Has your mailing address changed?
Make sure to update it with your student’s school to receive P-EBT Food Benefits.

e-Connections Post

The Pandemic EBT (P-EBT) program provides food benefits to help families with children who are eligible for free or reduced-price school meals through the federal School Breakfast or National School Lunch Programs. 

Currently the California Department of Education (CDE) and Department of Social Services (CDSS) are waiting for approval from the U.S. Department of Agriculture (USDA) on their P-EBT 2.0 plan. 

Once approved, all Sac City Unified students will be eligible for the P-EBT 2.0 program and receive the benefit card at their address on file with the state. 

How does it work?

Your P-EBT benefits can be used to buy food in most grocery stores and farmers markets. Use your P-EBT card like a debit card: 

  • Select “EBT” 
  • Swipe the card 
  • Enter your private PIN number

Update your address by Wednesday March 10, 2021

To ensure all our Sac City Unified students receive this benefit once the state program is approved, the CDE is asking families to update their address on file with the school district by Wednesday, March 10. To update your address, please contact your student’s school. You will be required to provide verification of address. See the list of documentation accepted here

The State of California wants to help your child get these food benefits. Using P-EBT will not hurt your immigration status. Using P-EBT does not create a public charge.

For more information, visit: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt

————————————————————————————

¿Ha cambiado su dirección postal? Asegúrese de actualizarla con la escuela de sus hijos para recibir los Beneficios de Alimentos P-EBT.

El programa Pandemic EBT (P-EBT) proporciona beneficios de alimentos para ayudar a las familias con niños que son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o de bajo costo a través de los programas federales de desayunos escolares o de almuerzos escolares nacionales.

Actualmente, el Departamento de Educación (CDE) y el Departamento de Servicios Sociales (CDSS) de California, están esperando la aprobación del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) de su plan P-EBT 2.0.

Una vez sea aprobado, todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento serán elegibles para el programa P-EBT 2.0 y recibirán la tarjeta de beneficios en su dirección registrada con el estado.

¿Cómo funciona?

Sus beneficios de P-EBT pueden ser usados para comprar alimentos en la mayoría de supermercados y mercados de agricultores. Use su tarjeta P-EBT como una tarjeta de débito:

  • Seleccione “EBT” 
  • Deslice su tarjeta
  • Ingrese su número de identificación privado (PIN)

Actualice su dirección a más tardar el miércoles 10 de marzo del 2021

Para garantizar que todos nuestros estudiantes del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento reciban este beneficio cuando se apruebe el programa estatal, el CDE pide a las familias que actualicen su dirección en el expediente del distrito escolar a más tardar el miércoles 10 de marzo. Para actualizar su dirección, por favor póngase en contacto con la escuela de sus hijos. Se le pedirá que proporcione una verificación de su dirección. Vea la lista de documentación aceptada aquí

El estado de California desea ayudar a sus hijos a obtener estos beneficios alimenticios. El uso de P-EBT no afectará su estado migratorio. El uso de P-EBT no crea una carga pública.

Para más información, por favor consulte: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt

————————————————————————————

Koj lub chaw nyob xa ntawv puas tau hloov pauv? Nco ntsoov qhia rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv muab kho tshiab kom tau txais qhov P-EBT Pab rau Khoom Noj.

Qhov kev pabcuam Pandemic EBT (P-EBT) muab nyiaj pab khoom noj khoom haus rau cov tsev neeg uas muaj menyuam muaj feem tau txais zaub mov noj dawb lossis txo tus nqi qis los ntawm tsoom fwv lub School Breakfast and National School Lunch Programs. 

Tam sim no California Department of Education (CDE) thiab Department of Social Services (CDSS) tseem tos kev pom zoo los ntawm U.S. Department of Agriculture (USDA) rau lawv txoj kev npaj P-EBT 2.0. 

Thaum pom zoo lawm, txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv hauv Koog Tsev Kawm Ntawv Sac City Unified yuav tsim nyog tau txais qhov kev pabcuam P-EBT 2.0 thiab tau txais daim npav pab nyiaj khoom noj khoom haus nyob rau ntawm lawv lub chaw nyob uas nyob hauv ntaub ntawv nrog lub xeev.

Nws ua haujlwm licas? 

Koj cov nyiaj P-EBT tuaj yeem siv mus yuav khoom noj khoom haus hauv taj laj yuav zaub mov noj thiab cov taj laj tshav puam.  Siv koj daim npav P-EBT li ib daim debit card: 
•    Xaiv “EBT” 
•    Muab koj daim npav so 
•    Ntaus koj tus PIN naj npawb

Hloov chaw nyob tshiab tsis pub dhau lub Peb Hlis Ntuj Tim 10, 2021

Txhawm rau kom peb txhua tus tub/ntxhais kawm ntawv hauv Koog Tsev Kawm Ntawv Sac City Unified tau txais cov nyiaj no thaum lub xeev qhov program tau txais kev pom zoo, CDE thov kom cov tsev neeg mus hloov kho lawv cov chaw hauv ntaub ntawv nyob hauv koog tsev kawm ntawv tsis pub dhau hnub Wednesday, lub Peb Hlis Ntuj Tim 10. Mus hloov kho koj lub chaw nyob, thov hu rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Koj yuav tsum muaj ntaub ntawv pov thawj los qhia chaw nyob.  Mus saib cov ntaub ntawv uas lees txais tau ntawm no

Lub Xeev California xav pab koj tus menyuam kom tau txais cov nyiaj pab yuav khoom noj khoom haus.  Siv P-EBT yuav tsis cuam tshuam rau koj txoj kev nkag teb chaws. Siv P-EBT yuav tsis tsim teeb meem rau pej xeem kom them rov qab.

Yog xav paub ntau ntxiv, mus saib: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt

————————————————————————————

您的郵寄地址是否已更改?請確定向學生所讀的學校進行更新以獲取P-EBT食品福利。

通過聯邦學校早餐或國家學校午餐計劃, P-EBT大流行計劃為各家庭裡有資格獲得免費或減價學校餐的孩子,提供食品福利。

目前,加州教育部(CDE)和社會服務部(CDSS)正在等待美國農業部(USDA)批准其P-EBT 2.0福利的計劃。

一旦獲得批准,所有Sac City Unified學生將有資格參加P-EBT 2.0計劃,其存檔在加州的地址住處,可以收到福利卡。

如何使用這福利卡?

您的P-EBT福利可在大多數雜貨店和農貿市場用來購買食品。將您的P-EBT卡像借記卡一樣地使用:

  • 選擇“ EBT”
  • 刷卡
  • 輸入您私人密碼PIN

請在2021年3月10日星期三之前,更新您的地址。

當這項州計劃獲得批准時,為了確保沙加緬度市聯合學校裡所有學生將獲取此福利,CDE教育部要求各家庭在3月10日星期三之前,向學區更新住所地址。要更新地址,請先與您所在學校聯繫contact your student’s school.。您需要提供地址證明。請參閱此處here查看列表裡有什麼地址證明文件是可以接受。

加州希望幫助您孩子獲得這些食物的福利。使用P-EBT是不會損害您的移民身份。使用P-EBT也不會產生公共費用。

有關更多信息,請訪問:https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt

————————————————————————————

Địa chỉ gởi thư của quí vị có thay đổi không?  Nhớ cập nhật việc thay đổi cho nhà trường của con mình để nhận được Phúc Lợi Thực Phẩm P-EBT.

Chương trình EBT Đại Dịch (P-EBT) cung cấp phúc lợi thực phẩm nhằm giúp các gia đình có trẻ em hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá của trường thông qua Bữa Sáng Tại Trường của liên bang hoặc Các Chương Trình Bữa Trưa của trường trong Cả Nước. 

Mới đây Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Cali  (CDE) và Bộ Phận Dịch Vụ Xã Hội (CDSS) đang đợi để được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chấp thuận kế hoạch P-EBT 2.0 của họ. 

Một khi được chấp thuận, tất cả các học sinh của Học Khu Sac sẽ hội đủ điều kiện của chương trình P-EBT 2.0 và nhận được một thẻ phúc lợi tại địa chỉ của họ trong hồ sơ với tiểu bang.   

Nó hoạt động như thế nào?

Phúc lợi P-EBT của quí vị có thể được sử dụng để mua thực phẩm hầu hết tại các cửa hàng thực phẩm và chợ nông sản.  Dùng thẻ P-EBT của quí vị như một thẻ thanh toán trừ dần (debit card): 
•    Chọn “EBT” 
•    Cà thẻ 
•    Nhập số PIN của riêng quí vị

Cập nhật địa chỉ của quí vị vào Thứ tư, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

Để đảm bảo tất cả các học sinh Học Khu Sac nhận được phúc lợi này một khi chương trình của tiểu bang được chấp thuận, CDE đang yêu cầu các gia đình cập nhật địa chỉ của họ trong hồ sơ với học khu vào Thứ tư, ngày 10 tháng 3.  Để cập nhật địa chỉ của quí vị, xin liên lạc trường của con quí vị.  Quí vị sẽ được yêu cầu cung cấp việc xác nhận địa chỉ.  Xem danh sách các giấy tờ được chấp nhận tại đây

Tiểu bang Cali muốn giúp con quí vị nhận được phúc lợi thực phẩm này.  Dùng P-EBT sẽ không tổn hại đến tình trạng di trú của quí vị.  Dùng P-EBT không tạo nên một khoản phí công cộng

Cần thêm tin tức, xin lên: https://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt