Register for the COVID-19 Vaccination Clinic on April 13 at Luther Burbank

e-Connections Post COVID-19 Vaccination Information & Clinic Resources

Vaccination Clinic Update: Due to the FDA and CDC pausing the use of the Johnson and Johnson vaccine, the April 13 clinic will be using Pfizer and Moderna vaccines. Read full statement

Dear SCUSD Employees and Families -

SCUSD in partnership with Dr. Rusty Oshita with Urgent Care Now is hosting a COVID vaccine clinic:

Tuesday, April 13, 2021 from 9am – 2pm

Luther Burbank High School
3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823

Everyone 18 years and older living is eligible. Schedule an appointment at: https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

If you are not able to make clinic or the spaces are full, we will continue to offer opportunities for vaccination.

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

————————————————————————————

 

Actualización de la clínica de vacunación: debido a que la FDA y los CDC pausaron el uso de la vacuna Johnson and Johnson, la clínica del 13 de abril utilizará las vacunas Pfizer y Moderna. Lea la declaración completa.

Estimados empleados y familias de SCUSD:

SCUSD en asociación con el Dr. Rusty Oshita con Urgent Care Now está organizando una clínica de vacunación contra COVID:

Martes 13 de abril del 2021 de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Luther Burbank High School

3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823

Todas las personas de 18 años y mayores que viven en códigos postales específicos son elegibles. Para ver si usted es elegible, regístrese lo antes posible haciendo clic en el siguiente enlace para programar una cita:

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Si no puede asistir a la clínica o si no hay espacios disponibles, continuaremos ofreciendo oportunidades para la vacunación.

¡Alentamos a todos a que se vacunen lo antes posible!

————————————————————————————

Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv hloov tshiab: Vim tias FDA thiab CDC ncua kev siv Johnson thiab Johnson txhaj tshuaj, Lub Plaub Hlis 13 lub tsev kho mob yuav siv cov tshuaj tiv thaiv Pfizer thiab Moderna. Nyeem tag nrho cov lus.

Nyob Zoo SCUSD Cov Neeg Ua Haujlwm thiab Cov Tsev Neeg -

SCUSD koomtes nrog Dr. Rusty Oshita uas yog Urgent Care Now los ua ib lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID:

Hnub Tuesday, Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 13, 2021 thaum 9am – 2pm

Luther Burbank High School

3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823

Txhua tus neeg muaj 18 xyoo thiab laus dua nyob rau ntawm tej cheeb tsam zip codes tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj.  Mus saib seb koj puas tsim nyog tau txhais kev txhaj tshuaj, thov mus sau npe sai li sai tau los ntawm mus nias rau lub link kom teem sijhawm rau koj: 

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Yog tias koj mus tsis tau rau ntawm lub chaw txhaj tshuaj lossis cov chaw teem sijhawm puv tag lawm, peb yuav muab sijhawm txhaj tshuaj tiv thaiv txuas ntxiv. 

Peb nqua hu kom txhua leej txhua tus mus txhaj tshuaj kom sai li sai tau!

————————————————————————————

疫苗診所更新:由於FDA和CDC暫停使用Johnson and Johnson疫苗,因此4月13日的診所將使用輝瑞和Moderna疫苗。閱讀全文。

尊敬的SCUSD學區的員工和家庭-

SCUSD與Urgent Care Now的Rusty Oshita醫生合作將舉辦一次注射COVID疫苗活動:

2021413日,星期二,上午9點至下午2

Luther Burbank High School

3500 Florin Road, Sacramento, CA 95823

3500 Florin Road,沙加緬度,CA 95823

年齡在18歲以上且居住在特定郵政編碼中的每個人都有資格。要查看您是否符合條件,請盡快報名,單擊以下鏈接來安排預約 please sign up as soon as possible :

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

如果您無法做這次門診或注射名額已滿,我們將繼續提供下次接種疫苗的機會。

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!

————————————————————————————

Cập nhật Phòng khám Tiêm chủng: Do FDA và CDC tạm dừng sử dụng vắc xin Johnson and Johnson, phòng khám ngày 13 tháng 4 sẽ sử dụng vắc xin Pfizer và Moderna. Đọc báo cáo đầy đủ.

Các Nhân Viên và Gia Đình SCUSD thân mến -

SCUSD hiện đang hợp tác với Dịch Vụ Chăm Sóc Khẩn (Urgent Care) của Bác sĩ Rusty Oshita để tổ chức một địa điểm tiêm chủng vắc xin COVID:

Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 từ 9 giờ sáng – 2 giờ trưa

Trường Trung Học Luther Burbank

3500 Florin Road,Sacramento, CA 95823

Mọi người từ 18 tuổi trở lên và các người già đang sống trong các mã vùng cụ thể sẽ hội đủ điều kiện.  Để xem quí vị có hội đủ điều kiện hay không, xin đăng ký càng sớm càng tốt bằng cách nhấn vào đường dẫn để lấy hẹn: 

https://www.equivax.org/burbank-hs-registration-apr-13

Nếu quí vị không thể đến địa điểm tiêm chủng hoặc không còn chỗ, chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng cơ hội giúp quí vị được chủng ngừa.

Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm chủng vắc xin càng sớm càng tốt!