Join us for Independent Study Program Webinars Tonight

e-Connections Post

Dear Sacramento City Unified Family:

Thank you for your interest in the SCUSD Independent Study Program. As we prepare for our first day of school on September 2, we are hosting Independent Study information sessions on Tuesday, August 31 to provide information about the program. At this meeting, we will discuss:

Please note that for students with an IEP, we will also schedule a meeting with the IEP team as soon as possible. 

At the conclusion of the meeting, the district will send enrollment information to families. According to AB 130, families may re-enroll in regular in-person learning and our district will accommodate the request within five days.

The meetings will be recorded and posted on the website at learn.scusd.edu/independent-study.

Webinar Schedule

Tuesday, August 31

Thank you for your patience and interest in the program.

Sacramento City Unified School District

————————————————————————————

Seminario web del Programa de Estudios Independientes

Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:

Gracias por su interés en el Programa de Estudios Independientes de SCUSD. Mientras nos preparamos para nuestro primer día de clases el 2 de septiembre, estamos organizando sesiones de información del programa de Estudios Independientes el martes 31 de agosto para proporcionar información sobre el programa. En esta reunión, hablaremos sobre:

Por favor tenga en cuenta que para los estudiantes con un IEP, también programaremos una reunión con el equipo del IEP lo antes posible.

Al concluir la reunión, el distrito enviará a las familias información sobre la inscripción. De acuerdo con la AB 130, las familias pueden volver a inscribirse en el aprendizaje regular en persona y nuestro distrito atenderá la solicitud en un plazo de cinco días.

Las reuniones se grabarán y se publicarán en el sitio web learn.scusd.edu/independent-study.

Programación

Martes, 31 de agosto

Gracias por su paciencia e interés en el programa.

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento

———————————————————————————–

Independent Study Program Webinar 

Nyob Zoo Sacramento City Unified Cov Tsev Neeg:

Ua tsaug rau koj txoj kev txaus siab rau SCUSD lub Independent Study Program. Raws li peb npaj rau peb thawj hnub pib kawm ntawv thaum lub Cuaj Hlis Tim 2, peb yuav muab kev sablaj txog kev kawm yus kawm yus tus kheej rau hnub Tuesday, lub Yim Hlis Tim 31 los qhia txog lub program. Nyob rau ntawm lub rooj sablaj no, peb yuav tham txog:

Thov nco ntsoov tias rau cov tub/ntxhais kawm uas muaj IEP, peb tseem yuav teem ib lub rooj sablaj tham nrog pab neeg IEP sai li sai tau. 

Thaum xaus lub rooj sablaj, hauv paus tsev kawm ntawv yuav xa cov ntaub ntawv qhia txog kev cuv npe tuaj rau tsev neeg. Raws li qhov AB 130, tsev neeg kuj rov qab cuv npe kawm rau hauv qhov kev kawm tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv los tau thiab peb lub hauv paus tsev kawm ntawv yuav ua raws li qhov kev thov tsis pub dhau tsib hnub.

Cov rooj sablaj yuav raug muab kaw tseg cia thiab tso rau hauv lub vejxaij ntawm learn.scusd.edu/independent-study.

Tseem caij

Hnub Tuesday, lub Yim Hlis Tim 31

Ua tsaug rau koj txoj kev ua siab ntev thiab txaus siab rau lub program.

Sacramento City Unified School District 

———————————————————————————–

獨立學習計劃的網絡研討會註冊

至薩克拉門托市聯合學區的家庭:

感謝您對SCUSD獨立學習計劃的興趣。為了在9月2日開學第一天做好準備,學區將在8月31日星期二,舉辦獨立學習的信息會議,以提供有關該計劃的消息。在這次會議上,我們將討論:

請注意,對於IEP學生,我們也會盡快安排家長與IEP隊會面。

會議結束時,學區將向家庭發送入學信息。根據AB 130家庭可重新報名參加定期面對面親身學習,我們學區將在五天內滿足該請求。

會議將被記錄下來並發佈在網站 learn.scusd.edu/independent-study 上。

研討會日程

8月31日,星期二

感謝您對該計劃的耐心和興趣。

Sacramento City Unified School District 

————————————————————————————

Hội Thảo Trực Tuyến Chương Trình Tự Học 

Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

Cảm ơn quí vị quan tâm đến Chương Trình Tự Học của SCUSD.  Trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, ngày 2 tháng 9, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 8 để cung cấp thông tin về Chương Trình Tự Học.  Tại buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ thảo luận:

Xin lưu ý rằng đối với các học sinh IEP, chúng tôi cũng sẽ lên lịch cho một buổi họp với nhóm IEP sớm nhất có thể. 

Tại phần kết luận của buổi hội thảo, học khu sẽ gởi thông tin ghi danh đến các gia đình.  Theo AB 130, các gia đình có thể tái ghi danh vào chương trình học trực tiếp bình thường và học khu chúng tôi sẽ sắp xếp theo yêu cầu trong vòng năm ngày. 

Buổi hội thảo sẽ được thâu lại và đăng lên trang mạng tại learn.scusd.edu/independent-study.

Lịch trình

Thứ Ba, ngày 31 tháng 8

Cảm ơn về sự kiên nhẫn và quan tâm của quí vị đối với chương trình.

Học Khu Sacramento