Cal Poly Offering Virtual Sessions for Students and Parents

e-Connections Post
Cal Poly Offering Virtual Sessions for Students and Parents

Attention Seniors! Cal Poly will be hosting a series of workshops for students and parents who are interested in understanding more about their path towards college.

All sessions will cover CSU application tips, navigating career pathways, and fostering life skills necessary to succeed in college.

College Information Sessions

 • High Value Purpose: College Info Session I
 • October 31, 2020
 • 9:30 a.m.
 • Click here to register!

High Value Purpose: College Info Session II

 • Date: November 8, 2020
 • Time: 2:00 p.m.
 • Click here to register!

College Application & Financial Aid: FAQ (Frequently Asked Questions)

 • Date: December 1, 2020
 • Time: 3:30 p.m. to 5:30 p.m.
 • Click here to register!

_________________________________________________________________

Cal Poly está Ofreciendo Sesiones Virtuales para Estudiantes y Padres

¡Atención estudiantes del 12˚ grado! Cal Poly estará organizando una serie de talleres para estudiantes y padres que estén interesados en entender más sobre su camino hacia la universidad.

Todas las sesiones cubrirán temas sobre consejos sobre la solicitud de CSU, manejarse por los caminos de las diferentes profesiones y fomentar las habilidades de vida necesarias para tener éxito en la universidad.

Sesiones de Información Universitaria

Propósito de Gran Importancia: Sesión de Información Universitaria I

 • 31 de octubre del 2020
 • 9:30 a.m.
 • ¡Haga clic aquí para registrarse!

Propósito de Gran Importancia: Sesión de Información Universitaria II

 • Fecha: 8 de noviembre del 2020
 • Hora: 2:00 p.m.
 • ¡Haga clic aquí para registrarse!

Solicitud para la Universidad y Ayuda Financiera: Preguntas Más Frecuentes (FAQ)

 • Fecha: 1 de diciembre del 2020
 • Hora: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
 • ¡Haga clic aquí para registrarse!

_________________________________________________________________

Các Học Sinh Lớp 12 Chú Ý! Cal Poly sẽ tổ chức một loạt các buổi hội thảo dành cho các học sinh và phụ huynh quan tâm để hiểu thêm về con đường vào đại học.

Tất cả các buổi họp sẽ bao gồm một số lời khuyên để nộp đơn vào CSU, định hướng đường công danh, và bồi dưỡng các kỹ năng sống cần thiết để thành công ở bậc đại học. 

Các Buổi Tin Tức Đại Học

High Value Purpose: Tin Tức Đại Học Buổi I

 • : Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 • Thời gian: 9:30 sáng
 • Nhấn vào đây để đăng ký!

High Value Purpose: Tin Tức Đại Học Buổi II

 • : Ngày 8 tháng 11 năm 2020
 • Thời gian: 2:00 trưa
 • Nhấn vào đây để đăng ký!

Đơn Nhập Học Đại Học & Trợ Giúp Tài Chánh: FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp)

 • : Ngày 1 tháng 12 năm 2020
 • Thời gian: 3 giờ 30 chiều đến 5 giờ 30 chiều
 • Nhấn vào đây để đăng ký!

_________________________________________________________________

Tswm Seeb Cov Seniors! Cal Poly yuav npaj muaj ntau lub rooj cob qhia rau cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab cov niamtxiv uas txaus siab xav kom paub ntxiv txog lawv txoj hauv kev mus kawm qeb siab.

Txhua lub rooj cob qhia yuav kawm txog CSU cov kev qhia ua daim application, nrhiav cov hauv kev txog cov kev kawm haujlwm, thiab txhawb cov kev kawm txawj hauv lub neej uas yuav tsum muaj thiaj kawm tau zoo hauv tsev kawm ntawv qeb siab.

Cov Rooj Qhia Txog Tsev Kawm Qeb Siab

Muaj Homphiaj Tseem Ceeb: Lub Rooj Qhia Txog Tsev Kawm Qeb Siab I

 • Hnub tim: Lub 10 Hlis Ntuj Tim 31, 2020
 • Sijhawm: 9:30 a.m.
 • Nias ntawm nov mus sau npe!

Muaj Homphiaj Tseem Ceeb: Lub Rooj Qhia Txog Tsev Kawm Qeb Siab II

 • Hnub tim: Lub 11 Hlis Ntuj Tim 8, 2020
 • Sijhawm: 2:00 p.m.
 • Nias ntawm nov mus sau npe!

Daim College Application & Financial Aid: FAQ (Cov Nqe Lus Nug Heev Tshaj)

 • Hnub tim: Lub 12 Hlis Ntuj Tim 1, 2020
 • Sijhawm: 3:30 p.m. mus txog 5:30 p.m.
 • Nias ntawm nov mus sau npe!

_________________________________________________________________

12年級學生請注意! 加州理工大學將舉辦一系列研討會,為12年級學生自己和其家長有興趣了解關於踏上大學道路的更多信息。

所有講座信息將涵蓋如何申請CSU大學的技巧,亦指導學生職業道路,以及培養學生在大學成功所必需的生活技能。

大學信息會議

高價值目的:大學信息講座I

 • 日期:2020年10月31日
 • 時間:上午9:30
 • 請點擊這裡here登記!

高價值目標:大學信息講座II

 • 日期:2020年11月8日
 • 時間:下午2:00
 • 請點擊這裡here登記!

大學申請和財務資助:FAQ(常見問題和解答)

 • 日期:2020年12月1日
 • 時間:下午3:30 到5:30
 • 請點擊這裡here登記!