Kindergarten Registration Begins January 11

e-Connections Post

Kindergarten registration for the 2022-2023 school year will begin on Tuesday, January 11, 2022. Don’t wait until September, get your young scholar ready now!

To be eligible to register for kindergarten for the Fall, children must be five years old on or before September 1, 2022.

Visit the SCUSD Neighborhood School Locator to determine your child’s school of residence based on school boundaries.

Registration Information

Parents/guardians can register their student for kindergarten starting on January 11, 2022 by one of the following methods:

Families that choose to submit registration packets in-person must follow all COVID-19 safety protocols. 

To register, families will need to provide photo identification, address verification, proof of birth documentation, and the child’s immunization record. See the full list of required enrollment documentation

Open Enrollment

If you are interested in enrolling in one of our schools through Open Enrollment, please visit our Open Enrollment page to learn about the process. Families can apply for 2022-2023 Open Enrollment between February 2-15, 2022.  

It is recommended that you register your kindergartener at their neighborhood school before applying for Open Enrollment in case your child is not selected through the lottery.

For more information about kindergarten registration, please click here

———————————————————————————–

Las Inscripciones para Kindergarten Comienzan el 11 de Enero

Las inscripciones para kindergarten para el año escolar 2022-2023 comenzarán el martes 11 de enero del 2022. ¡No espere hasta septiembre, inscriba a su pequeño estudiante ahora!

Para ser elegible para inscribirse en kindergarten para el otoño, los niños deben tener cinco años de edad en o antes del 1 de septiembre del 2022.

Visite el Localizador de Escuelas de su Vecindario de SCUSD para determinar la escuela de residencia de su hijo según los límites de las áreas de las escuelas.

Información sobre la Inscripción 

Los padres/tutores pueden inscribir a sus estudiantes para kindergarten a partir del 11 de enero del 2022 por medio de uno de los siguientes métodos:

Las familias que decidan presentar paquetes de inscripción en persona deben seguir todos los protocolos de seguridad COVID-19. 

Para inscribirse, las familias deberán proporcionar identificación con foto, verificación de domicilio, documentación de comprobante de nacimiento y el registro de vacunación del niño(a). Vea la lista completa de la documentación de inscripción requerida

Inscripción Abierta

Si usted está interesado en inscribirse en una de nuestras escuelas a través del proceso de Inscripción Abierta, por favor visite nuestra página de Inscripción Abierta para aprender sobre el proceso. Las familias pueden solicitar la Inscripción Abierta para el año escolar 2022-2023 entre el 2 y el 15 de febrero del 2022. 

Se recomienda que inscriba a su hijo de kindergarten en la escuela de su vecindario antes de solicitar la Inscripción Abierta en caso de que su hijo no sea seleccionado a través de la lotería.

Para obtener más información sobre la inscripción para kindergarten, por favor haga clic aquí

———————————————————————————–

Kev Sau/Cuv Npe Kawm Kindergarten Yuav Pib Lub Ib Hlis Ntuj Tim 11

Kev sau/cuv npe kawm Kindergarten rau xyoo kawm ntawv 2022-2023 yuav pib rau hnub Tuesday, Lub Ib Hlis Ntuj Tim 11, 2022. Tsis txhob tos txog lub Cuaj Hli, npaj koj tus tub/ntxhais kawm tamsim no!

Yuav kom tsim nyog sau/cuv npe tau rau qib kindergarten rau lub caij nplooj zeeg (Fall), cov menyuam yaus yuav tsum muaj tsib xyoos rau lossis ua ntej lub Cuaj Hlis Ntuj Tim 1, 2022.

Mus saib SCUSD Neighborhood School Locator txhawm rau kom paub tias koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv nyob raws li tsev kawm ntawv cov ciaj ciam yog lub twg.

Kev Sau/Cuv Npe Kawm Ntawv

Cov niamtxiv/cov neeg saibxyuas tuaj yeem sau/cuv npe rau lawv tus menyuam kawm ntawv rau qib kindergarten pib thaum Lub Ib Hlis Ntuj Tim 11, 2022 los ntawm ib qho li cov hauv qab no:

Cov tsev neeg uas xaiv xa cov ntawv sau/cuv npe ntawm tus kheej yuav tsum ua raws li tag nrho cov kev cai tiv thiav COVID-19. 

Txhawm rau kev sau/cuv npe, cov tsev neeg yuav tsum muab daim duab ID qhia tus kheej, daim ntawv qhia chaw nyob, ntaub ntawv pov thawj yug, thiab tus menyuam cov ntaub ntawv xav tshuaj. Mus saib daim ntawv teev tag nrho cov ntaub ntawv uas yuav tsum muaj thiaj li sau/cuv npe kawm ntawv tau.

Qhib Sau/Cuv Npe Xaiv Tsev Kawm Ntawv (Open Enrollment)

Yog tias koj txaus siab rau npe rau hauv ib lub tsev kawm ntawv los ntawm Open Enrollment, thov mus saib peb lub Open Enrollment page kom paub txog cov txheej txheem. Cov tsev neeg tuaj yeem ua ntawv thov rau xyoo 2022-2023 Open Enrollment  thaum Lub Ob Hlis Ntuj Tim 2-15, 2022.

Xav kom koj sau/cuv npe rau koj tus meyuam kawm qib kindergarten ntawm lawv lub tsev kawm ntawv nyob ze ua ntej ua ntawv thov rau Open Enrollment nyob tsam koj tus menyuam tsis raug xaiv los ntawm qhov kev rho npe cuv xablaj (lottery).

Yog xav paub ntau ntxiv txog kev sau/cuv npe kawm kindergarten, thov nias ntawm nov

———————————————————————————–

幼兒園註冊於1月11日開始

2022-2023 學年幼兒園註冊將於 2022年1月11日(星期二)開始。不要等到9月,現在就準備好為您小學生報名讀書吧!

為了有資格註冊秋季幼兒園,兒童必須在 2022年9月1日或之前年滿五歲。

請訪問SCUSD Neighborhood School Locator我們學區鄰里學校定位器,根據學校邊界來確定您孩子的居住學校。

註冊信息

從 2022年1月11日起,家長/監護人可用以下其中之一的方法,為學生註冊幼兒園:

選擇親自提交註冊數據包的家庭必須遵守所有COVID-19 安全協議 COVID-19 safety protocols

登記時,家庭需提供帶照片的身份證明、地址證明、出生證和孩子免疫記錄。請查看所需註冊文件的完整列表full list of required enrollment documentation

公開招生

如果您有興趣通過開放註冊Open Enrollment 報讀我們學校,請訪問學區的Open Enrollment page頁面以了解該過程。家庭可以在2022年2月2日至15日之間申請 2022-2023 年開放註冊。

建議您在申請開放註冊 Open Enrollment 之前為您幼兒園兒童註冊到附近的學校,以防您孩子沒有通過抽籤被選中。

更多信息有關幼​​兒園註冊,請單擊此處click here

————————————————————————————

Ghi Danh Học Mẫu Giáo Bắt Đầu từ Ngày 11 tháng 1

Ghi danh học Mẫu giáo cho năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022.  Đừng đợi đến tháng 9, hãy chuẩn bị cho học giả trẻ của quí vị ngay từ bây giờ!

Để hội đủ điều kiện ghi danh học mẫu giáo vào mùa Thu này, trẻ phải lên năm tuổi vào hay trước ngày 1 tháng 9 năm 2022.

Truy cập Hệ Thống Định Vị Trường Nơi Cư Ngụ của SCUSD để xác định trường nơi cư ngụ của con mình theo ranh giới trường. 

Thông Tin Ghi Danh

Phụ Huynh/người giám hộ có thể ghi danh học mẫu giáo cho học sinh của mình bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 theo một trong các phương pháp sau đây:

Các gia đình chọn trực tiếp đến nộp bộ hồ sơ ghi danh phải tuân thủ theo tất cả các qui tắt an toàn về COVID-19. 

Để ghi danh, các gia đình sẽ phải cung cấp thẻ căn cước có hình, giấy xác nhận địa chỉ, bằng chứng giấy khai sanh, và hồ sơ tiêm chủng của trẻ.  Xem toàn bộ danh sách các giấy tờ được yêu cầu cho việc ghi danh

Ghi Danh Mở

Nếu quí vị quan tâm ghi danh vào một trong các trường của chúng tôi thông qua Ghi Danh Mở, xin viếng thăm trang Ghi Danh Mở của chúng tôi để tìm hiểu về tiến trình.  Các gia đình có thể nộp đơn cho tiến trình Ghi Danh Mở năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, 2022.  

Đề nghị quí vị ghi danh cho các học sinh mẫu giáo tại trường nơi cư ngụ trước khi nộp đơn cho Ghi Danh Mở, đề phòng trường hợp con quí vị không được lựa chọn thông qua đợt xổ số. 

Cần thêm thông tin về ghi danh học mẫu giáo, xin nhấn vào đây