Apply for the ScholarShare 529 Matching Grant Program

e-Connections Post

ScholarShare 529, California’s official college savings plan, is pleased to offer the 2021 Matching Grant Program, helping to make the dream of attaining a higher education a reality for your student with a matching grant. For a limited time, get up to $225 for starting an account with the new Matching Grant Program.

Studies have shown that even children with college savings of less than $500 are three times more likely to enroll in higher education, and four times more likely to graduate, than those without a college savings account.

Applying for a grant and opening an account are quick and easy. Savings in a ScholarShare 529 account will not impact eligibility for most state benefits. Funds can be used at universities, community colleges or trade schools, and for other approved educational expenses.

Register for a Webinar

Learn about the ScholarShare 529 program by attending a live online webinar. Families who register will learn about college savings plans and how to maximize the impact of every dollar you save with ScholarShare 529. There will be an opportunity for questions at the end of each session.

Register for an upcoming webinar at https://www.scholarshare529.com/buzz/?cat=3.

Learn More

Don’t miss this opportunity to jump-start your college savings and maximize every dollar. Help ensure you can give your child something all parents want for their children—a bright future.

For additional information about ScholarShare 529, please visit ScholarShare529.com/mgp.

———————————————————————————–

Solicite el Programa de Subvenciones Compartidas ScholarShare 529

ScholarShare 529, el plan oficial de ahorro para la universidad de California, se complace en ofrecer el Programa de Subvenciones Compartidas 2021, ayudando a hacer realidad el sueño de lograr una educación superior para su estudiante con una subvención compartida. Por un tiempo limitado, obtenga hasta $225 por iniciar una cuenta con el nuevo Programa de Subvenciones Compartidas.

Los estudios han demostrado  que incluso los niños con ahorros universitarios de menos de $ 500 tienen tres veces más probabilidades de inscribirse en la educación superior y cuatro veces más probabilidades de graduarse que aquellos sin una cuenta de ahorros para la universidad.

Solicitar una subvención y abrir una cuenta es fácil y rápido.  Los ahorros en una cuenta de ScholarShare 529 no afectarán la elegibilidad para la mayoría de los beneficios estatales. Los fondos pueden ser utilizados en universidades, colegios comunitarios o escuelas vocacionales, y para otros gastos educativos aprobados.

Regístrese para un Seminario Web

Aprenda sobre el programa ScholarShare 529 asistiendo a un seminario web en línea en vivo. Las familias que se registren aprenderán sobre los planes de ahorro para la universidad y cómo maximizar el impacto de cada dólar que ahorre con ScholarShare 529. Al final de cada sesión habrá una oportunidad para formular preguntas.

Regístrese para asistir a un próximo seminario web en https://www.scholarshare529.com/buzz/?cat=3.

Aprenda Más

No pierda esta oportunidad de iniciar sus ahorros universitarios y maximizar cada dólar. Ayude a asegurarse que usted puede darle a su hijo algo que todos los padres quieren para sus hijos, un futuro brillante.

Para obtener información adicional sobre ScholarShare 529, visite ScholarShare529.com/mgp.

————————————————————————————

Mus ua ntawv thov rau lub ScholarShare 529 Matching Grant Program

ScholarShare 529, yog xeev California ib qho kev npaj tseg nyiaj rau kev mus kawm rau qib siab, zoo siab los muab lub 2021 Matching Grant Program, pab ceev tus npau suav ntawm txoj kev kawm kom siab tshaj rais los ua qhov tseeb rau koj tus tub/ntxhais kawm ntawv nrog rau pob nyiaj txiag uas tseg tau. Rau lub sijhawm tsis ntev kiag, tau txog li $225 los qhib tus account nrog lub Matching Grant Program tshiab.

Kev tshawb fawb tau qhia tias tab txawm cov menyuam uas tseg tau nyiaj mus kawm rau qib siab tsawg tshaj li $500 feem ntau yuav yog cov uas yuav mus kawm rau qib siab thiab plaub npaug yog cov uas yuav kawm tiav, dua li cov uas tsis tseg nyiaj mus kawm rau qib siab.

Mus ua ntawv thov pob nyiaj pab dawb thiab mus qhib ib tug tsuas yog sai thiab yooj yim xwb. Tseg nyiaj rau hauv ScholarShare 529 ib tug account yuav tsis cuam tshuam rau kev tsim nyog tau txais kev pab rau lub xeev cov nyiaj pab. Cov nyiaj tuaj yeem siv tau rau ntawm cov tsev kawm ntawv qib siab (universities), tsev kawm qib siab 2 xyoos (community colleges) lossis cov tsev kawm ntawv trade school, thiab rau lwm yam kev siv rau kev kawm ntawv.

Sau npe rau Ib Lub Roj Cob Qhia (Webinar)

Kawm txog lub ScholarShare 529 program los ntawm mus koom rau ib lub rooj cob qhia hauv online. Cov tsev neeg yuav kawm txog kev npaj tseg nyiaj mus kawm qib siab thiab yuav ua licas txog ntawm txhua duas las nyiaj koj tseg nrog ScholarShare 529. Nws yuav muaj lub sijhawm rau thaum kawg txhua lub rooj cob qhia yog muaj lus nug.

Sau npe tau rau ib lub rooj cob qhia ntawm https://www.scholarshare529.com/buzz/?cat=3.

Kawm Ntxiv

Txhob cia lub sijhawm zoo zoo no dhau mus maj nroos-pib tseg koj cov nyiaj mus kawm qib siab thiab txhua duas las. Pab ceev kom koj muab tau ib yam dabtsi rau koj tus menyuam li txhua tus niamtxiv txoj kev xav tau rau lawv cov menyuam.—ib lub neej vam meej.

Xav paub ntau tshaj no ntxiv txog ScholarShare 529, thov mus saib tau ntawm ScholarShare529.com/mgp.

————————————————————————————

申請與ScholarShare 529配套的資助計劃

ScholarShare 529是加州官方大學儲蓄計劃,很高興為家長提供2021年匹配的助學金計劃,通過匹配助學金,幫助您學生實現接受高等教育的夢想。在有限時間內,通過新匹配的補助計劃來開設一個帳戶,最高可獲得225美元獎金。

研究表明Studies have shown,即使是大學儲蓄少於500美元的孩子,與沒有大學儲蓄賬戶的孩子相比,前者接受高等教育的可能性要高出三倍,畢業的可能性也高出四倍。

申請補助金和開設賬戶既快捷又容易。 ScholarShare 529 帳戶中的儲蓄是不會影響大多數州福利的享用資格。資金可用於大學、社區大學或貿易學校以及其他經批准的教育費用。

報名參加網絡研討會

通過實時在線網絡研討會參加學習ScholarShare 529計劃。報名參加的家庭,將學習大學儲蓄計劃,以及如何最大限度利用在ScholarShare 529節省每一美元的影響。每節研討會網絡課結束時,都有機會讓大家提問問題。

請在 https://www.scholarshare529.com/buzz/?cat=3報名參加即將舉行的網絡研討會。

學習更多

不要錯過這個機會來啟動你孩子大學儲蓄並最大化每一美元。儲蓄計劃確保幫助您,可以為孩子提供所有父母都希望孩子擁有一個光明的未來。

有關ScholarShare 529的更多信息,請訪問 ScholarShare529.com/mgp

————————————————————————————

Nộp đơn cho Chương Trình Tài Trợ Phù Hợp ScholarShare 529

ScholarShare 529, kế hoạch tiết kiệm đại học chính thức của Cali, rất vui lòng giới thiệu Chương Trình Tài Trợ Phù Hợp 2021, với một khoản tài trợ phù hợp giúp thực hiện giấc mơ nhận một nền giáo dục bậc đại học thành hiện thực cho các học sinh.  Do thời gian có hạn, hãy nhận 225 đô la để bắt đầu một tài khoản Chương Trình Tài Trợ Phù Hợp mới.  

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả trẻ em có số tiền tiết kiệm đại học thấp hơn 500 đô la có khả năng ghi danh học đại học nhiều gấp ba lần, và có khả năng tốt nghiệp gấp bốn lần so với những học sinh không có tài khoản tiết kiệm đại học. 

Việc nộp đơn xin tài trợ và mở tài khoản thì nhanh và dễ dàng.  Tiền tiết kiệm trong tài khoản ScholarShare 529 sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện nhận hầu hết các phúc lợi của tiểu bang.  Nguồn tài trợ có thể được sử dụng tại các trường đại học, cao đẳng cộng đồng hay các trường thương mãi, và cho các chi phí giáo dục khác được chấp thuận.   

Đăng Ký để có một buổi hội thảo trên mạng

Tìm hiểu về chương trình ScholarShare 529 bằng việc tham dự một buổi hội thảo trực tuyến trực tiếp.  Các gia đình đăng ký sẽ tìm hiểu về các kế hoạch tiết kiệm đại học và cách thức để tối đa tác động của mỗi đô la quí vị tiết kiệm được với ScholarShare 529. Sẽ có cơ hội để đặt câu hỏi vào cuối mỗi phần.   

Đăng ký cho một buổi hội thảo trên mạng sắp tới tại  https://www.scholarshare529.com/buzz/?cat=3.

Tìm hiểu thêm

Đừng bỏ lỡ cơ hội để bắt đầu tiết kiệm đại học và tối đa mỗi đô la.  Giúp đảm bảo quí vị có thể đưa cho con mình một vài thứ mà các bậc cha mẹ mong muốn cho cháu —một tương lai sáng lạng.

Cần thêm thông tin về ScholarShare 529, xin truy cập ScholarShare529.com/mgp.