Important Action Required to Help Support School Funding
Fill out your LCFF Application Form Today!

e-Connections Post Local Control Funding Formula (LCFF) Application

The application for the LCFF application has passed. The deadline was October 31, 2023. 

Dear Sac City Unified Families,

Sac City Unified, like all districts in California, receives state funds to operate our schools based on the number of students enrolled in our district, and on the socio-economic status of our students. This formula is called the Local Control Funding Formula, or LCFF. The state LCFF process is the main source of funding for our schools.

We want to ensure that our district receives every dollar of state funding that our students deserve. This is why we ask every family to complete and submit an LCFF Application. 

We need an application for every student. Without this application, our school may not receive the funding it is entitled to.

If you have not returned your LCFF Application, please do so by completing the online application at https://www.scusd.edu/lcffapp.

If you have already turned in your LCFF Applications, please accept the district’s deepest gratitude.

Thank you for supporting our schools.

————————————————————————————

Se Requiere una Acción Importante para Ayudar a Apoyar la Financiación Escolar

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, como todos los distritos de California, recibe fondos estatales para operar nuestras escuelas en base al número de estudiantes matriculados en nuestro distrito y al estado socioeconómico de nuestros estudiantes. Esta fórmula se llama Fórmula de Financiamiento de Control Local o LCFF. El proceso estatal LCFF es la fuente principal de financiación para nuestras escuelas.

Queremos asegurarnos de que nuestro distrito reciba cada dólar de los fondos estatales que nuestros estudiantes merecen. Es por eso que le pedimos a todas las familias que completen y presenten una Solicitud de LCFF. 

Necesitamos una solicitud por cada estudiante. Sin esta solicitud, es posible que nuestra escuela no reciba los fondos a los que tiene derecho.

Si no ha devuelto su solicitud de LCFF, por favor hágalo completando la solicitud en línea en https://www.scusd.edu/lcffapp.

Si ya entregó sus solicitudes LCFF, acepte la más profunda gratitud del distrito.

Gracias por apoyar a nuestras escuelas.

———————————————————————————–

Cov Kev Nqis Tes Ua Tseem Ceeb Yuav Tsum Tau Ua Los Pab Txhawb Tsev Kawm Ntawv Cov Nyiaj Txiag

Sac City Unified, zoo ib yam li txhua lub koog tsev kawm ntawv hauv xeev California, tau txais nyiaj txiag los ntawm lub xeev los khiav peb cov tsev kawm ntawv raws li cov tub/ntxhais kawm ntawv kev sau npe hauv peb koog tsev kawm ntawv, thiab nyob ntawm kev noj haus ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv. Tus qauv no yog hu ua Kev Tswj Nyiaj Txiag Hauv Zos (Local Control Funding Formula), lossis LCFF. Lub xeev tus txheej txheem LCFF yog qhov kev pab nyiaj txiag ntau rau peb cov tsev kawm ntawv.

Peb xav xyuas kom meej tias peb lub koog tsev kawm ntawv tau txais txhua dauslas ntawm lub xeev pob nyiaj txiag uas peb cov tub/ntxhais kawm ntawv tsim nyog tau txais. Vim li no peb thiaj hais kom txhua tsev neeg ua kom tiav thiab xa daim ntawv LCFF Application tuaj. 

Peb xav tau ib daim ntawv thov rau txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv.Yog tsis muaj daim ntawv thov no, peb lub tsev kawm ntawv yuav tsis tau txais cov nyiaj txiag uas nws muaj cai tau.

Yog tias koj tsis tau xa koj daim ntawv LCFF Application, thov mus ua kom tiav los ntawm kev ua daim ntawv thov online ntawm https://www.scusd.edu/lcffapp.

Yog tias koj twb tau xa koj daim ntawv LCFF Application lawm, thov lees txais koog tsev kawm ntawv qhov kev ua tsaug ntau.

Ua tsaug rau koj txoj kev txhawb nqa peb cov tsev kawm ntawv.

———————————————————————————-

需要採取重要行動來幫助支持學校資金

與加州所有學區一樣,沙加緬度市聯合學區Sac City Unified收到州撥款來運營我們學校,根據我們學區在校學生的人數以及學生的社會經濟狀況。該公式稱為本地控制資金公式或LCFF。加州LCFF程序是我們學校的主要資金來源。

我們確保我們學區的學生獲到應得每一美元州政府資助。這就是為什麼我們要求每個家庭填寫並提交LCFF申請表的原因。

我們需要為每個學生申請一份。沒有此申請,我們學校可能無法獲到應得的資金。

如果您還沒有提交LCFF申請表,請填寫以下在線的申請,網址為 https://www.scusd.edu/lcffapp.

如果您已經提交了LCFF申請表,請接受本學區最深切的謝意。

感謝您對我們學校的支持

————————————————————————————

Yêu Cầu Hành Động Cụ Thể để Trợ Giúp Nguồn Tài Trợ cho Trường

Học Khu Sacramento, cũng như tất cả các học khu khác tại Cali, nhận được nguồn tài trợ của tiểu bang dựa trên số lượng ghi danh của học sinh trong học khu, cũng như trình trạng kinh tế xã hội của học sinh để vận hành các trường của chúng tôi.  Công thức này được gọi là Công Thức Quỹ Kiểm Soát Địa Phương, hay còn gọi là LCFF.  Tiến trình LCFF của tiểu bang là nguồn tài trợ quan trọng cho các trường của chúng tôi.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng học khu của chúng tôi nhận được từng đô la tài trợ của tiểu bang mà các học sinh xứng đáng được hưởng.  Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu mỗi gia đình hoàn tất và nộp một mẫu đơn LCFF.   

Chúng tôi cần một mẫu đơn cho mỗi học sinh.Nếu không nhận được mẫu đơn này, trường của chúng ta không thể nhận được nguồn tài trợ mà nó đáng được hưởng.

Nếu quí vị chưa nộp lại Mẫu Đơn LCFF của mình, xin hoàn tất mẫu đơn trực tuyến tại  https://www.scusd.edu/lcffapp.

Nếu quí vị đã nộp Mẫu Đơn LCFF, xin chấp nhận lời tri ân sâu sắc nhất của học khu.

Cảm ơn quí vị đã trợ giúp cho các trường của chúng tôi.