Meal Distribution Schedule for Memorial Day

e-Connections Post

Attention Sacramento City Unified Families, 

Due to the Memorial Day holiday on Monday, May 31, SCUSD will provide a picnic-style curbside meal distribution on Friday, May 28 from 11:00 a.m. – 1:00 p.m. at the locations listed below.

There will be NO curbside meal pick up on Monday, May 31 due to the Memorial Day holiday.

Specialty menu items to be distributed on May 28 include local Miller’s beef hot dogs, bagels, potato salad, house-made roasted corn salad & fresh berries. Meals will be available until supplies last.

School Site Locations

 • California Montessori – 2635 Chestnut Hill Dr
 • Health Professions HS – 451 McClatchy Way
 • George Sim Community Center – 6207 Logan St
 • Language Academy 2850 – 49th Street
 • Oak Park Community Center – 3425 MLK Jr Blvd
 • Pannel Community Center – 2450 Meadowview Rd
 • Rosemont HS – 9594 Kiefer Blvd
 • Sol Aureus Preparatory – 6620 Gloria Dr

Meals are available at no charge to enrolled SCUSD students with enrollment verification documents. Meals will also be provided at no charge to children present in the vehicle.

Regular curbside meal operations will resume on Monday, June 7, 2021.

For more information, visit www.thecentralkitchen.org.

Download a flyer

————————————————————————————

Programación de la Distribución de Comidas para el Día de Conmemoración a los Caídos

Atención familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento,

Debido al Día de Conmemoración a los Caídos el lunes 31 de mayo, se realizará una distribución de comida al estilo picnic para llevar el viernes 28 de mayo de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en los lugares anotados a continuación.  

NO habrá comida para llevar el lunes 31 de mayo debido al día feriado de Conmemoración a los Caídos.

El menú de especialidades incluye salchichas de res de Miller’s, roscas, ensalada de papas, ensalada casera de elote asado y bayas frescas. Las comidas estarán disponibles hasta que se agoten las existencias.

Ubicaciones de las Escuelas

 • California Montessori – 2635 Chestnut Hill Dr
 • Health Professions HS – 451 McClatchy Way
 • George Sim Community Center – 6207 Logan St
 • Language Academy 2850 – 49th Street
 • Oak Park Community Center – 3425 MLK Jr Blvd
 • Pannel Community Center – 2450 Meadowview Rd
 • Rosemont HS – 9594 Kiefer Blvd
 • Sol Aureus Preparatory – 6620 Gloria Dr

Las comidas están disponibles gratuitamente para los estudiantes inscritos en SCUSD con documentos de verificación de inscripción. Las comidas también se proporcionarán gratis a los niños que estén presentes en el vehículo.

Las operaciones regulares de comidas para llevar se reanudarán el lunes 7 de junio del 2021.

Para obtener más información, visite www.thecentralkitchen.org.

Descargue un folleto

————————————————————————————

Cov Sijhawm Faib Zaub Mov Noj rau Hnub Memorial Day

Tshaj Tawm rau Sacramento City Unified Cov Tsev Neeg, 

Vim yog Hnub Memorial Day nyob rau Hnub Monday, Lub 5 Hlis Ntuj Tim 31, yuav muaj kev faib zaub mov noj nyob ntawm ntug kev rau hnub Friday, Lub 5 Hlis Ntuj Tim 28 thaum 11:00 a.m. – 1:00 p.m. nyob rau ntawm cov chaw muaj npe li nram qab no.

Yuav TSIS MUAJ kev faib zaub mov noj nyob ntawm ntug kev rau hnub Monday, Lub 5 Hlis Ntuj Tim 31 vim yog nub so Memorial Day.

Cov zaub mov tshwj xeeb yog muaj Miller cov khoom noj xws li hot dogs, bagels, potato salad, house-made roasted corn salad & fresh berries. Cov zaub mov noj yuav muab kom tag txog rau thaum tsis tshuav lawm.

Cov Tsev Kawm Ntawv

 • California Montessori – 2635 Chestnut Hill Dr
 • Health Professions HS – 451 McClatchy Way
 • George Sim Community Center – 6207 Logan St
 • Language Academy 2850 – 49th Street
 • Oak Park Community Center – 3425 MLK Jr Blvd
 • Pannel Community Center – 2450 Meadowview Rd
 • Rosemont HS – 9594 Kiefer Blvd
 • Sol Aureus Preparatory – 6620 Gloria Dr

Muaj zaub mov noj dawb tsis them nyiaj rau SCUSD cov tub/ntxhais kawm ntawv uas muaj ntawv cuv npe kawm ntawv.  Muaj zaub mov noj tsis them nyiaj rau cov menyuam uas tuaj nyob hauv tsheb.

Kev faib zaub mov noj ntawm ntuj kev yuav rov qab ua haujlwm nyob rau hnub Monday, Lub 6 Hlis Ntuj Tim 7, 2021.

Xav paub ntau ntxiv, mus saib www.thecentralkitchen.org.

————————————————————————————

陣亡將士紀念日的膳食分配時間表

沙加緬度聯合學區的家長,請注意,

由於5月31日星期一是陣亡將士的紀念日,因此於5月28日星期五上午11:00 -下午1: 00,將在下面列出地點,路邊分發野餐式餐點。

由於531日星期一是假日陣亡將士紀念日,學校將不提供路邊餐。

特色菜單包括當地米勒牛肉熱狗,百吉餅,土豆沙拉,自製的烤玉米沙拉,和新鮮漿果。我們在當天指定的兩小時之內,將持續供應餐點直到派完為止。

分發路邊餐的地點

 • California Montessori 幼兒教育- 2635 Chestnut Hill Dr
 • Health Professions HS 高中 – 451 McClatchy Way
 • George Sim Community Center 社區中心- 6207 Logan St
 • Language Academy 2850 語文學校- 49th Street
 • Oak Park Community Center 社區中心 – 3425 MLK Jr Blvd
 • Pannel Community Center 社區中心 – 2450 Meadowview Rd
 • Rosemont HS 高中 – 9594 Kiefer Blvd
 • Sol Aureus Preparatory 預備學校 – 6620 Gloria Dr

有入學確認文件的SCUSD學生,可免費享用餐點。我們也將免費餐點提供給車內兒童。

由2021年6月7日星期一開始,學校將恢復路邊餐的常規運營。

有關更多信息,請家長查詢 www.thecentralkitchen.org.

———————————————————————————–

Lịch Phân Phối Bữa Ăn cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)

Các Gia Đình Học Khu Sacramento Chú Ý, 

Do Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong rơi vào Thứ hai, ngày 31 tháng 5, việc phân phối bữa ăn lề đường kiểu dã ngoại sẽ thực hiện vào Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 từ 11 giờ trưa – 1 giờ trưa tại các địa điểm được liệt kê bên dưới.

Sẽ KHÔNG có bữa ăn đến nhận tại lề đường vào Thứ hai, ngày 31 tháng 5 do bởi đó là ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day).

Các món đặc biệt trong thực đơn bao gồm beef hot dogs, bagels, potato salad, house-made roasted corn salad & fresh berries của Miller tại địa phương.  Các bữa ăn sẽ có sẵn cho đến khi cung cấp hết nguồn cung ứng.

Các Địa Điểm Trường

 • California Montessori – 2635 Chestnut Hill Dr
 • Health Professions HS – 451 McClatchy Way
 • George Sim Community Center – 6207 Logan St
 • Language Academy 2850 – 49th Street
 • Oak Park Community Center – 3425 MLK Jr Blvd
 • Pannel Community Center – 2450 Meadowview Rd
 • Rosemont HS – 9594 Kiefer Blvd
 • Sol Aureus Preparatory – 6620 Gloria Dr

Các bữa ăn có sẵn miễn phí cho các học sinh SCUSD đã ghi danh có các giấy tờ xác nhận việc ghi danh.  Các bữa ăn cũng sẽ được cung cấp miễn phí cho các trẻ có mặt trên xe.   

Việc hoạt động của các bữa ăn lề đường bình thường sẽ hoạt động trở lại vào Thứ hai, ngày 7 tháng 6 năm 2021.

Cần thêm tin tức, viếng thăm trang mạng www.thecentralkitchen.org.