Help Sac City Unified Protect Funding for Our District and Our Students
Fill out your LCFF Application Form Today!

e-Connections Post Local Control Funding Formula (LCFF) Application

All families play a critical role in ensuring our Sac City Unified schools are properly funded. You can do your part by completing the required Local Control Funding Formula (LCFF) application by October 31, 2022. It only takes a few minutes for you to help us protect critical funding for our students! 

Instructions

 • Fill out one application per household, whether online or paper, by October 31, 2022. The online application is also available in district supported languages. 
 • Include all children and adults living in the household. 
 • Families who wish to complete the paper application will receive it in their student’s Back to School packet. Please return the completed application to their school’s front office.
 • Please note that all the information submitted remains strictly confidential. 

Download flyer

If you have any questions, please email LCFFsupport@scusd.edu or visit LCFFapp.scusd.edu.

———————————————————————————–

Ayude al Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento a Proteger los Fondos para Nuestro Distrito y Nuestros Estudiantes

¡Llene su Formulario de Solicitud de LCFF hoy mismo!

Todas las familias juegan un papel fundamental en asegurar que nuestras escuelas del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento reciban los fondos adecuados. Usted puede hacer su parte completando la solicitud de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) requerida a más tardar el 31 de octubre del 2022. ¡Sólo toma unos minutos para que nos ayude a proteger los fondos fundamentales para nuestros estudiantes!

Instrucciones

 • Llene una solicitud por hogar, ya sea en línea o en papel, a más tardar el 31 de octubre del 2022.  La solicitud en línea también está disponible en los diferentes idiomas que proporciona el distrito. 
 • Incluya a todos los niños y adultos que viven en el hogar. 
 • Las familias que deseen completar la solicitud en papel la recibirán en el paquete de Regreso a Clases de su estudiante. Por favor, devuelva la solicitud completa a la oficina de su escuela.

Por favor, tenga en cuenta que toda la información enviada es estrictamente confidencial. 

Descargar folleto

Si tiene alguna pregunta, por favor, envíe un correo electrónico a LCFFsupport@scusd.edu o visite el sitio web LCFFapp.scusd.edu.

————————————————————————————

Pab Sac City Unified Tiv Thaiv Kev Pab Nyiaj rau Peb Koog Tsev Kawm Ntawv thiab Peb Cov Tub/Ntxhais Kawm

Ua Koj Daim LCFF Application Form Hnub No! 

Txhua tsev neeg ua lub luag haujlwm tseem ceeb kom ntseeg tau tias peb cov tsev kawm ntawv Sac City Unified tau txais nyiaj txiag zoo. Koj tuaj yeem ua koj feem xyuam los ntawm ua kom tiav daim application Local Control Funding Formula (LCFF) uas yuav tsum tau ua tsis pub dhau Lub Kaum Hli Tim 31, 2022. Nws tsuas yog siv ob peb nasthis rau koj los pab peb tiv thaiv cov nyiaj txiag tseem ceeb rau peb cov tub/ntxhais kawm!

Cov Lus Qhia

 • Ua ib daim application rau ib tse neeg, txawm tias nyob online lossis ntawm daim ntawv, tsis pub dhau Lub Kaum Hlis Tim 31, 2022. Daim application nyob online no kuj tau muab txhais rau cov hom lus uas txhawb nqa nyob hauv koog tsev kawm ntawv.
 • Suav tag nrho cov menyuam yaus thiab cov neeg laus nyob hauv lub cuab yim neeg. 
 • Cov tsev neeg uas xav ua daim application nyob ntawm daim ntawv yuav tau txais daim application nyob rau lawv cov tub/ntxhais kawm ntawv Cov Ntawv Rov Qab Mus Kawm Ntawv. Thov xa daim application rov qab mus rau lawv lub tsev kawm ntawv lub hoobkas ua haujlwm.

Thov nco ntsoov tias txhua cov ntaub ntawv xa tuaj tseem nyob rau kev txwv tsis pub twg paub. 

Mus Download tau daim ntawv tshaj tawm

Yog tias koj muaj lus nug, thov email rau LCFFsupport@scusd.edu lossis mus saib LCFFapp.scusd.edu.

————————————————————————————

請幫Sac City Unified保護我們學區和學生的資金

請今天立即填寫您的LCFF申請表! 

所有家庭都發揮著關鍵作用,確保我們Sac City沙城聯合學區能獲得適當的資助。您可以在2022年10月31日之前完成我們學區所需的本地控制資金公式(LCFF)申請表,儘自己的一份力量。您只需幾分鐘即可幫助我們學區保護學生的關鍵資金!

指示

 • 請在2022年10月31日之前,戶家庭填寫一份在線 online或紙質申請表。學區也提供在線申請的支持語言版本。
 • 申請表裡包括居住在家庭中所有的兒童和成人。
 • 希望完成紙質申請的家庭,將在學生返校包中收到申請表。請填妥申請表,然後把它交回學校的前台。

請注意,您提交的所有信息,均獲得嚴格保密。

下載傳單

如有任何疑問,請發送電郵至 LCFFsupport@scusd.edu或訪問 LCFFapp.scusd.edu

————————————————————————————

Giúp Đỡ Học Khu Sacramento Bảo Vệ Nguồn Tài Trợ cho Học Khu và Học Sinh của Chúng Ta

Điền Mẫu Đơn LCFF của quí vị Ngay Hôm Nay! 

Tất cả các gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các trường của Học Khu Sac nhận được nguồn tài trợ hợp lý.  Quí vị có thể thực hiện phần việc của mình bằng cách hoàn tất Mẫu Đơn Công Thức Kiểm Soát Nguồn Qũy Địa Phương (LCFF) vào ngày 31 tháng 10 năm 2022.  Quí vị chỉ cần bỏ ra vài phút để giúp chúng tôi bảo vệ nguồn tài trợ quan trọng cho học sinh của chúng ta! 

Hướng Dẫn

 • Điền một mẫu đơn cho mỗi hộ gia đình, điền trực tuyến hoặc trên giấy, vào ngày 31 tháng 10 năm 2022.  Đơn trực tuyến cũng có sẵn bằng các thứ tiếng được học khu hỗ trợ.   
 • Bao gồm tất cả trẻ em và người lớn đang sống trong cùng hộ gia đình. 
 • Các gia đình muốn hoàn tất mẫu đơn trên giấy, sẽ nhận được nó thông qua túi Đi Học Trở Lại của học sinh (Back to School packet).  Xin nộp mẫu đơn đã hoàn tất cho văn phòng trường của con quí vị. 

Xin lưu ý rằng tất cả các thông tin đã nộp được giữ bảo mật một cách nghiêm ngặt. 

Viễn Nạp Tờ Bướm

Nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào, xin email LCFFsupport@scusd.edu hoặc truy cập vào LCFFapp.scusd.edu.