Complete the Learning Options Form by March 17
Select In-Person or Distance Learning for Your Student

e-Connections Post

We are excited to announce that schools will reopen soon with strict measures in place to protect the health and safety of our students and staff. 

We now need you to tell us how you want your student to participate when we return together.

Please complete our form at k12-schedule.com/sac-city to tell us whether your student will return in-person or continue in distance learning. Complete the form by March 17 at 11:59 P.M. 

View learn.scusd.edu to find out more about our in-person and distance learning models. 

Student ID is required to complete the form. Student ID numbers can be found in Infinite Campus

The current schedule for students to begin In-Person/Concurrent Learning is:

 • April 8 – Return of PreK – 3 students, and K-6 Special Day Classes 
 • April 15 – Return of 4-6 grade students 
 • If Sacramento County is in Red Tier: May 6 – Return of 7-12 grade students

Learn more:

_________________________________________________________________

Nos complace anunciar que las escuelas reabrirán pronto con estrictas medidas para proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. 

Ahora necesitamos que nos diga cómo quiere que su estudiante participe cuando regresemos juntos.

Por favor complete nuestro formulario en k12-schedule.com/sac-city para decirnos si su estudiante regresará al aprendizaje en persona o continuará en el aprendizaje a distancia. 

Complete el formulario antes del 17 de marzo a las 11:59 p.m. Se requiere identificación de estudiante para completar el formulario. Los números de identificación de los estudiantes se pueden encontrar en Infinite Campus.

 • Visite learn.scusd.edu para obtener más información sobre nuestros modelos de aprendizaje en persona y a distancia.
 • Para obtener información sobre los requisitos de salud y seguridad de SCUSD, consulte nuestro Plan de Regreso a la Salud.
 • Para obtener información sobre el estado del esfuerzo de nuestro distrito, visite  nuestro Tablero de Reapertura aquí.
 • Envíe sus comentarios y opiniones sobre el plan aquí.
 • Para recibir actualizaciones del distrito por correo electrónico,  regístrese ahora

El horario actual para que los estudiantes comiencen el Aprendizaje en Persona/Concurrente es:

 • 8 de abril – Regreso de los estudiantes de PreK – 3°grado, y estudiantes de K-6° grado en Clases Especiales del Día
 • 15 de abril – Regreso de los estudiantes de 4°- 6° grado 
 • Si el Condado de Sacramento está en el Nivel Rojo : 6 de mayo – Regreso de los estudiantes de 7°-12° grado

_________________________________________________________________

Qhia rau Peb Seb Koj Tus Menyuam Yuav Koom Licas rau – Kev Kawm Tim Ntsej Tim Muag ntawm Tsev Kawm Ntawv lossis Kev kawm rau hauv Distance Learning


Ua kom Tiav Daim Foos Xaiv Kev Kawm Hnub No

Peb zoo siab tshaj tawm tias cov tsev kawm ntawv yuav rov qhib sai sai nrog kev tswj hwm nruj rau kev tiv thaiv kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm.  

Tam sim no peb xav kom koj qhia peb txog qhov koj xav kom koj tus menyuam mus koom rau thaum peb rov tuaj uake. 

Thov ua kom tiav peb daim foos ntawm  k12-schedule.com/sac-city los qhia peb seb koj tus menyuam yuav rov qab tuaj rau kev kawm tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv lossis kawm twj ywm txuas ntxiv rau hauv distance learning. 

Ua kom tiav daim foos ua ntej Lub Peb Hlis 17 ntawm 11:59 p.m. Tus tub ntxhais kawm ID yuav tsum ua daim foos. Cov lej tub ntxhais kawm tus lej tuaj yeem nrhiav tau ntawm Infinite Campus. 

 • Mus saib  learn.scusd.edu kom paub ntau ntxiv txog peb tus qauv kev kawm tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv thiab tus qauv kev kawm rau hauv distance learning.
 • Yog xav paub ntxiv txog SCUSD Txoj Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Nyab Xeeb mus saib peb qhov  Return to Health Plan.
 • Txhawm rau paub txog tus txheej txheem ntawm peb lub hauv paus tsev kawm ntawv kev siv zog npaum licas, mus saib peb qhov  Reopening Dashboard ntawm nov.
 • Xa cov lus tawm tswv yim thiab cov kev xav rau ntawm txoj kev npaj  ntawm nov.
 • Kom tau txais cov email ceeb toom tshiab tuaj ntawm hauv paus tsev kawm ntawv, sau npe tam sim no

Cov sijhawm tam sim no rau cov tub/ntxhais kawm ntawv uas yuav pib kawm tim ntsej tim muag ntawm tsev kawm ntawv/Tib lub caij nyoog :

 • Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 8  – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm qib PreK –y 3, thiab cov tub/ntxhais kawm rau Cov Chav Kawm Ntawv Tshwj Xeeb qib K-6  
 • Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 15  – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm rau qib 4-6 
 • Yog tias Sacramento County nyob rau hauv Theem Xim Liab (Red Tier): Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 6  – Hnub rov qab tuaj rau cov tub/ntxhais kawm qib 7-12 

_________________________________________________________________

請告訴我們您學生將如何參與–親自學習或遠程學習

請立即填寫學習選項表。

我們很高興地宣布學校將重新開放,學校將盡快採取嚴格措施,以保護學生和教職工的健康與安全。

現在,我們需要您告訴我們,當我們一起返回復課時,您希望您學生如何參與。

請用k12-schedule.com/sac-city 來填寫我們表格,告訴我們您學生是親自返回學習,還是繼續遠程學習。

查看learn.scusd.edu 以了解有關我們面對面和遠程學習模型的更多信息。

有關SCUSD健康和安全要求的信息,請查看我們的《返回復課的健康計劃》Return to Health Plan。

要了解我們所在學區的工作狀況,請在此處查訪“重新開放儀錶盤” Reopening Dashboard here。

在此處here提交有關計劃的評論和意見反饋。

要接收來自學區電子郵件的更新信息,請立即報名sign up now

目前,學生開始進行面對面/並行學習的時間表將是:

4月8日–PreK-3年級學生,以及K-6年級特殊日班的學生返回學校學習

4月15日– 4-6年級的學生返回

如果沙加緬度縣位於紅色階層:5月6日– 7-12年級的學生返回