Deadline Extended to Change 2020-2021 Grades to Pass/No Pass

e-Connections Post

Dear Sac City Unified Families:

This summer, high school students had the opportunity to request a letter grade they received in the 2020-2021 school year be changed to a Pass/No Pass grade as part of Assembly Bill 104. The grade change deadline was extended by Assembly Bill 167 last week. 

High school students who did not request a grade change this summer, now have another opportunity to do so using one of the methods outlined below. 

The extended deadline for both methods is October 16, 2021. 

1) Print and fill out the paper application (download PDF in EnglishEspañol / Spanish, Hmoob / Hmong, 中文 / Chinese and Tiếng Việt / Vietnamese) and mail it to: 

Sacramento City Unified School District
Attn: Constituent Services
5735 47th Street
Sacramento, CA 95824 

2) Fill out and submit an online web form. Available in English, Español / Spanish, Hmoob / Hmong, 中文 / Chinese and Tiếng Việt / Vietnamese).

The district will change the student’s transcript and notify families of the grade change within 15 days of receiving the change request.

Learn more at https://learn.scusd.edu/ab104-grade-changes

Thank you,

Sacramento City Unified School District 

————————————————————————————

El plazo para cambiar las calificaciones del 2020-2021 a aprobado/reprobado ha sido prolongado

Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:

Este verano, los estudiantes de preparatoria tuvieron la oportunidad de pedir que una calificación de letra que recibieron durante el año escolar 2020-2021 fuera cambiada a una calificación de aprobado/reprobado como parte del Proyecto de Ley de la Asamblea 104. El plazo para poder cambiar la calificación fue prolongado por el Proyecto de Ley de la Asamblea 167 la semana pasada. 

Los estudiantes de preparatoria que no solicitaron hacer el cambio de calificación este verano, ahora tienen otra oportunidad de hacerlo utilizando uno de los métodos descritos a continuación. 

El plazo prolongado para ambos métodos es el 16 de octubre del 2021. 

  1. Imprima y llene la solicitud impresa (descárguela en formato PDF en inglésespañol, hmong, chino o vietnamita) y envíela por correo a: Sacramento City Unified School District, Attn: Constituent Services, 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824 
  2. Llene y envíe el formulario en línea. Disponible en inglés, español, hmong, chino y vietnamita).

El distrito hará los cambios en el expediente académico del estudiante y notificará a las familias sobre el cambio de calificación dentro de los 15 días después de haber recibido la solicitud del cambio.

Obtenga más información en el https://learn.scusd.edu/ab104-grade-changes

Gracias,

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento

————————————————————————————

Ncua Lub Sijhawm Kawg Txuas Ntxiv rau Kev Hloov Cov Qhabnee Xyoo Kawm Ntawv 2020-2021 Mus rau Dhau/Tsis Dhau

Nyob Zoo Sac City Unified Cov Tsev Neeg:

Lub caij ntuj sov no, cov tub/ntxhais kawm high school muaj lub cib fim thov tau kom muab tus qhabnee letter grade uas lawv tau txais nyob rau xyoo kawm ntawv 2020-2021 hloov mus rau tus qhabnee Dhau/Tsis Dhau raws li ib feem ntawm tsab cai  Assembly Bill 104. Kev hloov qhabnee lub sijhawm kawg tau muab ncua txuas ntxiv los ntawv tsab cai Assembly Bill 167 lub asthiv tag los. 

Cov tub/ntxhais kawm ntawv high school uas tsis thov hloov cov qhabnee lub caij ntuj sov no, tam sim no muaj lwm txoj hauv kev los hloov los ntawm siv ib txoj kev uas qhia nyob hauv qab no.

Hnub kawg ntawm qhov kev ncua lub sijhawm txuas ntxiv yog Lub Kaum Hlis Tim 16, 2021. 

  1. Luam tawm daim ntawv application thiab sau kom tiav (mus download daim ntawv PDF ua lus Askiv, Mev, Hmoob, Suav thiab Nyab Laj) thiab muab xa mus rau: Sacramento City Unified School District, Attn: Constituent Services, 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824 
  2. Mus ua daim ntawv web form thiab muab xa hauv online. Muaj daim ntawv sau ua lus Askiv, Mev, Hmoob, Suav thiab Nyab Laj).

Hauv paus tsev kawm ntawv yuav hloov tus tub/ntxhais kawm daim ntawv qhia qhabnee (transcript) thiab qhia rau tsev neeg txog ntawm qhov kev hloov cov qhabnee li ntawm 15 hnub tom qab tau txais tsab ntawv thov hloov.

Kawm kom paub ntau ntxiv ntawm https://learn.scusd.edu/ab104-grade-changes

Ua Tsaug,

Sacramento City Unified School District

————————————————————————————

將2020-2021學年字母分數改為通過/不通過的截止日期延長

致Sac City Unified聯合學區的家庭:

今年夏天,高中學生有機會要求把2020-2021學年收到的字母分數更改為通過/不通過的分數,據104州眾議院法案Assembly Bill 104一部分所規定。上星期,州眾議院法案167 Assembly Bill 167已把變更分數的截止日期延長。

今年夏天沒有要求更改分數的高中學生現有另一機會可使用下面概述方法之一去做。

有兩種方法來延長截止日期至2021年10月16日。

  1. 打印並填寫紙質申請表(可下載英語、西班牙語、苗語、中文和越南語的PDF版本)( in EnglishSpanish, Hmong, Chinese 和 Vietnamese PDF)並郵寄至:薩克拉門托市聯合學區,收件人: Constituent Services, 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824 
  2. 填寫並提交在線Web表單。學區有提供英語、西班牙語、苗語、中文和越南語的版本(English, Spanish, Hmong, ChineseVietnamese)。學區在收到更改請求後15天內,會將學生成績單的分數更改為通過/不通過,並將更改成績的事件通知給家庭。

請各位上網https://learn.scusd.edu/ab104-grade-changes以了解更多信息。

謝謝,

Sacramento City Unified School District

薩克拉門托市聯合學區

———————————————————————————–

Kéo Dài Thời Hạn Chót để Thay Đổi Điểm Đạt/Không Đạt năm học 2020-2021

Các Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến:

Mùa hè này, các học sinh trung học có cơ hội yêu cầu một điểm bằng chữ mà họ nhận trong năm học được thay đổi thành điểm Đạt/Không Đạt như một phần của đạo luật Assembly Bill 104.  Thời hạn chót được kéo dài để thay đổi điểm bởi đạo luật Assembly Bill 167 vào tuần trước. 

Các học sinh trung học không yêu cầu thay đổi điểm vào mùa hè này, hiện có một cơ hội nữa để làm điều đó bằng cách sử dụng một trong các phương pháp được nêu ra bên dưới.  

Thời hạn chót được kéo dài cho cả hai phương pháp là ngày 16 tháng 10 năm 2021. 

  1. In ra và điền mẫu đơn trên giấy (viễn nạp PDF bằng Tiếng AnhTây Ban Nha, Hmong, Tiếng Hoa và Tiếng Việt) và gởi theo đường bưu điện tới: Sacramento City Unified School District, Attn: Constituent Services, 5735 47th Street, Sacramento, CA 95824 
  2. Điền và nộp một mẫu đơn trực tuyến.  Có sẵn bằng Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hmong, Tiếng Hoa và Tiếng Việt).

Học khu sẽ thay đổi bảng điểm của học sinh vào thông báo cho các gia đình về việc thay đổi điểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu việc thay đổi điểm.

Tìm hiểu thêm tại https://learn.scusd.edu/ab104-grade-changes

Cảm ơn quí vị,

Học Khu Sacramento