Advisory: Unhealthy Air Quality

e-Connections Post

Attention SCUSD Community,

Please note the important poor air quality information below and take care.

The Sacramento Air Quality Management District and Air Now has listed current air quality in Sacramento County as Unhealthy.

Air quality ratings are for the entire county, however if you see or smell smoke in the air, stay indoors or vacate the building should smoke enter.

Outdoor activities are not advised for sensitive groups, including children, and should be moved indoors. Indoor classrooms each have filtration to the highest standard possible and HEPA units to mitigate against smoke and air particulates. Mealtimes will be held indoors and physical distancing will be practiced, with masks removed only for eating and then replaced immediately afterward. All district athletic activities, including practices, are canceled for the day. 

Students who see or smell smoke in the area should stay indoors and avoid prolonged outdoor activities. The district wants to protect its students by limiting exposure to the unhealthy air quality that is currently affecting the Sacramento area. Students with respiratory conditions are being advised to be extra careful and make sure they keep their medication close by at all times.

The district’s Health Services Department is encouraging schools and students to take the following steps to ensure students remain healthy even after school hours:

 • Identify current ozone conditions by visiting the Air Quality Information page: http://www.sparetheair.com/aqirealtime.cfm
 • Follow the recommendations for schools and others on the poor air quality days: http://www.sparetheair.com/AQI%20Activity%20Guide.pdf
 • Provide families with additional resources for the impact wildfire smoke can have on children:
  • Stay Indoors
  • Play Indoors
  • Reduce Outdoor Activity
  • Consult a Physician if your child suffers from a heart or lung ailment
  • Have a plan
  • Stay alert
  • Make sure to visit the Sacramento Region Spare the Air resource website for more information on current conditions since pollution levels can vary from one place to another: http://www.sparetheair.com.

———————————————————————————-

Comunidad de SCUSD,

Tenga en cuenta la información importante sobre la mala calidad del aire que aparece a continuación y tenga cuidado.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de Sacramento y Air Now ha clasificado la calidad actual del aire en el Condado de Sacramento como No Saludable.

No se recomiendan actividades al aire libre para los grupos de personas más vulnerables, incluidos los niños, y deben trasladarse al interior cuando sea posible. Como la escuela de verano se lleva a cabo en algunos sitios escolares, las actividades al aire libre, tales como descansos o el recreo, serán trasladados al interior.

Los estudiantes que ven o huelen humo en el área deben permanecer en el interior y evitar actividades prolongadas al aire libre. El distrito quiere proteger a sus estudiantes limitando la exposición a la mala calidad del aire que actualmente está afectando el área de Sacramento. Se aconseja a los estudiantes con condiciones respiratorias que tengan mucho cuidado y se aseguren de mantener sus medicamentos cerca en todo momento.

Las calificaciones de calidad del aire son para todo el condado, sin embargo, si ve o huele humo en el aire, permanezca en el interior o desocupe el edificio si el humo entra.

El Departamento de Servicios de Salud del distrito está alentando a las escuelas y a los estudiantes a tomar las siguientes medidas para garantizar que los estudiantes permanezcan saludables incluso después del horario escolar:

 • Identifique las condiciones actuales del ozono visitando la página de Información sobre la Calidad del Aire: http://www.sparetheair.com/aqirealtime.cfm
 • Siga las recomendaciones para las escuelas y otros lugares en los días de mala calidad del aire: http://www.sparetheair.com/AQI%20Activity%20Guide.pd
 • Proporcionar a las familias recursos adicionales para el impacto que el humo de los incendios forestales puede tener en los niños:
  • Permanezca en Interiores
  • Juegue en los Interiores
  • Reduzca las Actividades al Aire Libre
  • Consulte a un médico si su hijo sufre de una condición cardíaca o pulmonar
  • Tenga un plan
  • Manténgase alerta

Asegúrese de visitar el sitio web de recursos de Sacramento Region Spare the Air para obtener más información sobre las condiciones actuales, ya que los niveles de contaminación pueden variar de un lugar a otro: http://www.sparetheair.com.

————————————————————————————

SCUSD Lub Zej Zog,

Thov paub txog qhov tseem ceeb ntawm huab cua tsis zoo hauv qab no thiab saibxyuas kom zoo.

Hauv Sacramento Cheeb Tsam Tswj Xyuas Huab Cua thiab Cov Huab Cua  Tamsim No tau teev tias cov huab cua nyob hauv Sacramento County Tsis Zoo.

Cov kev uasi sab nraum zoov tsis yog ib qho zoo rau qee pab pawg neeg, xws li cov menyuam yaus, thiab yuav tsum tau coj mus rau sab hauv tsev thaum ua tau. Raws li tau muaj kev kawm ntawv caij ntuj sov nyob rau ntawm qee qhov chaw, kev uasi rau sab nraum zoov xws li so lossis lawb leeb yuav tau muab coj mus ua rau sab hauv tsev.

Cov menyuam kawm ntawv uas pom lossis hnov cov pa taws ntawm thaj tsam yuav tsum nyob rau sab hauv tsev thiab zam kev ua si ntev ntev rau sab nraum zoov. Hauv paus tsev kawm ntawv xav tiv thaiv nws cov tub/ntxhais kawm los ntawm kev txwv kom tsis txhob nyob ze rau cov huab cua tsis zoo uas tam sim no raug rau thaj tsam Sacramento. Cov tub/ntxhais kawm uas muaj mob ua tsis taus pa tau txais kev qhia kom ceev faj ntxiv thiab xyuas kom lawv khaws lawv cov tshuaj nyob ze txhua lub sijhawm.

Kev ntsuas huab cua zoo rau tag nrho lub nroog, txawm licas los xij yog tias koj pom lossis hnov tsw pa taws ntawm cov huab cua, nyob sab hauv tsev lossis tawm ntawm lub tsev uas muaj cov pa taws nkag los.

Koog Tsev Kawm Ntawv Chav Tuav Tsev Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tau txhawb kom cov tsev kawm ntawv thiab cov tub/ntxhais kawm ua raws li cov kauj ruam hauv qab no los xyuas kom cov tub/ntxhais kawm muaj kev noj qab haus huv txawm tias tom qab lub sijhawm kawm ntawv:

 • Txheeb xyuas cov ozone tam sim no los ntawm mus saib nplooj ntawv Qhia Txog Huab Cua Zoo Licas: http://www.sparetheair.com/aqirealtime.cfm
 • Ua raws cov lus pom zoo rau tsev kawm ntawv thiab txhua tus txog ntawm cov hnub huab cua tsis zoo: http://www.sparetheair.com/AQI%20Activity%20Guide.pd
 • Muab cov kev pabcuam ntxiv rau cov tsev neeg txog ntawm qhov cov pa hluav taws kub hav zoov tuaj yeem raug rau menyuam yaus:
  • Nyob Hauv Tsev
  • Uasi Hauv Tsev
  • Txo Kev Uasi Sab Nraum Zoov
  • Tham nrog ib tug Kws Kho Mob yog tias koj tus menyuam muaj mob plawv lossis mob ntsws
  • Muaj ib txoj kev npaj
  • Ceev faj

Nco ntsoov mus saib qhov kev pabcuam Sacramento Region Spare the Air lub vejxaij kom paub ntau ntxiv txog cov xwm txheej tam sim no vim tias cov pa phem tuaj yeem sib txawv ntawm ib qho chaw mus rau lwm qhov: http://www.sparetheair.com

———————————————————————————–

SCUSD 社區,

請注意以下重要的空氣質量差信息並好好照顧自己。

沙加緬多空氣質量管理區Sacramento Air Quality Management DistrictAir Now已經把沙縣當前的空氣質量列為不健康

不建議敏感群體(包括兒童)進行戶外活動,並應盡可能轉移到室內。由於部分地點正在舉辦暑期學校,下課休息時間等戶外活動將轉移到室內。

在該地區看到或聞到煙霧的學生應留在室內,避免長時間的戶外活動。我們學區希望通過限制接觸目前影響沙加緬多地區的不健康空氣質量來保護學生。建議患有呼吸系統疾病的學生要格外小心,並確實他們始終將藥物放在身邊。

空氣質量評分適用於整個縣,但是如果您在空氣中看到或聞到煙霧,請留在室內,或者撤離假如煙霧進入該建築物。

學區衛生服務部鼓勵學校和學生採取以下措施,確保學生即使在放學後也能保持健康:

請務必查詢沙加緬多地區備用空氣資源網站以獲取更多有關當前空氣狀況的信息,因為空氣污染水平因地而異: http://www.sparetheair.com

————————————————————————————

Cộng Đồng SCUSD,

Xin lưu ý thông tin về chất lượng không khí quan trọng bên dưới và cẩn trọng.

Sacramento Air Quality Management District và Air Now đã liệt kê chất lượng không khí tại Quận Hạt Sacramento là Không lành mạnh.

Các sinh hoạt ngoài trời không được khuyến khích cho các nhóm dễ nhạy cảm, bao gồm trẻ em, và nên được chuyển vào trong nhà nếu có thể.  Vì việc học hè đang diễn ra tại một số trường, các sinh hoạt ngoài trời như giờ nghỉ hay giờ giải lao sẽ được chuyển vào trong nhà.  

Các học sinh đang nhìn thấy và ngửi thấy mùi khói trong khu vực nên ở trong nhà và tránh các sinh hoạt ngoài trời kéo dài.  Học khu muốn bảo vệ các học sinh của mình bằng việc hạn chế tiếp xúc với chất lượng không khí không lành mạnh hiện đang ảnh hưởng tới khu vực Sacramento.  Các học sinh đang có các bệnh về đường hô hấp phải hết sức cẩn thận và nhớ luôn mang theo thuốc bên mình suốt thời gian.    

Xếp hạng về chất lượng không khí đang dành cho toàn quận hạt, tuy nhiên nếu quí vị nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi khói trong không khí, hãy ở trong nhà hoặc rời khỏi toà nhà nếu có khói xâm nhập. 

Phòng Dịch Vụ Y Tế học khu đang khuyến khích các trường và học sinh thực hiện các bước sau đây để đảm bảo các học sinh duy trì sức khoẻ ngay cả sau giờ học ở trường:

 • Xác định mức độ ozôn hiện tại bằng cách truy cập trang mạng Chất Lượng Không Khí: http://www.sparetheair.com/aqirealtime.cfm
 • Tuân theo những đề nghị cho các trường và đề nghị khác về những ngày có chất lượng không khí kém: http://www.sparetheair.com/AQI%20Activity%20Guide.pd
 • Cung cấp cho gia đình các nguồn bổ sung về khói do tác động của việc cháy rừng có thể có cho trẻ em:
  • Ở trong nhà
  • Vui chơi trong nhà
  • Giảm các sinh hoạt ngoài trời
  • Tham khảo bác sĩ nếu con quí vị có bệnh tim hoặc phổi
  • Lập kế hoạch
  • Luôn cảnh giác

Nhớ truy cập trang mạng về nguồn Dự Phòng Không Khí Khu Vực Sacramento để có thêm thông tin về điều kiện hiện tại do mức độ ô nhiễm có thể thay đổi từ nơi này đến nơi khác: http://www.sparetheair.com .