Free COVID-19 Vaccine Clinic at Hiram Johnson High School on May 19
Everyone 12 years and older is eligible.

e-Connections Post

SCUSD in partnership with Dignity Health is hosting a COVID-19 vaccine clinic on:

Wednesday, May 19, 2021 from 12:30 p.m. – 7:00 p.m.

Hiram Johnson High School
6879 14th Ave
Sacramento, CA 95820

The Pfizer vaccine will be offered. 

Everyone 12 years and older is eligible. Parental consent is required. Multiple minors may be accompanied by one adult 18 years or older.  

Download Pfizer Vaccine Consent Form for Individuals Under 18 Years of Age

Please sign up as soon as possible on the My Turn website. Registration will open at 5pm on Friday, May 14.

Instructions

Register you or your child by filling out the required information and entering your address.  A list of local clinics will appear – look for the one called “SCUSD Pfizer Clinic @ Hiram Johnson.”  

 1. Go to MyTurn.ca.gov
 2. Page 1: Fill out Eligibility questionnaire for the Patient including: Age, Parent/Guardian Name, Parent/Guardian Phone number, and County
 3. Page 2: Enter your Zip Code
 4. Page 3: Select Location – Chose our clinic titled: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ Hiram Johnson HS (Everyone 12yo+)
 5. Page 4: Select Appointment Time – Select an appointment time for your first (5/19/2021) and second dose (6/9/2021) between 1-7pm
 6. Page 5: Fill out Personal Contact Information for the Patient – Complete contact info and health screening question

———————————————————————————-

Estimadas Familias de SCUSD:

SCUSD en asociación con Dignity Health está organizando una clínica de vacunación contra el COVID-19 el día:

Miércoles 19 de mayo del 2021 de 12:30 p.m. – 7:00 p.m.

Hiram Johnson High School
6879 14th Ave
Sacramento, CA 95820

Se ofrecerá la vacuna Pfizer. 

Todas las personas de 12 años en adelante son elegibles. Se requiere el consentimiento de los padres. Varios menores pueden ir acompañados por un adulto de 18 años o más.  

Regístrese lo antes posible en el sitio web My Turn

Instrucciones

Registre o registre a su hijo llenando la información requerida e ingresando su domicilio. Aparecerá una lista de clínicas locales, busque la clínica llamada “SCUSD Pfizer Clinic @ Hiram Johnson.” 

 1. Vaya a MyTurn.ca.gov
 2. Página1: Llene el cuestionario de elegibilidad para el Paciente, incluyendo: Edad, Nombre del Padre/Tutor, Número de Teléfono del Padre/Tutor y el Condado
 3. Página 2: Ingrese su Código Postal
 4. Página 3: Seleccione la ubicación- Elija nuestra clínica titulada: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ Hiram Johnson HS (Personas de 12 años en adelante)
 5. Página 4: Seleccione la hora de la cita – Seleccione una hora de cita para su primera dosis (5/19/2021) y segunda dosis (6/9/2021) entre la 1-7pm
 6. Página 5: Ingrese la información de contacto personal para el paciente- Complete la información de contacto y la pregunta de antecedentes de salud

————————————————————————————

Nyob Zoo rau Sac City Cov Tsev Neeg:

SCUSD koomtes nrog Dignity Health los ua lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau:

Hnub Wednesday, Lub 5 Hlis Ntuj Tim 19, 2021 thaum 12:30 tav su – 7:00 moos tsaus ntuj.

Hiram Johnson High School
6879 14th Ave
Sacramento, CA 95820

Yuav muaj tus tshuaj Pfizer txhaj tiv thaiv. 

Txhua tus neeg uas muaj 12 xyoos thiab tshaj ntawd tsim nyog tau txais kev txhaj tshuaj. Naimtxiv yuav tsum tau muab kev pom zoo. Ib tug neeg laus muaj hnub nyoog 18 lossis tshaj ntawd nrog cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog tuaj los tau.  

Thov mus cuv npe kom sai li sai tau ntawm My Turn website

Cov Lus Qhia

Cuv npe rau koj lossis koj tus menyuam los ntawm ua cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau ua thiab muab koj qhov chaw nyob ntaus rau hauv. Yuav muaj cov npe ntawm cov chaw txhaj tshuaj hauv zos tshwm tuaj – xyuas lub npe hu ua “SCUSD Pfizer Clinic @ Hiram Johnson.” 

 1. Mus rau MyTurn.ca.gov
 2. Nplooj 1: Sau teb cov lus nug txog Kev Tsim Nyog Tau Txais Kev Txhaj Tshuaj rau Tus Neeg (patient) nrog rau: Lub hnub nyoog, Niamtxiv/Tus Saibxyuas Npe, Niamtxiv/Tus Saibxyuas npawb xov tooj, thiab lub County
 3. Nplooj 2: Ntaus koj tus Zip Code
 4. Nplooj 3: Xaiv Chaw – Xaiv peb lub chaw txhaj tshuaj hu ua: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ Hiram Johnson HS (Txhua tus muaj hnub nyoog 12+)
 5. Nplooj 4: Xaiv Sijhawm Teem Caij – Xaiv ib lub sijhawm teem caij rau koj koob tshuaj thib ib (5/19/2021) thiab koob tshuaj thib ob (6/9/2021) thaum 1 moos txog 7 moos tsaus ntuj
 6. Nplooj 5: Sau Cov Lus Qhia Tus Kheej rau Tus Neeg (patient) – Sau cov ntaub ntawv tiv toj thiab teb cov lus nug kuaj mob

————————————————————————————

尊敬的Sac City學區家長:

SCUSD學區與Dignity Health合作在以下地點舉辦接種COVID-19疫苗:

2021年5月19日星期三,下午12:30 – 7:00。

Hiram Johnson High School 高中學校
6879 14th Ave
Sacramento, CA 95820

我們將提供輝瑞疫苗Pfizer。

12歲以上每人都有資格。需要家長的同意。未成年的孩子可以由18歲以上的成年人陪同。

請盡快在 My Turn website網站上報名參加。

指示;

填寫必要信息並輸入地址為自己或孩子報名參加。將出現本地診所列表–尋找 “SCUSD Pfizer Clinic @ Hiram Johnson” 。

 1. 前往MyTurn.ca.gov
 2. 第1頁:填寫患者資格的調查表,包括:年齡,家長/監護人姓名,家長/監護人電話號碼和縣名
 3. 第2頁:輸入郵政編碼
 4. 第3頁:選擇地點-選擇診所標題為: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ Hiram Johnson HS (12歲以上每人)
 5. 第4頁:選擇預約時間-為第一劑 (5/19/2021) 和第二劑 (6/9/2021) 在下午1:00-7:00之間選擇預約時間
 6. 第5頁:填寫患者的個人聯繫信息-完整聯繫信息和健康檢查問題

————————————————————————————

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

SCUSD đang hợp tác với Dignity Health để tổ chức một phòng tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào:

Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 từ 12 giờ 30 trưa – 7 giờ tối

Trường Trung Học Hiram Johnson
6879 14th Ave
Sacramento, CA 95820

Vắc xin Pfizer sẽ được cung cấp. 

Mọi người từ 12 tuổi trở lên hội đủ điều kiện.  Yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh.  Nhiều trẻ vị thành niên có thể đi kèm với một người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Xin đăng ký càng sớm càng tốt trên Trang mạng My Turn

Hướng dẫn

Đăng ký cho quí vị hay cho con mình bằng cách điền các thông tin được yêu cầu và nhập địa chỉ của quí vị.  Một danh sách các phòng tiêm chủng ở địa phương sẽ xuất hiện – hãy tìm một phòng tiêm chủng được gọi là “SCUSD Pfizer Clinic @ Hiram Johnson.” 

 1. Đi tới MyTurn.ca.gov
 2. Trang 1: Điền bảng câu hỏi về điều kiện cho bệnh nhân bao gồm: Tuổi, Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ, số điện thoại Phụ Huynh/Người giám Hộ, và Quận Hạt
 3. Trang 2: Nhập Mã Vùng của quí vị
 4. Trang 3: Chọn địa điểm – Chọn Phòng tiêm chủng của chúng tôi với Tiêu Đề: [SCUSD] Pfizer Vaccine Clinic @ Hiram Johnson HS (Mọi người từ 12 tuổi trở lên)
 5. Trang 4: Chọn lịch hẹn – chọn lịch hẹn cho mũi chích thứ nhất (5/19/2021) và mũi chích thứ hai (6/9/2021) từ 1 giờ trưa – 7 giờ tối
 6. Trang 5: Điền tin tức liên lạc cá nhân cho bệnh nhân – Hoàn tất thông tin liên lạc và câu hỏi kiểm tra sức khoẻ