Nyeem cov lus no nyob rau lus Hmoob

e-Connections Post

Cov menyuas uas xav tau zaub mov noj sov so nyob rau thaum lub caij ntuj no (Winter Break) yuav mus nqa tau cov zaub mov noj DAWB uas them los ntawm tsoov fwv nyob rau cov xuaj moos 11:30 sawv ntxov mus txog 12:30 tav su nyob rau ntawm cov tsev kawm ntawv li nram qab no rau thaum lub 12 hlis ntuj tim 26 mus txog lub 1 hlis ntuj tim 4: 

  • Elder Creek Elementary
  • Ethel I. Baker Elementary
  • Ethel Phillips Elementary
  • Father Keith B. Kenny Elementary
  • Leataata Floyd Elementary
  • Nicholas Elementary
  • Oak Ridge Elementary
  • Phoenix Park Apartments
  • Rose Parks K-8
  • Woodbine Elementary

Nyem ntawm daim ntawv loj loj (poster) kom pom tag nrho cov sijhawm qhia, xws li cov hnub thiab cov chaw muab zaub mov noj