Free COVID-19 Vaccine Clinic for Ages 12+ at C.K. McClatchy High School on July 13

e-Connections Post

Dear Sac City Unified Families:

SCUSD in partnership with Sacramento County Public Health is hosting a COVID-19 vaccine clinic on:

Tuesday, July 13, 2021 from 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

C.K. McClatchy High School
3066 Freeport Boulevard
Sacramento, CA 95818

Both the Pfizer and Johnson & Johnson vaccines will be available.

The Pfizer vaccine is available for anyone 12 and up. Parental consent is required. Multiple minors may be accompanied by one adult 18 years or older.  

Download Pfizer Vaccine Consent Form for Individuals Under 18 Years of Age

Register at the MyTurn.ca.gov website. Walk-in appointments will also be available.

If you are not able to make this clinic, Sac City Unified will continue to offer opportunities for vaccination. For more information about our district’s vaccination efforts, please visit www.scusd.edu/vaccinations

We encourage everyone to get vaccinated as soon as possible!

———————————————————————————-

Estimadas Familias del Distrito escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:

SCUSD, en asociación con el Departamento de Salud Pública del Condado de Sacramento, está organizando una clínica de vacunación contra el COVID-19:

El martes, 13 de julio del 2021 de 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

C.K. McClatchy High School
3066 Freeport Boulevard
Sacramento, CA 95818

Las vacunas Pfizer y Johnson & Johnson estarán disponibles.

La vacuna de Pfizer está disponible para cualquier persona de 12 años en adelante. Se requiere el consentimiento de los padres. Varios menores pueden ir acompañados de un adulto de 18 años o mayor.  

Descargue el Formulario de Consentimiento de la Vacuna Pfizer para Personas Menores de 18 años

Regístrese en el sitio web de MyTurn.ca.gov. También habrá citas disponibles en el lugar.

Si no puede asistir a esta clínica, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento continuará ofreciendo oportunidades de vacunación. Para obtener más información sobre los esfuerzos de vacunación de nuestro distrito, por favor visite el www.scusd.edu/vaccinations

¡Animamos a todos a vacunarse lo antes posible!

——————————————————————————–

Nyob Zoo Sac City Cov Tsev Neeg:

SCUSD koomtes nrog Sacramento County Public Health los ua ib lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau:

Hnub Tuesday, Lub Xya Hli Ntuj Tim 13, 2021 thaum 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

C.K. McClatchy High School
3066 Freeport Boulevard
Sacramento, CA 95818

Yuav muaj ob tus tshuaj xws li Pfizer thiab Johnson & Johnson.

Yuav muaj tus tshuaj Pfizer tiv thaiv rau txhua tus neeg uas muaj 12 xyoos thiab tshaj ntawd. Naimtxiv yuav tsum tau muab kev tso cai. Ib tug neeg laus muaj hnub nyoog 18 lossis tshaj ntawd nrog cov menyuam tsis tau muaj hnub nyoog tuaj los tau.   

Mus rub daim ntawv tso cai Pfizer Vaccine Consent Form rau Cov Tibneeg Muaj Hnub Nyoog Qis Duas 18 Xyoo

Mus cuv npe ntawm MyTurn.ca.gov website. Kuj muaj cov sijhawm rau tuaj kiag ntawm chaw tsis tas teem caij.

Yog tias koj mus tsis tau rau ntawm lub chaw txhaj tshuaj no, Sac City Unified tseem yuav muaj cov hauv kev rau koj mus txhaj tshuaj tiv thaiv txuas ntxiv.  Yog xav paub ntau ntxiv txog peb koog tsev kawm ntawv kev txhaj tshuaj, thov mus saib www.scusd.edu/vaccinations

Peb nqua hu txhua leej txhua tus kom mus txhaj tshuaj sai li sai tau!

———————————————————————————–

致沙加麵多城學區的家庭:

SCUSD學區與沙縣公共衛生部門合作,在以下時間和地點舉辦 COVID-19疫苗診所:

2021年7月13日星期二下午 4:00 – 7:00時。

C.K. McClatchy High School
3066 Freeport Boulevard
Sacramento, CA 95818

將提供兩種疫苗:輝瑞和強生。

輝瑞疫苗適用於12歲以上的任何人。我們需要父母同意。未成年孩子可以由一名18歲以上的成年人陪同來打疫苗。

請下載適用於18歲以下孩子同意接種輝瑞疫苗的同意書.

在 MyTurn.ca.gov website網站上報名參加。將提供步入式預約。

如果您無法前往該診所,Sac City Unified 繼續提供機會接種疫苗。有關我們學區接種疫苗工作的更多信息,請訪問www.scusd.edu/vaccinations

我們鼓勵大家盡快接種疫苗!

——————————————————————————–

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

SCUSD đang hợp tác với Sở Y Tế Công Cộng Quận Hạt Sacramento để tổ chức một phòng tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào:

Thứ Ba, ngày 13 tháng 7 năm 2021 từ 4 giờ chiều – 7 giờ tối

Trường Trung Học C.K. McClatchy
3066 Freeport Boulevard
Sacramento, CA 95818

Có sẵn cả hai loại vắc xin Pfizer và Johnson & Johnson.

Vắc xin Pfizer có sẵn cho mọi người từ 12 tuổi trở lên.  Yêu cầu phải có sự đồng ý của phụ huynh.  Nhiều trẻ vị thành niên có thể đi kèm với một người lớn từ 18 tuổi trở lên.

Viễn nạp Mẫu Đồng Ý Tiêm Chủng Vắc Xin Pfizer cho Những Ai Dưới 18 tuổi

Đăng ký tại trang mạng MyTurn.ca.gov. Cũng có sẵn cho những cuộc hẹn tự đi đến.

Nếu quí vị không thể đến địa điểm tiêm chủng này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung ứng cơ hội giúp quí vị được chủng ngừa.  Cần thêm tin tức về những nỗ lực tiêm chủng của học khu chúng tôi, xin lên trang mạng www.scusd.edu/vaccinations

Chúng tôi khuyến khích mọi người tiêm chủng vắc xin càng sớm càng tốt!