Free and Voluntary COVID-19 Testing for TK-3 Grade Staff and Students on April 5 & 6
Get ready to Return Together!

e-Connections Post

All TK-3rd grade staff and students – come get your free and voluntary COVID-19 Testing before school starts on Thursday, April 8!

Staff and students must pre-register for testing before attending the testing event. School site testing registration links for staff and students may be found on our COVID-19 Testing website here.

Why We Test

 • The results of this test can help keep your school community healthy and safe.
 • The results of this test can help limit the spread of COVID-19 to your family and your community.

COVID-19 Test Information

 • Individuals take their own test by self-swabbing – to collect the specimen, the individual will place a swab, similar to a cotton swab/Q-Tip, inside of the tip of the nose.
 • Results are provided directly to the individual within 24-48 hours via text and email.

You may test at any time during the dates/times listed below:

 • Monday, April 5 from 10am – 3pm
 • Tuesday, April 6 from 10am – 3pm

Locations available by region:

 • Rosemont High School
 • Hiram Johnson High School
 • C.K. McClatchy High School
 • Luther Burbank High School
 • John F. Kennedy High School

————————————————————————————

Pruebas gratuitas y voluntarias de COVID-19 para el personal y los estudiantes de Kindergarten de Transición a 3er grado el 5 y 6 de abril

¡Prepárese para regresar juntos!

Todo el personal y los estudiantes de Kindergarten de Transición a 3er grado – ¡vengan a hacerse su prueba de COVID-19 gratuita y voluntaria antes de que comiencen las clases el jueves 8 de abril!

El personal y los estudiantes deben preinscribirse para la prueba antes de asistir al evento de pruebas. Los enlaces para inscribirse para las pruebas en las escuelas para el personal y los estudiantes se pueden encontrar en nuestro sitio web de pruebas de COVID-19 aquí.

Por qué hacemos las pruebas

 • Los resultados de esta prueba pueden ayudar a mantener su comunidad escolar saludable y segura.
 • Los resultados de esta prueba pueden ayudar a limitar la propagación del COVID-19 a su familia y su comunidad.

Información de la prueba de COVID-19

 • Las personas realizan su propia prueba con un hisopo – para recolectar la muestra, el individuo colocará un hisopo, similar a un hisopo de algodón/Q-Tip, dentro de la punta de la nariz.
 • Los resultados son proporcionados directamente a la persona en un plazo de 24 a 48 horas por mensaje de texto y correo electrónico.

Usted puede hacerse la prueba en cualquier momento durante las fechas/horarios anotados a continuación:

 • Lunes 5 de abril de 10 a.m. a 3 p.m.
 • Martes 6 de abril de 10 a.m. a 3 p.m.

Lugares disponibles por región:

 • Rosemont High School
 • Hiram Johnson High School
 • C.K. McClatchy High School
 • Luther Burbank High School
 • John F. Kennedy High School

————————————————————————————

Muaj Kuaj COVID-19 Dawb thiab Nyob Ntawm Yeem rau Cov Neeg Ua Haujlwm rau Qib TK-3 thiab Cov Tub/Ntxhais Kawm Ntawv rau Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 5 thiab 6

Npaj Rov Qab Tuaj Uake!

Txhuas tus neeg ua haujlwm rau qib TK-3 thiab cov tub/ntxhais kawm ntawv – tuaj kom tau koj qhov kev quaj COVID-19 dawb thiab nyob ntawm yeem ua ntej pib kawm ntawv rau hnub Thursday, lub Plaub Hlis Ntuj Tim 8!

Cov neeg ua haujlwm thiab cov tub/ntxhais kawm ntawv yuav tsum tau cuv npe ua ntej rau kev kuaj ua ntej tuaj rau ntawm qhov chaw kuaj.  Tsev kawm ntawv cov vejxaij cuv npe kuaj rau cov neeg ua haujlwm thiab cov tub/ntxhais kawm ntawv muaj nyob rau ntawm peb lub COVID-19 Testing vejxaij ntawm no.

Vim Licas Peb Thiaj Kuaj

 • Cov kev kuaj no yuav pab tau kom koj lub tsev kawm ntawv hauv zej zog noj qab haus huv thiab nyob nyab xeeb.
 • Cov kev kuaj no yuav pab tau kom txo kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19 rau koj tsev neeg thiab lub zej zog.

Cov Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Kuaj COVID-19 

 • Cov tib neeg yuav ua qhov kev kuaj rau lawv tus kheej los ntawm muab pas rwb nrws – txhawm rau muab tau cov hnoos qeev, tus neeg ntawd yuav muab ib tug pas rwb, zoo ib yam li tus pas npaus qhov ntsej/Q-Tip, ntxig mus rau hauv lub qhov ntswg.
 • Cov kev kuaj tau yuav muab qhia ncaj qha rau tus neeg ntawd nyob rau 24-48 xuaj moos hauv kev sau ntawv text thiab email 

Koj mus kuaj tau nyob rau cov hnub thiab cov sijhawm sau raws li hauv qab no:

 • Hnub Monday, Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 5 thaum 10am– 3pm
 • Hnub Tuesday, Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 6 thaum 10am – 3pm

Cov chaw kuaj uas muaj nyob ntawm thaj tsam:

 • Rosemont High School
 • Hiram Johnson High School
 • C.K. McClatchy High School
 • Luther Burbank High School
 • John F. Kennedy High School

————————————————————————————

4月5日和6日為TK-3年級教職員工和學生提供

免費和自願的COVID-19檢測

準備一起重返學校復課!

所有TK-3年級的工作人員和學生-在4月8日(星期四)開學之前,將獲得免費自願的COVID-19檢測!

職員和學生必須預先註冊在參加檢測活動之前。可以在此處COVID-19的檢測網站here找到對教職員工和學生的學校現場做檢測的註冊鏈接。

我們為什麼要檢測

 • 檢測結果可以幫助您學校社區保持健康和安全。
 • 此檢測結果有助於限制COVID-19在您家庭和社區中的傳播。

COVID-19檢測信息

 • 個人可以自己用棉籤擦拭鼻尖來進行檢測- 來收集標本,自己在鼻尖內側放置一枝類似棉籤/ Q-Tip的棉籤。
 • 檢測結果將在24-48小時內,通過短信和電子郵件直接提供

您可以在下面列出的日期/時間中任何時間進行檢測:

 • 4月5日,星期一,上午10點至下午3點
 • 4月6日,星期二,上午10點至下午3點

檢測地點(按地區):

 • Rosemont High School高中
 • Hiram Johnson High School高中
 • C.K. McClatchy High School高中
 • Luther Burbank High School高中
 • John F. Kennedy High School高中

————————————————————————————

Xét Nghiệm COVID-19 Miễn Phí và Tự Nguyện cho các Học Sinh và Nhân Viên từ TK- lớp 3 vào ngày 5 & 6 tháng 4

Sẵn sàng để Cùng Nhau Quay Lại Trường!

Tất cả các học sinh và nhân viên lớp TK- lớp 3 – hãy đến để được xét nghiệm COVID-19 miễn phí và tự nguyện trước khi trường học bắt đầu vào Thứ năm, ngày 8 tháng 4!

Các học sinh và nhân viên phải đăng ký xin xét nghiệm trước, trước khi tham dự xét nghiệm.  Các đường dẫn dành cho học sinh và nhân viên để đăng ký xét nghiệm tại trường có thể được tìm thấy trên trang mạng Xét Nghiệm COVID-19 của chúng tôi tại đây.

Tại sao Chúng Ta Xét Nghiệm

 • Kết quả xét nghiệm này có thể giúp bảo vệ cộng đồng trường lành mạnh và an toàn.
 • Kết quả xét nghiệm này có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 cho gia đinh và cộng đồng của quí vị.

Thông Tin Xét Nghiệm COVID-19

 • Các cá nhân tự mình làm xét nghiệm bằng cách tự ngoáy mũi – để lấy mẫu vật thể, cá nhân sẽ đặt một miếng gạc, tương tự như tăm bông/Q-Tip, vào bên trong đầu mũi.
 • Kết quả được cung cấp trực tiếp cho cá nhân trong vòng 24-48 giờ thông qua tin nhắn và email 

Quí vị có thể xét nghiệm bất kỳ lúc nào trong các ngày/thời gian được liệt kê bên dưới:

 • Thứ hai, ngày 5 tháng 4 từ 10 giờ sáng – 3 giờ chiều
 • Thứ ba, ngày 6 tháng 4 từ 10 giờ sáng – 3 giờ chiều

Các địa điểm có sẵn tại các khu vực:

 • Trung Học Rosemont
 • Trung Học Hiram Johnson
 • Trung Học C.K. McClatchy
 • Trung Học Luther Burbank
 • Trung Học John F. Kennedy