Enrollment is Now Open for our Head Start and State Preschool Programs
Free for Income Eligible Families

e-Connections Post

Did you know that children who attend preschool are more academically successful during their school years and more likely to graduate from college? Preschool provides an enriching and supportive environment for early learning. 

Enrollment is now open for in our Head Start and State preschool programs for children 3-5 years old. Children must be 3 years old by September 1, 2021 to enroll. Priority is given to 4 year old children. 

Head Start and State Preschool Programs

Sacramento City Unified Child Development Department offers four preschool programs at 33 locations in the district.

 • Head Start Preschool – This is a free program for income eligible families. Classes are Monday through Thursday for 3 ½ hours per day.
 • State Preschool – This is a free program based on family size and income. Classes are Monday through Friday for 3 hours per day. 
 • Head Start/State Wrap Preschool – This is a free program based on family size and income. This option is a combination of Head Start and State Preschool services. Classes are in session 6 1/2 hours, Monday through Thursday and 3 hours on Friday.
 • Head Start/State Full-Day Preschool Program - This is a free or reduced cost program based on family size and income. This option is for families that are working, in school, incapacitated or seeking employment.  Families may receive up to 7 hours of child care services based on the parent’s documented need. Family Fees waived for the 2021-2022 school year.

To learn more about eligibility into a Head Start and State Preschool program, please visit ​​https://www.scusd.edu/early-childhood-preschool-enrollment or call Preschool Registration at (916) 395-5500. 

————————————————————————————

La inscripción ya está abierta para nuestros programas preescolares estatales y de Head Start

Las cuotas familiares son eximidas para el año escolar 2021/22

¿Sabía usted que los niños que asisten a programas preescolares tienen más éxito académico durante sus años escolares y es más probable que se gradúen de la universidad? Los programas preescolares proporcionan un ambiente enriquecedor y de apoyo para el aprendizaje temprano.

La inscripción ya está abierta en nuestros programas preescolares estatales y de Head Start para niños de 3 a 5 años de edad. Los niños deben cumplir 3 años antes del 1 de septiembre de 2021 para inscribirse. Se da prioridad a los niños de 4 años. 

Programas preescolares estatales y de Head Start

El Departamento para el Desarrollo Infantil del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento ofrece cuatro programas preescolares en 33 sitios en el distrito.

 • Programa preescolar de Head Start: este es un programa gratuito para familias con ingresos elegibles. Las clases son de lunes a jueves durante 3 ½ horas por día.
 • Programa preescolar estatal: este es un programa gratuito basado en el tamaño y los ingresos de la familia. Las clases son de lunes a viernes durante 3 horas al día.
 • Programa preescolar combinado de Head Start/estatal (Head Start/State Wrap): este es un programa gratuito que se basa en el tamaño y los ingresos de la familia. Esta opción es una combinación de los servicios de Head Start y preescolar estatal. Las clases tienen una duración de 6 horas y media, de lunes a jueves y 3 horas los viernes.
 • Programa preescolar de día completo de Head Start/estatal: este es un programa gratuito o de costo reducido basado en el tamaño y los ingresos de la familia. Esta opción es para familias que trabajan, estudian, están incapacitadas o están buscando empleo. Las familias pueden recibir hasta 7 horas de servicios de cuidado infantil según la necesidad documentada de los padres. Las cuotas familiares son eximidas para el año escolar 2021-2022.

Para obtener más información sobre la elegibilidad para un programa preescolar estatal y de Head Start, por favor visite ​​https://www.scusd.edu/early-childhood-preschool-enrollment o llame a la oficina de inscripción preescolar al (916) 395-5500.

————————————————————————————

Tam Si No Qhib Kev Cuv Npe Nkag rau Hauv Peb Cov Head Start thiab State Preschool Programs 

Yuav Zam Tsev Neeg Cov Nqi Kawm Ntawv rau Xyoo Kawm Ntawv 2021/22

Koj puas paub tias cov menyuam yaus uas mus kawm preschool muaj kev kawm tau zoo dua rau thaum lawv cov xyoo kawm ntawv thiab feem ntau yuav kawm tiav hauv tsev kawm qeb siab? Preschool muab kev txhawb nqa thiab muaj lub chaw txhawb nqa rau kev kawm ntxov.

Tam sim no qhib kev cuv npe nkag rau hauv Peb Cov Head Start thiab State Preschool Programs rau cov menyuam hnub nyoog 3-5 xyoos. Cov menyuam yuav tsum muaj hnub nyoog 3 xyoos ua ntej lub Cuaj Hlis Tim 1, 2021 txhawm rau kev cuv npe. Kev cuv npe ua ntej yog muab rau cov menyuam muaj 4 xyoos.

Head Start thiab State Preschool Programs

Sacramento City Unified Child Development Department muaj plaub lub preschool programs nyob rau 33 qhov chaw hauv koog tsev kawm ntawv.

 • Head Start Preschool – Nov yog ib lub program pub dawb rau cov tsev neeg tsim nyog tau txais vim tau nyiaj tsawg. Cov chav kawm yog hnub Monday txog Thursday rau 3 xuaj moos thiab 30 nasthis (3½ hours) toj ib hnub.
 • State Preschool – Nov yog ib lub program pub dawb raws li seb tsev neeg muaj tsawg leej thiab tau nyiaj hli licas. Cov chav kawm yog hnub Monday txog Friday rau 3 xuaj moos toj ib hnub. 
 • Head Start/State Wrap Preschool – Nov yog ib lub program pub raws li seb tsev neeg muaj tsawg leej thiab tau nyiaj hli licas. Qhov kev xaiv no yog muab Head Start thiab State Preschool cov kev pabcuam coj los tso uake. Cov chav kawm yog kawm li 6 xuaj moos thiab 30 nasthis (6 1/2 hours), hnub Monday txog Thursday thiab 3 xuaj moos rau hnub Friday.
 • Head Start/State Full-Day Preschool Program – Nov yog lub program pub dawb lossis txo tus nqi kom tsawg raws li seb tsev neeg muaj tsawg leej thiab tau nyiaj hli licas. Qhov kev xaiv no yog rau cov tsev neeg uas ua haujlwm, kawm ntawv, tsis muaj peev xwm ua haujlwm lossis tab tom nrhiav haujlwm.  Cov tsev neeg tuaj yeem tau txais kev pab zov menyuam txog 7 xuaj moos raws li niamtxiv cov ntaub ntawv xav tau kev pab. Yuav zam tsev neeg cov nqi kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv 2021-2022.

Kawm kom paub ntawv ntxiv txog kev tsim nyog tau txais kev pab hauv Head Start thiab State Preschool program, thov mus saib ​​https://www.scusd.edu/early-childhood-preschool-enrollment lossis hu rau Preschool Registration ntawm (916) 395-5500.

————————————————————————————

我們學區現已開始招生啟蒙學前班和州立學前班計劃

收入符合條件家庭獲得2021/22學年費用減免

您是否知道上學前班的孩子,在學業生涯中更成功,並且更有可能從大學畢業?學前班為年幼學習提供了豐富和支持性的環境。

我們學區3-5歲兒童的啟蒙和州立學前班計劃現在已開始招生。兒童必須在2021年9月1日之前,年滿3歲才能註冊。 4歲兒童獲得優先報名。

啟蒙學前班和州立學前班計劃

薩克拉門托市聯合學區兒童發展部在33間學校地點33 locations in the district提供了四個學前班課程。

 • Head Start Preschool啟蒙學前班 -這是項免費計劃提供給符合收入條件的家庭。上課時間為周一至週四,每天3.5小時。
 • State Preschool州立學前班 -這是項基於家庭規模和收入的免費計劃。上課時間為周一至週五,每天3小時。
 • Head Start/State Wrap Preschool 啟蒙/州立環繞學前班 -這是個基於家庭規模和收入的免費計劃。此選項是啟蒙學前班和州立學前班服務的組合。上課時間為 6.5小時,週一至週四,週五3小時。
 • Head Start/State Full-Day Preschool Program 啟蒙/州立全日制學前班計劃 -這是項基於家庭規模和收入的免費或減價學前班計劃。此選項適用於正在工作、在校、無能力正常工作或做事、或正在尋找工作的家庭。根據父母的需求和提供的證件,家庭最多可獲得 7小時的托兒服務。2021-2022學年免收家庭費用。

要了解更多信息有關參加Head Start啟蒙學前班和State Preschool州學前班計劃的資格,請訪問 https://www.scusd.edu/early-childhood-preschool-enrollment 或致電 (916) 395-5500與學前班註冊中心聯繫。

——————————————————————————–

Ghi Danh vào Các Chương Trình Head Start và Mầm Non Tiểu Bang Hiện Đang Mở

Lệ Phí Gia Đình được miễn trong Năm Học 2021/22

Quí vị có biết rằng các trẻ tham gia học mầm non thường học tập thành công hơn trong suốt các năm học và có nhiều khả năng tốt nghiệp đại học hơn không?  Trường mầm non cung cấp một môi trường học tập xúc tích và hỗ trợ cho việc học tập sớm.     

Việc ghi danh vào các chương trình Head Start và mầm non tiểu bang hiện đang mở cho các trẻ em từ 3 – 5 tuổi.  Để ghi danh, trẻ phải đúng 3 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2021.  Ưu tiên cho các trẻ ở tuổi lên 4. 

Các Chương Trình Head Start và Mầm Non Tiểu Bang

Bộ Phận Phát Triển Trẻ Em của Học Khu Sacramento cung cấp bốn chương trình mầm non tại 33 địa điểm trong học khu.

 • Mầm Non Head Start – Đây là một chương trình miễn phí dành cho các gia đình hội đủ tiêu chuẩn về thu nhập.  Các lớp học từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 3 tiếng rưỡi mỗi ngày. 
 • Mầm Non Tiểu Bang Đây là một chương trình miễn phí dựa trên nhân khẩu và thu nhập của gia đình.  Các lớp mở từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 3 tiếng mỗi ngày.   
 • Head Start/Mầm Non State Wrap – Đây là một chương trình miễn phí dựa trên nhân khẩu và thu nhập của gia đình.  Lựa chọn này là sự kết hợp giữa các dịch vụ Head Start và Mầm Non Tiểu Bang.  Các lớp sẽ học 6 tiếng rưỡi từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và 3 tiếng cho Thứ Sáu. 
 • Head Start/Chương Trình Mầm Non Toàn Thời Gian của Tiểu Bang Đây là một chương trình miễn phí hay giảm giá dựa trên nhân khẩu và thu nhập của gia đình.  Lựa chọn này dành cho các gia đình đang làm việc, đi học, không có khả năng hoặc đang tìm kiếm việc làm.  Các gia đình có thể nhận được các dịch vụ giữ trẻ tới 7 giờ dựa theo giấy tờ cần thiết của phụ huynh.  Lệ Phí gia đình được miễn trong năm học 2021-2022.   

Để biết thêm về điều kiện ghi danh vào chương trình Head Start và Mầm Non Tiểu Bang, xin truy cập trang mạng ​​https://www.scusd.edu/early-childhood-preschool-enrollment  hay gọi cho Preschool Registration (Ghi Danh Mầm Non) tại số (916) 395-5500.