Free COVID-19 Vaccine Clinic at John F. Kennedy High School on June 2
For Ages 12+

e-Connections Post

Dear Sac City Families:

SCUSD in partnership with Dignity Health is hosting a COVID-19 vaccine clinic on:

Wednesday, June 2, 2021 from 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

John F. Kennedy High School
6715 Gloria Drive
Sacramento, CA 95831

The Pfizer vaccine will be offered. 

Everyone 12 years and older is eligible. Parental consent is required. Multiple minors may be accompanied by one adult 18 years or older.  

Download Pfizer Vaccine Consent Form for Individuals Under 18 Years of Age

Register at the MyTurn.ca.gov website. Walk-in appointments will also be available.

Instructions

Register you or your child by filling out the required information and entering your address.  A list of local clinics will appear – look for the one called “SCUSD Pfizer Clinic @ John Kennedy.”  

 1. Go to MyTurn.ca.gov
 2. Page 1: Fill out Eligibility questionnaire for the Patient including: Age, Parent/Guardian Name, Parent/Guardian Phone number, and County
 3. Page 2: Enter your Zip Code
 4. Page 3: Select Location – Chose our clinic titled: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ John Kennedy HS (Everyone 12yo+)
 5. Page 4: Select Appointment Time – Select an appointment time for your first (6/2/21) and second dose (6/23/21) between 4-7pm
 6. Page 5: Fill out Personal Contact Information for the Patient – Complete contact info and health screening question

————————————————————————————

Estimadas Familias de SCUSD:

SCUSD en asociación con Dignity Health está organizando una clínica de vacunación contra el COVID-19 el día:

Miércoles 2 de junio del 2021 de 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

John F. Kennedy High School
6715 Gloria Drive
Sacramento, CA 95831

Se ofrecerá la vacuna Pfizer. 

Todas las personas de 12 años en adelante son elegibles. Se requiere el consentimiento de los padres. Varios menores pueden ir acompañados por un adulto de 18 años o mayor.  

Descargue el Formulario de Consentimiento de la Vacuna Pfizer para Personas Menores de 18 Años

Regístrese en el sitio web MyTurn.ca.gov. También habrá citas disponibles en el lugar.

Instrucciones

Regístrese o registre a su hijo llenando la información requerida e ingresando su domicilio.  Aparecerá una lista de clínicas locales, busque la clínica llamada “SCUSD Pfizer Clinic @ John Kennedy.”  

 1. Vaya a MyTurn.ca.gov
 2. Página1: Llene el cuestionario de elegibilidad para el Paciente, incluyendo: Edad, Nombre del Padre/Tutor, Número de Teléfono del Padre/Tutor y el Condado
 3. Página 2: Ingrese su Código Postal
 4. Página 3: Seleccione la ubicación- Elija nuestra clínica titulada: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ John Kennedy HS (Personas de 12 años en adelante)
 5. Página 4: Seleccione la hora de la cita – Seleccione una hora de cita para su primera dosis (6/2/21) y segunda dosis (6/23/21) entre las 4-7pm
 6. Página 5: Ingrese la información de contacto personal para el paciente- Complete la información de contacto y la pregunta sobre antecedentes de salud

————————————————————————————

Nyob Zoo rau Sac City Cov Tsev Neeg:

SCUSD koomtes nrog Dignity Health los ua lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau:

Hnub Wednesday, Lub 6 Hli Ntuj Tim 2, 2021 thaum 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

John F. Kennedy High School
6715 Gloria Drive
Sacramento, CA 95831

Yuav muaj tus tshuaj Pfizer txhaj tiv thaiv.

Txhua tus neeg uas muaj 12 xyoos thiab tshaj ntawd tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj. Naimtxiv yuav tsum tau muab kev pom zoo. Ib tug neeg laus muaj hnub nyoog 18 lossis tshaj ntawd nrog cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog tuaj los tau.  

Mus rub daim ntawv tso cai Pfizer Vaccine Consent Form rau Cov Tibneeg Muaj Hnub Nyoog Qis Duas 18 Xyoo

Mus cuv npe ntawm MyTurn.ca.gov website. Kuj muaj cov sijhawm rau tuaj kiag ntawm chaw tsis tas teem caij.

Cov Lus Qhia

Cuv npe rau koj lossis koj tus menyuam los ntawm ua cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau ua thiab muab koj qhov chaw nyob ntaus rau hauv. Yuav muaj cov npe ntawm cov chaw txhaj tshuaj hauv zos tshwm tuaj – xyuas lub npe hu ua “SCUSD Pfizer Clinic @ John Kennedy.”  

 1. Mus rau MyTurn.ca.gov
 2. Nplooj 1: Teb cov lus nug txog Kev Tsim Nyog Tau Txais Kev Txhaj Tshuaj rau Tus Neeg (patient) nrog rau: Lub hnub nyoog, Niamtxiv/Tus Saibxyuas Npe, Niamtxiv/Tus Saibxyuas npawb xov tooj, thiab lub County
 3. Nplooj 2: Ntaus koj tus Zip Code
 4. Nplooj 3: Xaiv Lub Chaw – Xaiv peb lub chaw txhaj tshuaj hu ua: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ John Kennedy HS (Txhua tus muaj hnub nyoog 12+)
 5. Nplooj 4: Xaiv Sijhawm Teem Caij – Xaiv ib lub sijhawm teem caij rau koj koob tshuaj thib ib (6/2/2021) thiab koob tshuaj thib ob (6/23/2021) thaum 4 moos txog 7 moos tsaus ntuj
 6. Nplooj 5: Sau Cov Lus Qhia Tus Kheej rau Tus Neeg (patient) – Sau cov ntaub ntawv tiv toj thiab teb cov lus nug kuaj mob

————————————————————————————

尊敬的沙加緬市學區家長:

SCUSD學區與Dignity Health合作在以下地點舉行COVID-19疫苗接種活動:

2021年6月2日星期三,下午4:00 – 7:00。

John F. Kennedy High School
6715 Gloria Drive
Sacramento, CA 95831

將提供輝瑞疫苗。

12歲以上每人都有資格。需要家長同意。未成年小孩可由一名18歲以上的成年人陪同。

下載對18歲以下小孩接受輝瑞疫苗接種的同意書。

可以到MyTurn.ca.gov網上報名。也將提供親自步入預約的服務。

指示

通過填寫必需填的信息並輸入地址來為您或您孩子報名。將出現本地診所列表–尋找一個名為 “SCUSD輝瑞診所@ John Kennedy” 。

 1. 前往MyTurn.ca.gov
 2. 第1頁:填寫患者資格調查表,包括:年齡,家長/監護人姓名,家長/監護人電話號碼和縣名
 3. 第2頁:輸入郵政編碼
 4. 第3頁:選擇地點 – 選擇我們診所:[SCUSD]輝瑞疫苗診所@ John Kennedy HS(每個12歲以上的個人)
 5. 第4頁:選擇預約時間 – 為您第一劑量(6/2/21)和第二劑量(6/23/21)在下午4-7時之間,選擇一個預約時間
 6. 第5頁:填寫患者的個人聯繫信息 – 完整的聯繫信息和健康檢查問題 

———————————————————————————–

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

SCUSD đang hợp tác với Dignity Health để tổ chức một phòng tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào:

Thứ tư, ngày 2 tháng 6 năm 2021 từ 4 giờ chiều – 7 giờ tối

Trường Trung Học John F. Kennedy
6715 Gloria Drive
Sacramento, CA 95831

Vắc xin Pfizer sẽ được cung cấp. 

Mọi người từ 12 tuổi trở lên hội đủ điều kiện.  Yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh.  Nhiều trẻ vị thành niên có thể đi kèm với một người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Viễn Nạp Mẫu Đồng Ý Tiêm Vắc Xin Pfizer cho Những Ai Dưới 18 Tuổi

Đăng ký tại trang mạng MyTurn.ca.gov.  Cũng có sẵn cho những cuộc hẹn tự đi đến. 

Hướng dẫn

Đăng ký cho quí vị hay cho con mình bằng cách điền các thông tin được yêu cầu và nhập địa chỉ của quí vị.  Một danh sách các phòng tiêm chủng ở địa phương sẽ xuất hiện – hãy tìm một phòng tiêm chủng được gọi là “SCUSD Pfizer Clinic @ John F. Kennedy.” 

 1. Đi tới MyTurn.ca.gov
 2. Trang 1: Điền bảng câu hỏi về điều kiện cho bệnh nhân bao gồm: Tuổi, Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ, số điện thoại Phụ Huynh/Người giám Hộ, và Quận Hạt
 3. Trang 2: Nhập Mã Vùng của quí vị
 4. Trang 3: Chọn địa điểm – Chọn Phòng tiêm chủng của chúng tôi với Tiêu Đề: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ John F. Kennedy HS (Mọi người từ 12 tuổi trở lên)
 5. Trang 4: Chọn lịch hẹn – chọn lịch hẹn cho mũi chích thứ nhất (6/2/2021) và mũi chích thứ hai (6/23/2021) từ 4 giờ chiều – 7 giờ tối
 6. Trang 5: Điền tin tức liên lạc cá nhân cho bệnh nhân – Hoàn tất thông tin liên lạc và câu hỏi kiểm tra sức khoẻ