Provide Feedback on the Draft 2021-22 Local Control and Accountability Plan

e-Connections Post

An updated draft of SCUSD’s 2021-22 Local Control and Accountability Plan (LCAP) is available for review and comment. This draft has been updated from the earlier versions presented at the May 6 and May 20 board meetings.

Community feedback on the draft plan is welcomed.  The plan can be reviewed at the Serna Center (5735 47th Avenue) or online at https://www.scusd.edu/draft-2122-lcap-materials. The webpage includes an online form to submit comments.  Comments can also be submitted via hard copy at the front desk of the Serna Center or to the office at any school site. 

The online form will include an option to provide your name and contact information if you would like to be contacted for follow-up.  This information will NOT be required and no names or contact information will be shared.

———————————————————————————–

Proporcione Comentarios Sobre el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas 2021-22

Un borrador actualizado del Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) 2021-22 de SCUSD está disponible para su revisión y comentarios. Este borrador ha sido actualizado a partir de las versiones anteriores presentadas en las reuniones de la junta directiva del 6 de mayo y del 20 de mayo.

Los comentarios de la comunidad sobre el borrador son bienvenidos.  El plan puede ser revisado en el Serna Center (5735 47th Avenue) o en línea en el https://www.scusd.edu/draft-2122-lcap-materials.  La página web incluye un formulario en línea para enviar comentarios.  Los comentarios también se pueden presentar a través de una copia impresa en la recepción del Serna Center o en la oficina de cualquier sitio escolar.

El formulario en línea incluirá una opción para proporcionar su nombre e información de contacto si desea ser contactado para dar seguimiento.  Esta información NO será necesaria y no se compartirán nombres ni información de contacto.

———————————————————————————–

Tawm Tswv Yim rau Txoj Kev Npaj Tswj Nyiaj Txiag Local Control and Accountability Plan 2021-22

SCUSD Txoj Kev Npaj Tswj Nyiaj Txiag Local Control and Accountability Plan (LCAP) 2021-22 uas tau muab hloov kho tshiab twb muaj rau kev tshuaj xyuas thiab tawm tswv yim lawm. Daim ntawv no tau raug hloov kho los ntawm cov qauv ua ntej lawm nyob rau thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 6 thiab Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 20 cov rooj sablaj.

Zoo siab txais tos zej zog cov lus teb rau daim qauv npaj.  Koj tuaj yeem mus saib tau daim qauv npaj nyob rau ntawm Serna Center (5735 47th Avenue) lossis online ntawm https://www.scusd.edu/draft-2122-lcap-materials.  Lub vejxaij muaj daim foos online los xa cov tswv yim. Muab cov lus tawm tswv yim luam tawm xa tuaj tau rau ntawm lub rooj ua haujlwm ntawm Serna Center lossis rau lub hoobkas ua haujlwm ntawm txhua lub tsev kawm ntawv.

Daim foos online yuav muaj qhov kev xaiv los qhia koj lub npe thiab cov kev tiv toj yog tias koj xav kom lawv hu rov qab rau koj. Cov ntaub ntawv no yuav TSIS tseev kom muaj npe thiab kev tiv tauj lossis muab qhia tawm rau leej twg li. 

———————————————————————————–

提供反饋關於2021-22學年的地方控制和問責計劃

SCUSD學區2021-22學年地方控制和問責計劃 (LCAP)的更新草案,現在可供審查和評論。該草案已從 5 月 6 日和 5 月 20 日董事會會議上提出的早期版本進行了更新。

歡迎社區對計劃草案提出反饋和意見。各位可在Serna Center中心(5735 47th Avenue)或在線https://www.scusd.edu/draft-2122-lcap-materials查看該計劃。該網頁包括的在線表格用於提交評論。評論也可以通過紙質版本提交到Serna Center中心的前台或任何學校的辦公室。

如果希望學區聯繫您以進行後續跟進,在線表格裡包含一個選項,是用於提供您的姓名和聯繫信息。這選項是隨意,不規定要填寫此信息,也不會把您的姓名或聯繫信息與他人共享。

———————————————————————————–

Cung Cấp Tin Tức Phản Hồi cho Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương 2021-22

Một bản dự thảo được cập nhật về Kế Hoạch Trách Nhiệm và Kiểm Soát Địa Phương (LCAP) 2021-22 của SCUSD có sẵn để xem xét và kiến nghị.  Bản dự thảo này đã được cập nhật từ các phần trước đây đã trình bày tại buổi họp Hội Đồng Giáo Dục ngày 6 tháng 5 và ngày 20 tháng 5.

Tin tức phản hồi của cộng đồng cho bản dự thảo kế hoạch luôn được chào đón.  Có thể xem xét kế hoạch tại Trung Tâm Serna (5735 47th Avenue) hay trực tuyến tại https://www.scusd.edu/draft-2122-lcap-materials.  Trang mạng bao gồm một mẫu trực tuyến để nộp các kiến nghị.  Các kiến nghị cũng có thể được nộp bằng văn bản tại quầy lễ tân của Trung Tâm Serna hoặc văn phòng của bất kỳ trường nào.      

Mẫu trực tuyến sẽ bao gồm việc tùy chọn cung cấp tên và tin tức liên lạc của quí vị nếu quí vị muốn được liên lạc nhằm theo dõi.  Tin tức này sẽ KHÔNG được đòi hỏi và sẽ không được chia xẻ tên hay thông tin liên lạc.