Free Flu Clinic for the Community

e-Connections Post

We are teaming up with Health Net to provide a free flu clinic for the community. There will be FREE dental screening, toothbrushes, and the Center for Oral Health will provide fluoride varnish. We encourage everyone to get their flu shots ASAP. This year, protecting yourself and others is more important than ever.

The clinic will take place on Wednesday, October 21st, from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. at John Still K-8 School. We will be located on the East Campus Parking lot, right next to our meal distribution services. 

We can serve all community members ages four and up. Register here to save your space: https://tinyurl.com/SacUSDFlu2020 

Please help us stop the spread of COVID-19: community members must wear Face Coverings and maintain Physical Distancing.

_________________________________________________________________

Nos estamos asociando con Health Net para brindar una clínica gratis contra la influenza para la comunidad. Habrá exámenes dentales GRATUITOS, cepillos de dientes y el Centro para la Salud Bucal proporcionará barniz de flúor. Alentamos a todos a vacunarse contra la influenza lo antes posible. Este año, protegerse y proteger a los demás es más importante que nunca.

La clínica se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. en la escuela John Still K-8. Estaremos ubicados en el estacionamiento del East Campus, justo al lado de nuestros servicios de distribución de comidas.

Podemos servir a todos los miembros de la comunidad de cuatro años de edad en adelante. Regístrese aquí para asegurar su espacio: https://tinyurl.com/SacUSDFlu2020 

Por favor ayúdenos a detener la propagación de COVID-19: los miembros de la comunidad deben usar Cubiertas Faciales y mantener el Distanciamiento Físico.

_________________________________________________________________

Peb tab tom koomtes nrog Health Net los muab ib lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas dawb rau lub zej zog. Yuav muaj kev kuaj hniav DAWB, pas txhuam hniav, thiab lub Center for Oral Health yuav muab cov tshuaj fluoride pleev rau cov hniav kom txhob puas los yog kom cici. Peb xav kom txhua tus mus txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas kom sai li sai tau.  Xyoo no, kev tiv thaiv koj tus kheej thiab lwm tus yog ib qho tseem ceeb tshaj li yav tas los.

Lub chaw txhaj tshuaj yuav muaj rau hnub Wednesday, Lub Kaum Hlis Ntuj Tim 21, thaum 10:30 sawv ntxov mus txog 1:30 tav su nyob rau ntawm John Still K-8 School. Peb yuav nyob rau ntawm lub chaw nres tsheb East Campus Parking lot, nyob ib sab ntawm peb lub chaw faib zaub mov noj. 

Peb muab tau kev txhaj tshuaj rau txhua tus neeg hauv lub zej zog uas muaj hnoob nyoog plaub xyoos thiab tshaj ntawd.  Sau npe ntawm no kom muaj chaw rau koj: https://tinyurl.com/SacUSDFlu2020 

Thov pab peb cheem kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19: cov neeg hauv zej zog yuav tsum looj daim ntawv npog qhov ncauj thiab nyob kom sib nrug deb.

_________________________________________________________________

Chúng tôi đang hợp tác với Health Net để cung cấp phòng chích ngừa cúm miễn phí cho cộng đồng.  Sẽ có kiểm tra nha khoa, cấp bàn chải đánh răng MIỄN PHÍ, và Trung Tâm Sức Khoẻ Đường Miệng sẽ cung cấp chất fluoride varnish.  Chúng tôi khuyến khích mọi người chích ngừa cúm CÀNG SỚM CÀNG TỐT.  Năm nay, việc tự bảo vệ mình và những người xung quanh thì quan trọng hơn bao giờ hết. 

Phòng chích ngừa sẽ diễn ra vào Thứ tư, ngày 21 tháng 10, từ 10 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 trưa tại trường K-8 John Still.  Chúng tôi tọa lạc tại bãi đậu xe phía Đông của trường, ngay bên cạnh các dịch vụ phân phát bữa ăn của chúng tôi. 

Chúng tôi có thể phục vụ tất cả cộng đồng từ 4 tuổi trở lên.  Đăng ký tại đây để giữ chỗ:  https://tinyurl.com/SacUSDFlu2020 

Xin giúp chúng tôi dừng sự lây lan của COVID-19: tất cả cộng đồng phải đeo Khẩu Trang và duy trì Giãn Cách Xã Hội. 

_________________________________________________________________

我們學區正與Health Net合作,為社區提供免費的流感診所 Health Net to provide a free flu clinic for the community.。診所提供免費的牙科檢查,牙刷,而口腔健康中心將提供氟化牙齒清潔劑。 我們鼓勵所有人盡快獲得流感預防針。今年,保護自己和他人比以往任何時候都更加重要。

該診所於1021日星期三上午10:30至下午1:30辦事。該診所將坐落於John Still K-8學校的東區停車場,就在我們分配膳食服務的旁邊。

我們可以為學區社區裡所有4歲以上的孩子提供服務。請各位在此處報名以預留空位: https://tinyurl.com/SacUSDFlu2020

請幫助我們阻止COVID-19的傳播:社區成員必須戴上口罩並保持身體距離。