

If you are not able to make clinic or the spaces are full, we will continue to offer opportunities for vaccination. For more information about our district’s vaccination efforts visit www.scusd.edu/vaccinations.

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

———————————————————————————-

Regístrese para la Clínica de Vacunación Contra COVID-19 el 3 de mayo en la escuela Luther Burbank High School

Estimados empleados, estudiantes y familias de SCUSD:

SCUSD en asociación con el Dr. Rusty Oshita de Urgent Care Now y Equivax está organizando una clínica de vacunación contra COVID:

Lunes 3 de mayo del 2021 de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Luther Burbank High School
3500 Florin Road
Sacramento, CA 95823

Se proporcionará la vacuna Pfizer.

Todas las personas de 16 años de edad o mayores son elegibles. Por favor regístrese lo antes posible haciendo clic en el enlace para programar una cita: 

https://www.equivax.org/registration-for-luther-burbank-high-school-mon-may-3 

Si no puede asistir a la clínica o si no hay espacios disponibles, continuaremos ofreciendo oportunidades para la vacunación. Para obtener más información sobre los esfuerzos de vacunación de nuestro distrito, visite www.scusd.edu/vaccinations.

¡Alentamos a todos a que se vacunen lo antes posible!

————————————————————————————

Cuv npe rau Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv COVID-19 thaum lub 5 Hlis Ntuj Tim 3 nyob rau ntawm Luther Burbank

Nyob Zoo SCUSD Cov Neeg Ua Haujlwm, Cov Tub/Ntxhais Kawm thiab Cov Tsev Neeg:

SCUSD koomtes nrog Dr. Rusty Oshita uas yog Kev Kho Mob Tamsim No (Urgent Care Now) thiab Equivax tab tom ua ib qhov chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID.

Hnub Monday, Lub 5 Hlis Ntuj Tim 3, 2021 thaum 9:00 moos sawv ntxov – 2:00 tav su.

Luther Burbank High School
3500 Florin Road
Sacramento, CA 95823

Yuav muab tus tshuaj tiv thaiv Pfizer los txhaj rau sawv daws.

Txhua tus neeg muaj 16 xyoo thiab rov saud muaj feem tau txhais kev txhaj tshuaj. Thov sau npe kom sai li sai tau los ntawm nias rau lub link mus teem caij: 

https://www.equivax.org/registration-for-luther-burbank-high-school-mon-may-3 

Yog tias koj teem tsis tau caij lossis cov chaw puv tag lawm, peb yuav muab kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob txuas ntxiv. Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog peb lub nroog txoj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob mus saib hauv www.scusd.edu/vaccinations.

Peb nqua hu kom txhuaj leej txhuaj tus txhaj tshuaj kom sai li sai tau!

————————————————————————————

報名參加5月3日在Luther Burbank學校舉辦接種COVID-19疫苗活動

尊敬的SCUSD員工,學生和家庭:

SCUSD與Urgent Care Now以及Equivax的Rusty Oshita博士合作,將舉辦COVID疫苗活動:

2021年5月3日星期一,上午9:00 –下午2:00

Luther Burbank High School
3500 Florin Road
Sacramento, CA 95823

將提供輝瑞疫苗

16歲以上所有人士都有資格接種。請盡快報名接種,單擊以下鏈接來安排約會:

https://www.equivax.org/registration-for-luther-burbank-high-school-mon-may-3 

如果這次您無法接種或接種名額已滿,我們將繼續提供疫苗接種的其他機會。有關我區疫苗接種工作的更多信息,請訪問www.scusd.edu/vaccinations

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!

———————————————————————————–

Đăng Ký Địa Điểm Tiêm Chủng COVID-19 vào ngày 3 tháng 5 tại trường Luther Burbank

Các Nhân Viên, Học Sinh vả Gia Đinh SCUSD thân mến:

SCUSD, hợp tác với Phòng Chăm Sóc Khẩn (Urgent Care) của Bác sĩ Rusty Oshita và Equivax, hiện đang tổ chức một địa điểm tiêm chủng COVID:

Thứ hai, ngày 3 tháng 5 năm 2021 từ 9 giờ sáng – 2 giờ trưa

Trường Trung Học Luther Burbank
3500 Florin Road
Sacramento, CA 95823

Vắc xin Pfizer sẽ được cung cấp.

Mọi người từ 16 tuổi trở lên hội đủ điều kiện.  Xin đăng ký càng sớm càng tốt bằng cách nhấn vào đường dẫn để lấy hẹn:  

https://www.equivax.org/registration-for-luther-burbank-high-school-mon-may-3 

Nếu quí vị không thể đến phòng tiêm chủng để lấy mũi vắc xin đầu tiên hay không còn chỗ, chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng cơ hội giúp quí vị được chủng ngừa. Để biết thêm thông tin về các nỗ lực tiêm chủng của học khu chúng tôi, hãy truy cập www.scusd.edu/vaccinations.

Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm chủng vắc xin càng sớm càng tốt!